3.11.22

Siit lehelt leiate informatsiooni järgnevate arengudokumentide ja nendega seotud menetluste kohta:

NB! arengukava ja eelarvestrateegia on esitatud sama dokumendi koosseisus.

Menetlusteave on esitatud allpool leitavas rubriigis "menetlusteave valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamise kohta 2022. aastal";

 

 

 • Jõhvi - Kohtla-Järve linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2015-2020 ja tegevuskava 
  (otselink strateegiale),
  (otselink tegevuskavale);
 • KOOSTAMISEL OLEV Ida-Virumaa Linnapiirkondade strateegia 2022-2029 projektversioon koos taustteabega seostest maakonna arengustrateegiaga 2030+ on esitatud 
  Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel.
  Ettepanekuid linnapiirkondade strateegia kohta saab esitada kuni 20. novembrini 2022 strateegia koostamise koordinaator Lauri Jaloneni e-posti aadressil lauri.jalonen[at]ivek.ee
  ;

 

 

 • UUENDAMISEL OLEVA Ida-Viru maakonna arengustrateegia (projektversioon aastateks 2021- 2035materjalid on esitatud
  Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel. 

  Arvamusi ja ettepanekuid Ida-Virumaa arengustrateegia 2021-2035 eelnõu ja selle lisadokumentide osas oodatakse maakonna omavalitsustelt hiljemalt 30.11.2022 e-posti aadressile ivol[at]ivol.ee.

  Uuendamise protsessist anti ülevaade Jõhvi vallavolikogu 16.12.2021 istungil: 

         protokoll (päevakorra punkt nr 1);
         esitlus.

_____________________________________________________________________________

 

Arengudokumentide menetlusteave:

Eelnõu I lugemisele 18. augusti volikogu istungil eelnes selle tutvustamine volikogu komisjonides:

11.08.2021 hariduskomisjon (protokoll);

11.08.2021 noorsookomisjon (protokoll);

12.08.2021 majandus- ja eelarvekomisjon (protokoll);

16.08.2021 sotsiaalkomisjon (protokoll);

16.08.2021 spordikomisjon (protokoll);

17.08.2021 kultuurikomisjon (protokoll).

 

Eelnõu II lugemine oli 16. septembri volikogu istungi päevakorras:

Eelnõu

Eelnõu lisa

Volikogu otsustas eelnõu II lugemise katkestada ning seda jätkatakse järgmisel istungil.

Volikogu 16. septembri istungi protokoll, vt päevakorrapunkt nr 12.

 

Eelnõu II lugemisele 16. septembri volikogu istungil eelnes selle arutamine volikogu komisjonides:

 

07.09.2021 sotsiaalkomisjon (protokoll);

13.09.2021 hariduskomisjon ja noorsookomisjon (protokoll);
13.09.2021 spordikomisjon (protokoll);
14.09.2021 majandus- ja eelarvekomisjon (protokoll);
 
08.09.2021 tegi täiendavaid ettepanekuid vallavalitsus (protokoll).
 
Eelnõu lisa 17. septembri 2021 redaktsioon, milles on arvestatud kuni 16. septembrini 2021 arengukavasse ja eelarvestrateegiasse tehtud muudatusettepanekuid ning mis on leidnud heakskiidu majandus- ja eelarvekomisjonis.
 
Peale eelnõu II lugemise katkestamist 16. septembri volikogus tegi ettepanekuid veel
29.09.2021 kultuurikomisjon (protokoll) ja 6.10.2021 vallavalitsus (protokoll).
 
Eelnõu II lugemine volikogus jätkus 14. oktoobril 2021 istungil:
 
Eelnõu II lugemise jätkamise eel arutati eelnõu 11.-13. oktoobril toimunud volikogu järgmiste komisjonide koosolekutel:
11.10.2021 hariduskomisjon (protokoll);
11.10.2021 noorsookomisjon (protokoll);
12.10.2021 sotsiaalkomisjon (protokoll);
13.10.2021 spordikomisjon (protokoll);
13.10.2021 majandus- ja eelarvekomisjon (protokoll).
 
