17.07.24

Siit lehelt leiate informatsiooni järgnevate arengudokumentide ja nendega seotud menetluste kohta:

 • KEHTIV Jõhvi valla arengukava 2024-2030 ja eelarvestrateegia 2024-2027 (otselink dokumendile)
   
 • Perioodil 2. kuni 16. juuli 2024 AVALIKUSTAMISEL OLNUD arengukava 2025-2035 ja eelarvestrateegia 2025-2028eelnõu ja eelnõu lisa
  Ettepanekuid sai esitada kuni 16. juulini k.a Jõhvi Vallavalitsusele aadressidel.
  Avalik arutelu toimub 18. juulil kell 17.00 Jõhvi Vallavalitsuses koos võimalusega lülituda arutelule ka virtuaalkeskkonnas. Virtuaalkeskkonnas ühendumise info:

  Microsoft Teams Kas vajad abi?

  Liitu koosolekuga kohe

  Koosoleku ID: 348 324 579 307

  Pääsukood: FhuKRL

   

Temaatilised arengudokumendid:

Piirkondlikud ja maakonna tasandi arengudokumendid:

_________________________________________________________________________

 

Arengudokumentide menetlusteave:

 • Menetlusteave valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamise kohta 2024. aastal:

Arengukava ja eelarvestrateegia uuendamise eelnõu formeerimise eel arutati uuendamisvajadusi volikogu komisjonides:

13.05.2024 hariduskomisjon (protokoll);

14.05.2024 kultuurikomisjon (protokoll);
14.05.2024 sotsiaalkomisjon (protokoll);

14.05.2024 maaelukomisjon (protokoll);

16.05.2024 majandus- ja eelarvekomisjon (protokoll);

16.05.2024 spordikomisjon (protokoll);
20.05.2024 noorsookomisjon (protokoll).
 

28.05.2024 vallavalitsuse istungil (protokoll) otsustati kiita heaks arengukava 2025-2035 ja eelarvestrateegia 2025-2028 eelnõu ning esitada vallavolikogu juunikuu istungile menetlemiseks (I lugemisele). 

 

I lugemise eelnõud arutati volikogu komisjonides:

3.06.2024 hariduskomisjon (protokoll);

4.06.2024 sotsiaalkomisjon (protokoll);

4.06.2024 maaelukomisjon (protokoll);

5.06.2024 kultuurikomisjon (protokoll);

6.06.2024 majandus- ja eelarvekomisjon (protokoll);

6.06.2024 spordikomisjon (protokoll);
12.06.2024 noorsookomisjon (protokoll).

 

11.06.2024 vallavalitsuse istungil (protokoll) arutati maaelukomisjoni poolt tehtud muudatusettepanekut ühistranspordi korraldust laiemalt käsitleva tegevusvajaduse lisamiseks ning otsustati nõustuda täiendava punkti lisamisega arengukava eelnõusse (nr 5.9.14).

 

20.06.2024. toimus volikogu istungil arengukava 2025-2035 ja eelarvestrateegia 2025-2028 eelnõu I lugemine (eelnõu, eelnõu lisaprotokoll). 

 

25.06.2024  vallavalitsuse istungil anti korraldus nr 2590 Jõhvi valla arengukava 2025-2035 ja eelarvestrateegia 2025-2028 avaliku väljapaneku korraldamisest:
määrata ettepanekute esitamise tähtajaks 16. juuli 2024  ja aadressideks vallavalitsuse e-posti aadress johvi[at]johvi.ee ning postiaadress Kooli 2, Jõhvi linn, 41595, Jõhvi vald ning korraldada ettepanekute avalik arutelu 18. juulil 2024 kell 17.00 Jõhvi Vallavalitsuse hoone (Kooli 2, Jõhvi) II korruse saalis koos võimalusega lülituda arutelule ka virtuaalkeskkonnas. Virtuaalkeskkonnas ühendumise info avaldatakse 17. juulil valla kodulehel www.johvi.ee.

 
Avaliku väljapaneku ja arutelu kuulutus ajalehes "Põhjarannik" 27.06.2024
 
Avalik arutelu toimub 18. juulil kell 17.00 Jõhvi Vallavalitsuses koos võimalusega lülituda arutelule ka virtuaalkeskkonnas:

Microsoft Teams Kas vajad abi?

