Sa oled siin

Jõhvi valla üldplaneeringu teemaplaneeringu „Kohtla-Järve – Sompa – Tammiku – Ahtme kaugkütte magistraaltorustiku asukoha määramine“ kehtestamise teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavolikogu 15.märtsi 2012 otsusega nr 181 kehtestati Jõhvi valla üldplaneeringu teemaplaneering „Kohtla-Järve – Sompa – Tammiku – Ahtme kaugkütte magistraaltorustiku asukoha määramine“ (koostanud Hendrikson&Ko OÜ, töö nr 1541/11). Teemaplaneeringuga määrati sobiv asukoht VKG Soojus AS poolt kavandatavale soojatrassile ning täpsustati vastaval maa-alal maade kasutustingimusi. Kavandatava soojatrassi rajamise eesmärgiks on Kohtla-Järve Sompa ja Ahtme linnaosa ning Jõhvi linna varustamine soojaga peale Ahtme soojuselektrijaama sulgemist, mis on kavandatud aastaks 2013. Planeeringus võrreldi kolme võimalikku magistraaltorustiku trassi asukohta. Variantide kaalumisel arvestati olulise lisaväärtusena võimalust siduda trassiga ka teiste piirkondade tarbijad, mistõttu osutus eelistatuks trassivariant, mis kulgeb Kohtla-Järve Järve linnaosast läbi Käva asumi Sompa linnaosasse ning sealt edasi läbi Tammiku asumi Ahtme linnaosasse. Eelistatud trass kulgeb valdavalt olemasoleva haruraudtee ning Sompa-Jõhvi maantee läheduses. Soojatrass on kavandatud rajada maa-alusena. Teemaplaneeringuga on määratletud trassikoridor, mille laiuseks on üldjuhul 30 m. Trassikoridori piires kulgeb 2 m laiune trassiala (kus hakkab reaalselt paiknema torustik) koos kaitsevööndiga (laiusega 3+3 m). Kavandatavale soojatrassi torustikule peab olema tagatud ligipääs kogu trassi ulatuses ning vähemalt ühelt küljelt, eraldi hooldusteede rajamise vajadust ei ole. Trassiala ulatusega 2 m peab jääma ehitistest vabaks. Planeeringuga määratletud trassikoridori alal jätkub senine maakasutus, samuti puudub maade ümberkruntimise vajadus. Kuni soojatrassi projekti valmimiseni tuleb ehitustegevus trassikoridori poolt hõlmataval maa-alal kooskõlastada VKG Soojus AS-ga.
Teemaplaneering täiendab Jõhvi valla kehtivat üldplaneeringut joonobjekti trassikoridori kavandamisega. Kavandatava soojatrassi rajamisega kaasnevad maakasutuse piirangud rakenduvad konkreetsetel katastriüksustel, mida trass läbib ning sätestatakse täpsemalt iga maaomanikuga sõlmitavas isikliku kasutusõiguse lepingus trassi eelprojekti koostamise käigus.
Teemaplaneeringu kehtestamise otsustega ja kehtestatud planeeringuga on võimalik tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal (Keskväljak 4, Jõhvi) ning Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee.