12.05.20

Siit lehelt leiate informatsiooni järgnevate arengudokumentide ja nendega seotud menetluste kohta:

* Jõhvi valla arengukava ja eelarvestrateegia (otselink hetkel kehtivale);

* Jõhvi valla teehoiukava 2019-2022 (projektversioon);

* Jõhvi - Kohtla-Järve linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia ja tegevuskava (otselink strateegiale),(otselink tegevuskavale);

* Ida-Viru maakonna arengustrateegia ja tegevuskava (otselink hetkel kehtivatele).

_____________________________________________________________________________________________

NB! Maakonna arengustrateegia tegevuskava koostamine perioodiks 2020-2024:

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) 27.03.2020 juhatuse otsusega nr 5 kiideti heaks ning suunati avalikule väljapanekule Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2020-2024 eelnõu.

* IVOL 27.03.2020 juhatuse otsus nr 5

* Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2020-2024 eelnõu

Uue tegevuskava eelnõu avalik väljapanek toimub IVOL veebilehel https://ivol.kovtp.ee/maakonna-arengustrateegia ja maakonna omavalitsuste veebilehtedel, sealhulgas Jõhvi valla veebilehel https://www.johvi.ee/arengukavad kuni 31.05.2020 (algset perioodi, mis oli mõeldud kuni 15.05.2020, otsustati IVOLi juhatuse viimasel koosolekul pikendada - vt koosoleku protokoll, päevakorra punkt nr 6).

Ettepanekud palutakse esitada e-posti aadressil ivol@ivol.ee hiljemalt 31.05.2020.

 

Lisainfo Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidust tel: 337 0327, ivol@ivol.ee ja 
Jõhvi Vallavalitsusest arendusnõunik Rein Luuse, tel 508 3226, rein.luuse@johvi.ee

 

30. aprilli 2020 otsusega nr 219 tegi Jõhvi Vallavolikogu omapoolsed ettepanekud maakonna arengustrateegia tegevuskava 2020-2024 eelnõu täiendamiseks ning need on edastatud Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule.

_____________________________________________________________________________________________

Menetlusteave 2019. a toimunud Jõhvi valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamise kohta:

22. augustil 2019. a algatas Jõhvi Vallavolikogu otsusega nr 175  "Jõhvi valla arengukava 2019-2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2019-2022" muutmise. Muutmise avalik väljapanek toimus 24. august kuni 6. september 2019 vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee/arengukavad

Ettepanekuid oli võimalik esitada kirjalikult avalikustamisperioodi jooksul Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi või e-posti aadressil johvi@johvi.ee.

Avaliku väljapaneku käigus laekus kaks kirja (kiri 1) (kiri 2) ettepanekutega arengukava osas.

Avalik arutelu (osavõtjate nimekiri) toimus 10. septembril 2019 kell 15.00 Jõhvi Vallavalitsuses. 

Avalikul arutelul oli ettepanekute esitajatel võimalus oma ettepanekuid pikemalt tutvustada, mida ka (kiri 2) esitajad kasutasid.

12. septembri 2019 vallavalitsuse istungil vaadati läbi avaliku väljapaneku ja arutelu tulemused ning vallavalitsus koostas oma seisukohad ettepanekute osas, võttes need  arvesse osaliselt. Seisukohad on kajastatud vallavalitsuse 12.09.2019 protokollis.

Ettepanekuid arutati ka volikogu komisjonide koosolekutel:

Sotsiaalkomisjon - 10.09.2019 protokoll;

Haridus- ja noorsookomisjon - 11.09.2019 protokoll;

Spordikomisjon - 11.09.2019 protokoll;

Kultuurikomisjon - 16.09.2019 protokoll;

Maaelukomisjon - 17.09.2019 protokoll;

Majandus- ja eelarvekomisjon - 18.09.2019 protokoll.

19.09.2019 volikogu istungile esitati eelnõu  ja selle lisa , mis koostati vallavalitsuse poolt nii peale avaliku väljapaneku käigus saadud kirjalike ettepanekute, volikogu komisjonide ja vallavalitsuse osakondade poolt tehtud täiendavate ettepanekute alusel. 