Liitu koosolekuga kohe

Koosoleku ID: 348 324 579 307

Pääsukood: FhuKRL

 
Avaliku väljapaneku ja arutelu järgselt jätkub eelnõu menetlemine volikogu komisjonide augustikuu koosolekutel.

 

II lugemisele esitatakse eelnõu eeldatavalt septembrikuu volikogu istungile.

 

    __________________________________________________________________
 

 • Menetlusteave Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035 lisa „MATA tegevuskava 2024–2027" koostamise kohta:

  Arengustrateegia täpsustava lisana on Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) juures koostatud MATA toetusvahendite 2024-2027 kasutuselevõtuks eraldi tegevuskava. 
  MATA toetusmeetme kohta vt lähem info:
  * info Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kodulehel;
  * info Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel).

  Riigihalduse ministri 16.03.2023 määruse nr 15 „Maakonna arengustrateegia elluviimise toetuse tingimused ja kord" ning selle § 1 lõike 1 punkti 1 kohaselt on tarvilik, et toetusest kaasrahastatavad projektid peavad olema nimetatud maakonna arengustrateegia tegevuskavas ja nende rahastamisallikaks märgitud meede „Maakonna arengustrateegia elluviimise toetus".

  Kooskõlas määruse § 12 käivitas IVOL Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiga dialoogi. Lähtuvalt 08.12.2023 IVOLi ja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi dialoogi tulemustest, võttis Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatus 16.02.2024 vastu otsuse nr 4 „Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023–2035 tegevuskava 2023–2029 muutmise algatamine".

  21.02.2024 saatis IVOL büroo omavalitsustele välja ideekorje tabeli, selgitamaks välja maakonna ja ministeeriumi vahel kokku lepitud fookusvaldkondade projektid, mida kaasrahastatakse 2024-2027 maakondade arengustrateegiate elluviimise toetuse (MATA) vahenditest.

  16.03.2024 toimus maakonna arengustrateegia töörühmas MATA 2024-2027 projektiideede arutelu ja 19. aprill 2024 IVOL juhatuse protokollilise otsusega kiideti heaks arengustrateegia töörühma ettepanekud maakonna arengustrateegia tegevuskava muutmiseks ning otsustati esitada muudatusettepanek kohalike omavalitsuste volikogudele heaks kiitmiseks.


  IVOL kodulehel on MATA 2024-2027 toetusvahendite planeerimise kohta avaldatud kokkuvõttev kirjeldus
  Tervikuna on maakonna arengustrateegia ja selle lisade kohta info antud IVOL kodulehel: info 1 ja info 2

  ___________________________________________________________________
   

 • Menetlusteave valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamise kohta 2023. aastal:

  Arengukava ja eelarvestrateegia uuendamist on arutatud volikogu komisjonides:

  08.05.2023 hariduskomisjon (protokoll);
  09.05.2023 sotsiaalkomisjon (protokoll);
  10.05.2023 noorsookomisjon (protokoll)
  10.05.2023 kultuurikomisjon (protokoll);
  11.05.2023 spordikomisjon (protokoll);
  16.05.2023 majandus- ja eelarvekomisjon (protokoll);
  24.05.2023 maaelukomisjon (protokoll).

  Vallavolikogu 21.06.2023 istungil toimus arengukava 2024-2030 ja eelarvestrateegia 2024-2027 I lugemine (protokoll, vt päevakorrapunkt nr 3, määruse eelnõu ja eelnõu lisa);

  Vastavalt 30.06.2023 vallavalitsuse korraldusele toimus 
  vallavalitsuses ning valla veebilehel perioodil 4.-18. juuli arengukava ja eelarvestrateegia uuendamise eelnõu avalik väljapanek (kuulutus veebis, kuulutus ajalehes "Põhjarannik" 4.07.2023)  ning kõigilt huvitatud isikutelt olid oodatud kirjalikud ettepanekud. 20. juulil oli võimalus osaleda avalikul arutelul, et ettepanekuid lähemalt tutvustada. Avalikult väljapaneku raames ühtegi ettepanekut ei laekunud.