Vallavolikogu 14. oktoobri 2021 istungil kinnitati Jõhvi valla arengukava 2022-2030 ja eelarvestrateegia 2022-2025 määrusega nr 109.

____________________________________________________________________________

 • Menetlusteave valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamise kohta 2020. aastal

22. oktoobril 2020 toimus vallavolikogus   "Jõhvi valla arengukava 2021-2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2021-2025" määruse eelnõu esimene lugemine.

Eelnõu lisas on hetkel kehtiva arengukava ja eelarvestrateegia tervikteksti juurde esitatud muudatusettepanekud, mis on eraldi värviga tähistatud.

Eelnõu oli suunatud avalikule väljapanekule (kuulutus veebis), mis toimus 24. oktoobrist kuni 7. novembrini 2020 vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee/arengukavad 

Ettepanekuid oli võimalik esitada kirjalikult kuni 9. novembrini Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi või e-posti aadressil johvi@johvi.ee.

Kirjalikke ettepanekuid avalikkuse poolt ei esitatud.

Avalik arutelu (kuulutus veebis 1, kuulutus veebis 2) toimus 10. novembril 2020 kell 15.00 Jõhvi Vallavalitsuses ning soovijatel oli võimalus lülituda arutelule ka virtuaalkeskkonnas. Avalikul arutelul tutvustati sellel osalenud vallakodanikule teda huvitavaid küsimusi, pikemalt oli juttu plaanitavast uuest jalakäijate tunnelist raudteeületuse ohutumaks muutmise eesmärgil.

11.11.2020 vallavalitsuse istungil fikseeriti avaliku väljapaneku ja arutelu tulemused (protokoll).

Arengukava ja eelarvestrateegia eelnõud vaatasid üle ja said ettepanekuid teha ka volikogu liikmed, fraktsioonid ja komisjonid.

Volikogu komisjonides toimus eelnõu II lugemise eel arutelu järgnevalt:

Spordikomisjon 16.11.2020 - protokoll;

Sotsiaalkomisjon 17.11.2020 -  protokoll;

Kultuurikomisjon 17.11.2020 -  protokoll;

Hariduskomisjon 18.11.2020 -  protokoll.

18.11.2020 anti vallavalitsuse istungil vallavalitsuse poolsed seisukohad (protokoll)

Majandus- ja eelarvekomisjon arutas 18.11.2020 koosolekul ettepanekuid, kuulas ära vallavalitsuse arvamused  ning võttis nende osas seisukoha -  protokoll.

Vastavalt valla arengukavade menetlemise korrale võetakse volikogus eelnõu lõplikul formeerimisel arvesse majandus- ja eelarvekomisjoni poolt heaks kiidetud muudatusettepanekud. 

Muudatused, millega täiendada arengukava ja eelarvestrateegia eelnõud selle II lugemisel  23. novembril 2020 vallavolikogu istungil, on vastavalt eelnimetatud komisjoni otsustele järgmised:

1) Muuta arengukava eelnõu punkte 5.3.2.5 ja 5.7.2.21 ning sõnastada need järgmiselt: "Karjamaa spordibaasi arendamine, sh võimalusega see võõrandada või koormata
hoonestusõigusega spordi- ja puhkelaagri paiga pidamise kohustusega."
 
2) Muuta arengukava eelnõu punkte 5.8.1.10 ja 6.1.1.2 positsioon 9 ning sõnastada need järgmiselt  „Lemmikloomade jalutusväljakute arendamine elamurajoonides ja lemmikloomakalmistu rajamine."
 
3) Täiendada arengukava eelnõud ning lisada tegevusvajaduste kava peatükki 5.8 „Avalik ruum ja heakord" juurde tegevusvajadus 5.8.1.20 "Luua aukodanike ja
teiste Jõhvi ajaloos tähelepanuväärsete isikute mälestuse jäädvustamise käsitlus
linnaruumis (nt mälestuspinkide allee)."
 
4) Täiendada arengukava eelnõud ning lisada kultuurivaldkonna prioriteetidesse (punkt 6.1.3) juurde  prioriteet „Tammiku rahvamajale heli-, valgus- ja datatehnika soetamine."
 