19. septembri 2019 määrusega nr 63 kinnitas vallavolikogu "Jõhvi valla arengukava 2020-2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2020-2023".

_____________________________________________________________________________________________

Menetlusteave Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja strateegia tegevuskava aastateks 2019-2023 kohta: 

Arengustrateegia 2019-2030+ ja selle tegevuskava aastateks 2019-2023 on heaks kiidetud kõigi 
maakonna kohalike omavalitsuste volikogude poolt. Jõhvi Vallavolikogu tegi seda oma 20. detsembri 2018 määrusega nr 44.

Arengustrateegia ja -tegevuskava koostati kohalike omavalitsuste ühistegevuste planeerimiseks ja ellu viimiseks ning saab ühtlasi olla riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksustele juhtumipõhiste toetuste andmise üheks aluseks. Samuti on see toeks riiklike investeeringute ja riigiasutuste poolt osutatavate teenuste planeerimisel.

Lisainfo: http://ivol.kovtp.ee/maakonna-arengustrateegia

 

Menetluskäik:

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja tegevuskava eelnõu avalikustamine

toimus 1. novembrist kuni 25. novembrini 2018. a:

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ eelnõu

Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks 2019-2023 eelnõu

Avalik arutelu toimus 22. novembril 2018 Ida-Viru maakonna arengufoorumi raames Jõhvi kontserdimajas.

Foorumi päevakava

Ettepanekuid sai esitada kuni 25. novembrini 2018 e-posti teel Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule ivol@ivol.ee.

________________________________________________________________________________________________


Varasemad valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamised ning "JÕHVI - KOHTLA-JÄRVE LINNAPIIRKONNA JÄTKUSUUTLIKU ARENGU STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA"
(kronoloogilises järjestuses)

Jõhvi valla arengukava 2019-2025 JA eelarvestrateegia 2019-2022 (okt' 2018 - sept' 2019 kehtinud dokument ja selle menetluskäik:

16. augustil 2018. a algatas Jõhvi Vallavolikogu otsusega nr 69  "Jõhvi valla arengukava 2018-2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2018-2021" muutmise.

Muudatuse algatamise otsus ja lisa

Muutmise avalik väljapanek toimus 18. augustist kuni 1. septembrini 2018 vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee.  Avalikustamisperioodi jooksul kirjalikke ettepanekuid ei laekunud ning selle järgsel avalikul arutelul (5. septembril 2018 kell 15.00 Jõhvi Vallavalitsuses) ühtegi küsimust ei tõstatatud. Küll aga tegid selle järgselt täiendavaid muudatusettepanekuid veel nii vallavalitsus kui volikogu komisjonid.

 

Muutmise II lugemise ja arengukava ning eelarvestrateegia kinnitamise määruse eelnõu

Muutmise II lugemise ja arengukava ning eelarvestrateegia kinnitamise määruse eelnõu lisa

 

 

11. oktoobril 2018 kinnitas vallavolikogu oma määrusega nr 29 "Jõhvi valla arengukava 2019-2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2019-2022" ning lõpetas seni jõus olnud arengukava ja eelarvestrateegia kehtivuse.

 

___________________________________________________________________________________________

14. septembril 2017. a algatas Jõhvi Vallavolikogu "Jõhvi valla arengukava 2017-2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2017-2020" muutmise. Muutmise avalik väljapanek toimus 16. kuni 30. septembrini 2017 vallavalitsuses ja veebilehel www.johvi.ee ning avalik arutelu 3. oktoobril.
12. oktoobri 2017. a istungil kinnitas vallavolikogu „Jõhvi valla arengukava 2018 – 2025 koos eelarvestrateegiaga 2018 – 2021" määrusega nr 134.


25. augustil 2016. a algatas Jõhvi Vallavolikogu "Jõhvi valla arengukava 2015-2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2016-2019" muutmise. Muutmise avalik väljapanek toimus 29. augustist kuni 12. septembrini 2016 vallavalitsuses ja veebilehel www.johvi.ee ning avalik arutelu 13. septembril. Avaliku väljapaneku ega avaliku arutelu jooksul uusi ettepanekuid ei laekunud. Volikogu komisjonides tehtud ettepanekud on kajastatud komisjonide protokollides. 15. septembril 2016. a kinnitas volikogu määrusega nr 99 Jõhvi valla arengukava 2017 - 2020 ja eelarvestrateegia aastateks 2017 – 2020.