  Arengukava 2024-2030 ja eelarvestrateegia 2024-2027 PROJEKTVERSIOON(peale 4.-18. juulil 2023 avaliku väljapaneku perioodi) ja seda kinnitava määruse eelnõu;  27.07.2023 majandus- ja eelarvekomisjon (protokoll);
  17.08.2023 majandus- ja eelarvekomisjon (protokoll).
  ...
  26.09.2023 vallavalitsuse arvamus volikogu komisjonidelt laekunud ettepanekutele (protokoll
  28.09.2023 arengukava 2024-2030 ja eelarvestrateegia 2024-2027 II lugemine volikogu istungil ning uuendamise määruse kinnitamine (määrus, määruse lisa). 

  ____________________________________________________________

   

 • Menetlusteave Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035; arengustrateegia tegevuskava 2023-2029 ja Ida-Viru maakonna linnapiirkondade arenguplaan 2023-2035 koostamise kohta:
  Maakonna arengustrateegia koostamise ülesanne on Ida-Virumaal delegeeritud Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule (IVOL). Materjalid on põhjalikumalt esitatud Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel.
  Maakonna arengustrateegia uuendamise protsessist anti Jõhvi Vallavolikogule ülevaade volikogu 16.12.2021 istungil: 
    
  protokoll (päevakorra punkt nr 1);
  esitlus.
  19.10.2022 esitas IVOL maakonna omavalitsustele arvamuste avaldamiseks ja ettepanekute tegemiseks arengustrateegia eelnõu: strateegia projektversioon aastateks 2021-2035)

  Arengustrateegia täpsustava dokumendina koostati selle lisana tegevuskava aastateks 2023-2029.

  Koos maakonna arengustrateegiaga toimus ühtlasi Ida-Viru maakonna linnapiirkondade arenguplaani 2023-2035 koostamine. 02.11.2022-20.11.2022 oli linnapiirkondade arenguplaan (siis kandis veel nimetust linnapiirkondade strateegia) avalikul väljapanekul lisaks IVOL veebile ka maakonna linnapiirkondade omavalitsuste kodulehtedel, sh Jõhvi valla veebis (vt sh teade uudisvoos, sh väljapanekule esitatud projektversioon

  14.04.2023 otsustas IVOLi üldkogu esitada Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035, arengustrateegia tegevuskava 2023-2029 ja Ida-Viru maakonna linnapiirkondade arenguplaani 2023-2035 kõigi maakonna omavalitsuste volikogudele heaks kiitmiseks.

  Jõhvi Vallavolikogu kiitis heaks maakonna arengustrateegia 2023.2025, arengustrateegia tegevuskava 2023-2029 ja linnapiirkondade arenguplaani 27. mai 2023 määrusega nr 1-1.2/57;

  ______________________________________________________________
   
 • Menetlusteave valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamise kohta 2022. aastal:
  määruse eelnõu esimene lugemine vallavolikogus 18. augustil 2022:
  eelnõu
  eelnõu lisa
  volikogu istungi protokoll
  Eelnõu suunati avalikule väljapanekule:
  Kuulutus ajalehes "Põhjarannik"
  Avalik väljapanek toimus 25. augustist kuni 8. septembrini 2022 k.a vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee/arengukavad. Ettepanekuid oli võimalik esitada kirjalikult 8. septembrini k.a Jõhvi Vallavalitsuse aadressidel.

  Avalik arutelu toimus 12. septembril vallavalitsuses koos võimalusega lülituda koosolekule ka üle interneti.

   

  Arengukava ja eelarvestrateegia uuendamist on arutatud volikogu komisjonides:

  18.04.2022 hariduskomisjon (protokoll);

  16.05.2022 hariduskomisjon (protokoll);

  13.06.2022 hariduskomisjon (protokoll);

  03.08.2022 kultuurikomisjon (protokoll);

  09.08.2022 sotsiaalkomisjon (protokoll);

  17.08.2022 kultuurikomisjon (protokoll);

  07.09.2022 spordikomisjon (protokoll);

  08.09.2022 noorsookomisjon (protokoll);
  08.09.2022 maaelukomisjon (kiri);
  12.09.2022 majandus- ja eelarvekomisjon (protokoll);
  19.09.2022 majandus- ja eelarvekomisjon (protokoll);
  26.09.2022 majandus- ja eelarvekomisjon (protokoll);
  11.10.2022 sotsiaalkomisjon (protokoll).
   
  Eelnõu teine lugemine:
  13. oktoobri 2022 vallavolikogu istungil toimus eelnõu II lugemine.
  Alates 19.08.2022 tehtud muudatusettepanekud on eelnõu uues redaktsioonis eraldi märgistatud:
  • Vallavalitsuse eriarvamus eelarvestrateegias kajastatud projektide nr 9 ja nr 27 (vt tabel nr 8) rahastamisaastate muutmise osas.

   

  13. oktoobri 2022 vallavolikogu määrusega nr 27 kehtestati Jõhvi valla arengukava 2023–2030 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2023–2026.

  ____________________________________________________________________
   
 • Menetlusteave valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamise kohta 2021. aastal: 
  Vallavolikogus toimus 18. augustil 2021 "Jõhvi valla arengukava 2022-2030 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2022-2025" määruse
  eelnõu esimene lugemine:
  Eelnõu
  Eelnõu lisa
  Volikogu istungi protokoll
  Eelnõu suunati avalikule väljapanekule:
  Vallavalitsuse korraldus avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu kuupäevade kinnitamise osas
  Kuulutus veebis
  Kuulutus ajalehes
  Avalik väljapanek toimus 24. augustist kuni 7. septembrini 2021 vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee/arengukavad. Ettepanekuid oli võimalik esitada kirjalikult 7. septembrini k.a Jõhvi Vallavalitsuse aadressidel.
  Avalik arutelu toimus 8. septembril 2020 kell 16.00 Jõhvi Vallavalitsuses ja lülitumisvõimalusega internetist.
Eelnõu I lugemisele 18. augusti volikogu istungil eelnes selle tutvustamine volikogu komisjonides:

11.08.2021 hariduskomisjon (protokoll);

11.08.2021 noorsookomisjon (protokoll);

12.08.2021 majandus- ja eelarvekomisjon (protokoll);

16.08.2021 sotsiaalkomisjon (protokoll);

16.08.2021 spordikomisjon (protokoll);

17.08.2021 kultuurikomisjon (protokoll).

 

Eelnõu II lugemine oli 16. septembri volikogu istungi päevakorras:

Eelnõu

Eelnõu lisa

Volikogu otsustas eelnõu II lugemise katkestada ning seda jätkatakse järgmisel istungil.

Volikogu 16. septembri istungi protokoll, vt päevakorrapunkt nr 12.

 

Eelnõu II lugemisele 16. septembri volikogu istungil eelnes selle arutamine volikogu komisjonides:

 

07.09.2021 sotsiaalkomisjon (protokoll);

13.09.2021 hariduskomisjon ja noorsookomisjon (protokoll);
13.09.2021 spordikomisjon (protokoll);
14.09.2021 majandus- ja eelarvekomisjon (protokoll);
 
08.09.2021 tegi täiendavaid ettepanekuid vallavalitsus (protokoll).
 
Eelnõu lisa 17. septembri 2021 redaktsioon, milles on arvestatud kuni 16. septembrini 2021 arengukavasse ja eelarvestrateegiasse tehtud muudatusettepanekuid ning mis on leidnud heakskiidu majandus- ja eelarvekomisjonis.
 
Peale eelnõu II lugemise katkestamist 16. septembri volikogus tegi ettepanekuid veel
29.09.2021 kultuurikomisjon (protokoll) ja 6.10.2021 vallavalitsus (protokoll).
 
Eelnõu II lugemine volikogus jätkus 14. oktoobril 2021 istungil:
 
Eelnõu II lugemise jätkamise eel arutati eelnõu 11.-13. oktoobril toimunud volikogu järgmiste komisjonide koosolekutel:
11.10.2021 hariduskomisjon (protokoll);
11.10.2021 noorsookomisjon (protokoll);
12.10.2021 sotsiaalkomisjon (protokoll);
13.10.2021 spordikomisjon (protokoll);
13.10.2021 majandus- ja eelarvekomisjon (protokoll).
 
Vallavolikogu 14. oktoobri 2021 istungil kinnitati Jõhvi valla arengukava 2022-2030 ja eelarvestrateegia 2022-2025 määrusega nr 109.

____________________________________________________________________________

 • Menetlusteave valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamise kohta 2020. aastal

22. oktoobril 2020 toimus vallavolikogus   "Jõhvi valla arengukava 2021-2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2021-2025" määruse eelnõu esimene lugemine.