5) Muuta arengukava prioriteetide loendis punkti 6.1. postitsiooni 12 sõnastust ja esitada uuel kujul „Asutuse Jõhvi Lasteaiad Kalevipoeg maja väliterritooriumile spordiväljaku rajamine".
 

23.11.2020 anti eelnõu muudatusettepanekutest ülevaade ka volikogu noorsookomisjonile (protokoll).

23.11.2020 vallavolikogu istungil kinnitas volikogu "Jõhvi valla arengukava 2021-2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2021-2025" määrusega nr 83.

_____________________________________________________________________________

 • Menetlusteave Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava koostamisest perioodiks 2020-2024:

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) 27.03.2020 juhatuse otsusega nr 5 kiideti heaks ning suunati avalikule väljapanekule Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2020-2024 eelnõu.

* IVOL 27.03.2020 juhatuse otsus nr 5

* Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2020-2024 eelnõu

Uue tegevuskava (perioodiks 2020-2024) eelnõu avalik väljapanek toimus IVOL veebilehel https://ivol.kovtp.ee/maakonna-arengustrateegia ja maakonna omavalitsuste veebilehtedel, sealhulgas Jõhvi valla veebilehel https://www.johvi.ee/arengukavad kuni 31.05.2020 (algset perioodi, mis oli mõeldud kuni 15.05.2020, otsustati IVOLi juhatuse poolt pikendada - vt koosoleku protokoll, päevakorra punkt nr 6).

30. aprilli 2020 otsusega nr 219 tegi Jõhvi Vallavolikogu omapoolsed ettepanekud maakonna arengustrateegia tegevuskava 2020-2024 eelnõu täiendamiseks, mis võeti osaliselt arvesse.

IVOLi üldkogu kinnitas 12. juunil 2020 eelnõu lõpliku versiooni ning see edastati omavalitsustele.

Jõhvi Vallavolikogu andis omapoolse kinnituse maakonna arengustrateegia tegevuskavale aastateks 2020-2024 oma 23.07.2020 määrusega nr 81.

____________________________________________________________________________

 • Menetlusteave 2019. a toimunud Jõhvi valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamise kohta:

22. augustil 2019. a algatas Jõhvi Vallavolikogu otsusega nr 175  "Jõhvi valla arengukava 2019-2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2019-2022" muutmise. Muutmise avalik väljapanek toimus 24. august kuni 6. september 2019 vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee/arengukavad.

Ettepanekuid oli võimalik esitada kirjalikult avalikustamisperioodi jooksul Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi või e-posti aadressil johvi@johvi.ee.

Avaliku väljapaneku käigus laekus kaks kirja (kiri 1) (kiri 2) ettepanekutega arengukava osas.

Avalik arutelu (osavõtjate nimekiri) toimus 10. septembril 2019 kell 15.00 Jõhvi Vallavalitsuses. 

Avalikul arutelul oli ettepanekute esitajatel võimalus oma ettepanekuid pikemalt tutvustada, mida ka (kiri 2) esitajad kasutasid.

12. septembri 2019 vallavalitsuse istungil vaadati läbi avaliku väljapaneku ja arutelu tulemused ning vallavalitsus koostas oma seisukohad ettepanekute osas, võttes need  arvesse osaliselt. Seisukohad on kajastatud vallavalitsuse 12.09.2019 protokollis.

Ettepanekuid arutati ka volikogu komisjonide koosolekutel:

Sotsiaalkomisjon - 10.09.2019 protokoll;

Haridus- ja noorsookomisjon - 11.09.2019 protokoll;

Spordikomisjon - 11.09.2019 protokoll;

Kultuurikomisjon - 16.09.2019 protokoll;

Maaelukomisjon - 17.09.2019 protokoll;

Majandus- ja eelarvekomisjon - 18.09.2019 protokoll.

19.09.2019 volikogu istungile esitati eelnõu  ja selle lisa , mis koostati vallavalitsuse poolt nii peale avaliku väljapaneku käigus saadud kirjalike ettepanekute, volikogu komisjonide ja vallavalitsuse osakondade poolt tehtud täiendavate ettepanekute alusel. 

19. septembri 2019 määrusega nr 63 kinnitas vallavolikogu "Jõhvi valla arengukava 2020-2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2020-2023".