________________________________________________________________________________________________

24. märtsil 2016. a kinnitas Jõhvi Vallavolikogu oma otsusega nr 162 Jõhvi – Kohtla-Järve linnapiirkonna tegevuskava 2016 – 2020.

________________________________________________________________________________________________


27. augustil 2015. a algatas Jõhvi Vallavolikogu Jõhvi valla arengukava 2014 – 2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2015 – 2018 muutmise. Muutmisettepanekute avalik väljapanek toimus 1. kuni 15. septembrini vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee ning avalik arutelu 21. septembril vallavalitsuses. Avaliku väljapaneku ega avaliku arutelu jooksul uusi ettepanekuid ei laekunud. Volikogu komisjonides tehtud ettepanekud on kajastatud komisjonide protokollides.
15. oktoobril 2015. a kinnitas volikogu määrusega nr 68 Jõhvi valla arengukava 2015 - 2020 ja eelarvestrateegia aastateks 2016 – 2019

14. oktoobril 2014 algatas Jõhvi Vallavolikogu "Jõhvi  - Kohtla-Järve linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia" koostamise. 19. veebruaril 2015 toimus vallavolikogus strateegia I lugemine ning strateegia eelnõu avalik väljapanek toimus 23. veebruarist kuni  9. märtsini 2015 vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee. Avaliku väljapaneku käigus muutmisettepanekuid ei laekunud ning vastuväiteid ei esitatud. Avaliku arutelu koosolek toimus 10. märtsil 2015 kell 14:00 Jõhvi Vallavalitsuses. 26. märtsil 2015 kinnitas volikogu strateegia määrusega nr 47.


14. augustil 2014. a algatas Jõhvi Vallavolikogu Jõhvi valla arengukava 2014-2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2015-2018 täiendamise. Täiendamise avalik väljapanek toimus 19. augustist kuni 2. septembrini vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee. Avalik arutelu toimus 3. septembril kell 15.00 vallavalitsuses. 14. oktoobril 2014 kinnitas vallavolikogu määrusega nr 25 täiendatud  Jõhvi valla arengukava 2014-2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2015-2018.


17. aprillil 2014. a algatas Jõhvi Vallavolikogu "Jõhvi valla arengukava 2013 – 2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2014 – 2017" täiendamise. Täiendamise avalik väljapanek toimus 22. aprillist 2014 kuni 5. maini 2014 vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee. Avalik arutelu toimus 7. mail 2014. Täiendavaid ettepanekuid avalikkuse poolt ei esitatud.
15. mail 2014 võttis vallavolikogu määrusega nr 15 vastu täiendatud arengukava: Jõhvi valla arengukava 2014 – 2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2015 – 201819. detsembril 2013. a algatas Jõhvi Vallavolikogu "Jõhvi valla arengukava 2013 – 2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2014 – 2017" täiendamise. Täiendamise avalik väljapanek toimus 20. detsembrist 2013 kuni 3. jaanuarini 2014. Avaliku väljapaneku ajal esitati kokku viis ettepanekut ühe isiku (AS Eesti Energia Kaevandused) poolt.

Avaliku arutelu protokoll 7. jaanuaril 2014 koos avaliku väljapaneku ajal esitatud muutmisettepanekutega.

Vallavolikogu otsustas käesoleva arengukava täiendamise käigus AS Eesti Energia Kaevandused poolt tehtud ettepanekuid mitte arvesse võtta, kuid neid menetletakse arengukava ja eelarvestrateegia korralise uuendamise käigus 2014. a II ja III kvartalis.

 

PDF formaadis failide vaatamiseks võib kasutada Acrobat Reader, mille saab alla laadida aadressilt: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html või Foxit Readerit, mille saab alla laadida aadressilt: http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/

Toimetaja: REIN LUUSE