Eelnõu lisas on hetkel kehtiva arengukava ja eelarvestrateegia tervikteksti juurde esitatud muudatusettepanekud, mis on eraldi värviga tähistatud.

Eelnõu oli suunatud avalikule väljapanekule (kuulutus veebis), mis toimus 24. oktoobrist kuni 7. novembrini 2020 vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee/arengukavad 

Ettepanekuid oli võimalik esitada kirjalikult kuni 9. novembrini Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi või e-posti aadressil johvi@johvi.ee.

Kirjalikke ettepanekuid avalikkuse poolt ei esitatud.

Avalik arutelu (kuulutus veebis 1, kuulutus veebis 2) toimus 10. novembril 2020 kell 15.00 Jõhvi Vallavalitsuses ning soovijatel oli võimalus lülituda arutelule ka virtuaalkeskkonnas. Avalikul arutelul tutvustati sellel osalenud vallakodanikule teda huvitavaid küsimusi, pikemalt oli juttu plaanitavast uuest jalakäijate tunnelist raudteeületuse ohutumaks muutmise eesmärgil.

11.11.2020 vallavalitsuse istungil fikseeriti avaliku väljapaneku ja arutelu tulemused (protokoll).

Arengukava ja eelarvestrateegia eelnõud vaatasid üle ja said ettepanekuid teha ka volikogu liikmed, fraktsioonid ja komisjonid.

Volikogu komisjonides toimus eelnõu II lugemise eel arutelu järgnevalt:

Spordikomisjon 16.11.2020 - protokoll;

Sotsiaalkomisjon 17.11.2020 -  protokoll;

Kultuurikomisjon 17.11.2020 -  protokoll;

Hariduskomisjon 18.11.2020 -  protokoll.

18.11.2020 anti vallavalitsuse istungil vallavalitsuse poolsed seisukohad (protokoll)

Majandus- ja eelarvekomisjon arutas 18.11.2020 koosolekul ettepanekuid, kuulas ära vallavalitsuse arvamused  ning võttis nende osas seisukoha -  protokoll.

Vastavalt valla arengukavade menetlemise korrale võetakse volikogus eelnõu lõplikul formeerimisel arvesse majandus- ja eelarvekomisjoni poolt heaks kiidetud muudatusettepanekud. 

Muudatused, millega täiendada arengukava ja eelarvestrateegia eelnõud selle II lugemisel  23. novembril 2020 vallavolikogu istungil, on vastavalt eelnimetatud komisjoni otsustele järgmised:

1) Muuta arengukava eelnõu punkte 5.3.2.5 ja 5.7.2.21 ning sõnastada need järgmiselt: "Karjamaa spordibaasi arendamine, sh võimalusega see võõrandada või koormata
hoonestusõigusega spordi- ja puhkelaagri paiga pidamise kohustusega."
 
2) Muuta arengukava eelnõu punkte 5.8.1.10 ja 6.1.1.2 positsioon 9 ning sõnastada need järgmiselt  „Lemmikloomade jalutusväljakute arendamine elamurajoonides ja lemmikloomakalmistu rajamine."
 
3) Täiendada arengukava eelnõud ning lisada tegevusvajaduste kava peatükki 5.8 „Avalik ruum ja heakord" juurde tegevusvajadus 5.8.1.20 "Luua aukodanike ja
teiste Jõhvi ajaloos tähelepanuväärsete isikute mälestuse jäädvustamise käsitlus
linnaruumis (nt mälestuspinkide allee)."
 
4) Täiendada arengukava eelnõud ning lisada kultuurivaldkonna prioriteetidesse (punkt 6.1.3) juurde  prioriteet „Tammiku rahvamajale heli-, valgus- ja datatehnika soetamine."
 
5) Muuta arengukava prioriteetide loendis punkti 6.1. postitsiooni 12 sõnastust ja esitada uuel kujul „Asutuse Jõhvi Lasteaiad Kalevipoeg maja väliterritooriumile spordiväljaku rajamine".
 

23.11.2020 anti eelnõu muudatusettepanekutest ülevaade ka volikogu noorsookomisjonile (protokoll).

23.11.2020 vallavolikogu istungil kinnitas volikogu "Jõhvi valla arengukava 2021-2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2021-2025" määrusega nr 83.