_____________________________________________________________________________

 • Menetlusteave Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja strateegia tegevuskava aastateks 2019-2023 kohta: 
Arengustrateegia 2019-2030+ ja selle tegevuskava aastateks 2019-2023 on heaks kiidetud kõigi maakonna kohalike omavalitsuste volikogude poolt. Jõhvi Vallavolikogu tegi seda oma 20. detsembri 2018 määrusega nr 44.

Lisainfo: http://ivol.kovtp.ee/maakonna-arengustrateegia

Täpsem menetluskäik:

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja tegevuskava eelnõu avalikustamine

toimus 1. novembrist kuni 25. novembrini 2018. a:

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ eelnõu

Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks 2019-2023 eelnõu

Avalik arutelu toimus 22. novembril 2018 Ida-Viru maakonna arengufoorumi raames Jõhvi kontserdimajas.

Foorumi päevakava

Ettepanekuid sai esitada kuni 25. novembrini 2018 e-posti teel Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule ivol@ivol.ee.

_____________________________________________________________________________

 • Menetlusteave 2018. a toimunud Jõhvi valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamise kohta:

16. augustil 2018. a algatas Jõhvi Vallavolikogu otsusega nr 69  "Jõhvi valla arengukava 2018-2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2018-2021" muutmise.

Muudatuse algatamise otsus ja lisa

Muutmise avalik väljapanek toimus 18. augustist kuni 1. septembrini 2018 vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee.  Avalikustamisperioodi jooksul kirjalikke ettepanekuid ei laekunud ning selle järgsel avalikul arutelul (5. septembril 2018 kell 15.00 Jõhvi Vallavalitsuses) ühtegi küsimust ei tõstatatud. Küll aga tegid selle järgselt täiendavaid muudatusettepanekuid veel nii vallavalitsus kui volikogu komisjonid.

Muutmise II lugemise ja arengukava ning eelarvestrateegia kinnitamise määruse eelnõu

Muutmise II lugemise ja arengukava ning eelarvestrateegia kinnitamise määruse eelnõu lisa

11. oktoobril 2018 kinnitas vallavolikogu oma määrusega nr 29 "Jõhvi valla arengukava 2019-2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2019-2022" ning lõpetas seni jõus olnud arengukava ja eelarvestrateegia kehtivuse.

_____________________________________________________________________________

 • Menetlusteave 2017. a toimunud Jõhvi valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamise kohta:

14. septembril 2017. a algatas Jõhvi Vallavolikogu "Jõhvi valla arengukava 2017-2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2017-2020" muutmise. Muutmise avalik väljapanek toimus 16. kuni 30. septembrini 2017 vallavalitsuses ja veebilehel www.johvi.ee ning avalik arutelu 3. oktoobril. 12. oktoobri 2017. a istungil kinnitas vallavolikogu „Jõhvi valla arengukava 2018 – 2025 koos eelarvestrateegiaga 2018 – 2021" määrusega nr 134.


 • Menetlusteave 2016. a toimunud Jõhvi valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamise kohta:

25. augustil 2016. a algatas Jõhvi Vallavolikogu "Jõhvi valla arengukava 2015-2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2016-2019" muutmise. Muutmise avalik väljapanek toimus 29. augustist kuni 12. septembrini 2016 vallavalitsuses ja veebilehel www.johvi.ee ning avalik arutelu 13. septembril. Avaliku väljapaneku ega avaliku arutelu jooksul uusi ettepanekuid ei laekunud. Volikogu komisjonides tehtud ettepanekud on kajastatud komisjonide protokollides. 15. septembril 2016. a kinnitas volikogu määrusega nr 99 Jõhvi valla arengukava 2017 - 2020 ja eelarvestrateegia aastateks 2017 – 2020.

_____________________________________________________________________________

 • 24. märtsil 2016. a kinnitas Jõhvi Vallavolikogu oma otsusega nr 162 Jõhvi – Kohtla-Järve linnapiirkonna tegevuskava 2016 – 2020.
  Linnapiirkonna tegevuskava on täienduseks Jõhvi  - Kohtla-Järve linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegiale, mis võeti vallavolikogus vastu 26. märtsil 2015. Tegevuskava on aluseks meetme „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" toetusvahendite kasutuselevõtuks Jõhvi - Kohtla-Järve linnapiirkonnas.