_____________________________________________________________________________

 • Menetlusteave Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava koostamisest perioodiks 2020-2024 (kehtetu alates 25.05.2023):

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) 27.03.2020 juhatuse otsusega nr 5 kiideti heaks ning suunati avalikule väljapanekule Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2020-2024 eelnõu.

* IVOL 27.03.2020 juhatuse otsus nr 5

* Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2020-2024 eelnõu

Uue tegevuskava (perioodiks 2020-2024) eelnõu avalik väljapanek toimus IVOL veebilehel https://ivol.kovtp.ee/maakonna-arengustrateegia ja maakonna omavalitsuste veebilehtedel, sealhulgas Jõhvi valla veebilehel https://www.johvi.ee/arengukavad kuni 31.05.2020 (algset perioodi, mis oli mõeldud kuni 15.05.2020, otsustati IVOLi juhatuse poolt pikendada - vt koosoleku protokoll, päevakorra punkt nr 6).

30. aprilli 2020 otsusega nr 219 tegi Jõhvi Vallavolikogu omapoolsed ettepanekud maakonna arengustrateegia tegevuskava 2020-2024 eelnõu täiendamiseks, mis võeti osaliselt arvesse.

IVOLi üldkogu kinnitas 12. juunil 2020 eelnõu lõpliku versiooni ning see edastati omavalitsustele.

Jõhvi Vallavolikogu andis omapoolse kinnituse maakonna arengustrateegia tegevuskavale aastateks 2020-2024 oma 23.07.2020 määrusega nr 81.
25.05.2023 määrusega nr 1-1.2/57 tunnistas vallavolikogu tegevuskava 2020-2024 kehtetuks ning kiitis heaks uuendatud maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks 2023-2029. 

____________________________________________________________________________

 • Menetlusteave 2019. a toimunud Jõhvi valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamise kohta:

22. augustil 2019. a algatas Jõhvi Vallavolikogu otsusega nr 175  "Jõhvi valla arengukava 2019-2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2019-2022" muutmise. Muutmise avalik väljapanek toimus 24. august kuni 6. september 2019 vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee/arengukavad.

Ettepanekuid oli võimalik esitada kirjalikult avalikustamisperioodi jooksul Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi või e-posti aadressil johvi@johvi.ee.

Avaliku väljapaneku käigus laekus kaks kirja (kiri 1) (kiri 2) ettepanekutega arengukava osas.

Avalik arutelu (osavõtjate nimekiri) toimus 10. septembril 2019 kell 15.00 Jõhvi Vallavalitsuses. 

Avalikul arutelul oli ettepanekute esitajatel võimalus oma ettepanekuid pikemalt tutvustada, mida ka (kiri 2) esitajad kasutasid.

12. septembri 2019 vallavalitsuse istungil vaadati läbi avaliku väljapaneku ja arutelu tulemused ning vallavalitsus koostas oma seisukohad ettepanekute osas, võttes need  arvesse osaliselt. Seisukohad on kajastatud vallavalitsuse 12.09.2019 protokollis.

Ettepanekuid arutati ka volikogu komisjonide koosolekutel:

Sotsiaalkomisjon - 10.09.2019 protokoll;

Haridus- ja noorsookomisjon - 11.09.2019 protokoll;

Spordikomisjon - 11.09.2019 protokoll;

Kultuurikomisjon - 16.09.2019 protokoll;

Maaelukomisjon - 17.09.2019 protokoll;

Majandus- ja eelarvekomisjon - 18.09.2019 protokoll.

19.09.2019 volikogu istungile esitati eelnõu  ja selle lisa , mis koostati vallavalitsuse poolt nii peale avaliku väljapaneku käigus saadud kirjalike ettepanekute, volikogu komisjonide ja vallavalitsuse osakondade poolt tehtud täiendavate ettepanekute alusel. 

19. septembri 2019 määrusega nr 63 kinnitas vallavolikogu "Jõhvi valla arengukava 2020-2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2020-2023".

_____________________________________________________________________________

 • Menetlusteave Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja strateegia tegevuskava aastateks 2019-2023 kohta (kehtetu alates 25.05.2023): 
Arengustrateegia 2019-2030+ ja selle tegevuskava aastateks 2019-2023 on heaks kiidetud kõigi maakonna kohalike omavalitsuste volikogude poolt. Jõhvi Vallavolikogu tegi seda oma 20. detsembri 2018 määrusega nr 44.