_____________________________________________________________________________


 • Menetlusteave 2015. a toimunud Jõhvi valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamise kohta:

27. augustil 2015. a algatas Jõhvi Vallavolikogu Jõhvi valla arengukava 2014–2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2015–2018 muutmise. Muutmisettepanekute avalik väljapanek toimus 1. kuni 15. septembrini vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee ning avalik arutelu 21. septembril vallavalitsuses. Avaliku väljapaneku ega avaliku arutelu jooksul uusi ettepanekuid ei laekunud. Volikogu komisjonides tehtud ettepanekud on kajastatud komisjonide protokollides. 15. oktoobril 2015. a kinnitas volikogu määrusega nr 68 Jõhvi valla arengukava 2015 - 2020 ja eelarvestrateegia aastateks 2016 – 2019


 • 14. oktoobril 2014 algatas Jõhvi Vallavolikogu "Jõhvi - Kohtla-Järve linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia" koostamise. 19. veebruaril 2015 toimus vallavolikogus strateegia I lugemine ning strateegia eelnõu avalik väljapanek toimus 23. veebruarist kuni  9. märtsini 2015 vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee. Avaliku väljapaneku käigus muutmisettepanekuid ei laekunud ning vastuväiteid ei esitatud. Avaliku arutelu koosolek toimus 10. märtsil 2015 kell 14:00 Jõhvi Vallavalitsuses. 26. märtsil 2015 kinnitas volikogu strateegia määrusega nr 47.

 • Menetlusteave 2014. a augustis-septembris toimunud Jõhvi valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamise kohta:

14. augustil 2014. a algatas Jõhvi Vallavolikogu Jõhvi valla arengukava 2014-2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2015-2018 uuendamise. Uuendamise avalik väljapanek toimus 19. augustist kuni 2. septembrini vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee. Avalik arutelu toimus 3. septembril kell 15.00 vallavalitsuses. 14. oktoobril 2014 kinnitas vallavolikogu määrusega nr 25 täiendatud  Jõhvi valla arengukava 2014-2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2015-2018.


 • Menetlusteave 2014. a aprillis-mais toimunud Jõhvi valla arengukava ja eelarvestrateegia täiendamise kohta:

17. aprillil 2014. a algatas Jõhvi Vallavolikogu "Jõhvi valla arengukava 2013 – 2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2014 – 2017" täiendamise. Täiendamise avalik väljapanek toimus 22. aprillist 2014 kuni 5. maini 2014 vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee. Avalik arutelu toimus 7. mail 2014. Täiendavaid ettepanekuid avalikkuse poolt ei esitatud. 15. mail 2014 võttis vallavolikogu määrusega nr 15 vastu täiendatud arengukava: Jõhvi valla arengukava 2014 – 2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2015 – 2018


 • Menetlusteave 2013. a toimunud Jõhvi valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamise kohta:

19. detsembril 2013. a algatas Jõhvi Vallavolikogu "Jõhvi valla arengukava 2013 – 2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2014 – 2017" uuendamise. Uuendamise avalik väljapanek toimus 20. detsembrist 2013 kuni 3. jaanuarini 2014. Avaliku väljapaneku ajal esitati kokku viis ettepanekut ühe isiku (AS Eesti Energia Kaevandused) poolt. Avaliku arutelu protokoll 7. jaanuaril 2014 koos avaliku väljapaneku ajal esitatud muutmisettepanekutegaVallavolikogu otsustas käesoleva arengukava uuendamise käigus AS Eesti Energia Kaevandused poolt tehtud ettepanekuid mitte arvesse võtta, kuid neid menetletakse arengukava ja eelarvestrateegia korralise uuendamise käigus 2014. a II ja III kvartalis.

 

PDF formaadis failide vaatamiseks võib kasutada Acrobat Reader, mille saab alla laadida aadressilt: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html või Foxit Readerit, mille saab alla laadida aadressilt: http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/

Toimetaja: REIN LUUSE