Lisainfo: http://ivol.kovtp.ee/maakonna-arengustrateegia

Täpsem menetluskäik:

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja tegevuskava eelnõu avalikustamine

toimus 1. novembrist kuni 25. novembrini 2018. a:

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ eelnõu

Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks 2019-2023 eelnõu

Avalik arutelu toimus 22. novembril 2018 Ida-Viru maakonna arengufoorumi raames Jõhvi kontserdimajas.

Foorumi päevakava

Ettepanekuid sai esitada kuni 25. novembrini 2018 e-posti teel Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule ivol@ivol.ee.
25.05.2023 määrusega nr 1-1.2/57 tunnistas vallavolikogu tegevuskava 2020-2024 kehtetuks ning kiitis heaks uuendatud maakonna arengustrateegia ning selle tegevuskava aastateks 2023-2029.

_____________________________________________________________________________

 • Menetlusteave 2018. a toimunud Jõhvi valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamise kohta:

16. augustil 2018. a algatas Jõhvi Vallavolikogu otsusega nr 69  "Jõhvi valla arengukava 2018-2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2018-2021" muutmise.

Muudatuse algatamise otsus ja lisa

Muutmise avalik väljapanek toimus 18. augustist kuni 1. septembrini 2018 vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee.  Avalikustamisperioodi jooksul kirjalikke ettepanekuid ei laekunud ning selle järgsel avalikul arutelul (5. septembril 2018 kell 15.00 Jõhvi Vallavalitsuses) ühtegi küsimust ei tõstatatud. Küll aga tegid selle järgselt täiendavaid muudatusettepanekuid veel nii vallavalitsus kui volikogu komisjonid.

Muutmise II lugemise ja arengukava ning eelarvestrateegia kinnitamise määruse eelnõu

Muutmise II lugemise ja arengukava ning eelarvestrateegia kinnitamise määruse eelnõu lisa

11. oktoobril 2018 kinnitas vallavolikogu oma määrusega nr 29 "Jõhvi valla arengukava 2019-2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2019-2022" ning lõpetas seni jõus olnud arengukava ja eelarvestrateegia kehtivuse.

_____________________________________________________________________________

 • Menetlusteave 2017. a toimunud Jõhvi valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamise kohta:

14. septembril 2017. a algatas Jõhvi Vallavolikogu "Jõhvi valla arengukava 2017-2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2017-2020" muutmise. Muutmise avalik väljapanek toimus 16. kuni 30. septembrini 2017 vallavalitsuses ja veebilehel www.johvi.ee ning avalik arutelu 3. oktoobril. 12. oktoobri 2017. a istungil kinnitas vallavolikogu „Jõhvi valla arengukava 2018 – 2025 koos eelarvestrateegiaga 2018 – 2021" määrusega nr 134.


 • Menetlusteave 2016. a toimunud Jõhvi valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamise kohta:

25. augustil 2016. a algatas Jõhvi Vallavolikogu "Jõhvi valla arengukava 2015-2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2016-2019" muutmise. Muutmise avalik väljapanek toimus 29. augustist kuni 12. septembrini 2016 vallavalitsuses ja veebilehel www.johvi.ee ning avalik arutelu 13. septembril. Avaliku väljapaneku ega avaliku arutelu jooksul uusi ettepanekuid ei laekunud. Volikogu komisjonides tehtud ettepanekud on kajastatud komisjonide protokollides. 15. septembril 2016. a kinnitas volikogu määrusega nr 99 Jõhvi valla arengukava 2017 - 2020 ja eelarvestrateegia aastateks 2017 – 2020.

_____________________________________________________________________________

 • 24. märtsil 2016. a kinnitas Jõhvi Vallavolikogu oma otsusega nr 162 Jõhvi – Kohtla-Järve linnapiirkonna tegevuskava 2016 – 2020.
  Linnapiirkonna tegevuskava on täienduseks Jõhvi  - Kohtla-Järve linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegiale, mis võeti vallavolikogus vastu 26. märtsil 2015. Tegevuskava on aluseks meetme „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" toetusvahendite kasutuselevõtuks Jõhvi - Kohtla-Järve linnapiirkonnas.

  Seoses uue EL toetusvahendite perioodi (2021-2027 a) käivitumisega  on koostatud Ida-Viru maakonna linnapiirkondade arenguplaan.
  25.05.2023 määrusega nr 1-1.2/57 kiitis vallavolikogu heaks uue Ida-Viru maakonna linnapiirkondade arenguplaani 2023-2035. Peatselt on algamas Jõhvi - Kohtla-Järve linnapiirkonna tegevuskava koostamine aastateks 2023-2029.

_____________________________________________________________________________


 • Menetlusteave 2015. a toimunud Jõhvi valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamise kohta:

27. augustil 2015. a algatas Jõhvi Vallavolikogu Jõhvi valla arengukava 2014–2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2015–2018 muutmise. Muutmisettepanekute avalik väljapanek toimus 1. kuni 15. septembrini vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee ning avalik arutelu 21. septembril vallavalitsuses. Avaliku väljapaneku ega avaliku arutelu jooksul uusi ettepanekuid ei laekunud. Volikogu komisjonides tehtud ettepanekud on kajastatud komisjonide protokollides. 15. oktoobril 2015. a kinnitas volikogu määrusega nr 68 Jõhvi valla arengukava 2015 - 2020 ja eelarvestrateegia aastateks 2016 – 2019


 • 14. oktoobril 2014 algatas Jõhvi Vallavolikogu "Jõhvi - Kohtla-Järve linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia" koostamise. 19. veebruaril 2015 toimus vallavolikogus strateegia I lugemine ning strateegia eelnõu avalik väljapanek toimus 23. veebruarist kuni  9. märtsini 2015 vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee. Avaliku väljapaneku käigus muutmisettepanekuid ei laekunud ning vastuväiteid ei esitatud. Avaliku arutelu koosolek toimus 10. märtsil 2015 kell 14:00 Jõhvi Vallavalitsuses. 26. märtsil 2015 kinnitas volikogu strateegia määrusega nr 47.

 • Menetlusteave 2014. a augustis-septembris toimunud Jõhvi valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamise kohta:

14. augustil 2014. a algatas Jõhvi Vallavolikogu Jõhvi valla arengukava 2014-2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2015-2018 uuendamise. Uuendamise avalik väljapanek toimus 19. augustist kuni 2. septembrini vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee. Avalik arutelu toimus 3. septembril kell 15.00 vallavalitsuses. 14. oktoobril 2014 kinnitas vallavolikogu määrusega nr 25 täiendatud  Jõhvi valla arengukava 2014-2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2015-2018.


 • Menetlusteave 2014. a aprillis-mais toimunud Jõhvi valla arengukava ja eelarvestrateegia täiendamise kohta:

17. aprillil 2014. a algatas Jõhvi Vallavolikogu "Jõhvi valla arengukava 2013 – 2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2014 – 2017" täiendamise. Täiendamise avalik väljapanek toimus 22. aprillist 2014 kuni 5. maini 2014 vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee. Avalik arutelu toimus 7. mail 2014. Täiendavaid ettepanekuid avalikkuse poolt ei esitatud. 15. mail 2014 võttis vallavolikogu määrusega nr 15 vastu täiendatud arengukava: Jõhvi valla arengukava 2014 – 2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2015 – 2018


 • Menetlusteave 2013. a toimunud Jõhvi valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamise kohta:

19. detsembril 2013. a algatas Jõhvi Vallavolikogu "Jõhvi valla arengukava 2013 – 2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2014 – 2017" uuendamise. Uuendamise avalik väljapanek toimus 20. detsembrist 2013 kuni 3. jaanuarini 2014. Avaliku väljapaneku ajal esitati kokku viis ettepanekut ühe isiku (AS Eesti Energia Kaevandused) poolt. Avaliku arutelu protokoll 7. jaanuaril 2014 koos avaliku väljapaneku ajal esitatud muutmisettepanekutegaVallavolikogu otsustas käesoleva arengukava uuendamise käigus AS Eesti Energia Kaevandused poolt tehtud ettepanekuid mitte arvesse võtta, kuid neid menetletakse arengukava ja eelarvestrateegia korralise uuendamise käigus 2014. a II ja III kvartalis.

 

PDF formaadis failide vaatamiseks võib kasutada Acrobat Reader, mille saab alla laadida aadressilt: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html või Foxit Readerit, mille saab alla laadida aadressilt: http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/

Toimetaja: REIN LUUSE