Jõhvi Lasteaiad

Jõhvi Lasteaiad on Jõhvi valla hallatav koolieelne lasteasutus, mis on ühendatud  ühise juhtimise alla ning tegutseb kolmes eraldi hoones:

  • Kalevipoja maja (Hariduse 7, Jõhvi linn);
  • Sipsiku maja (Narva mnt 21, Jõhvi linn);
  • Pillerkaare maja (Puru tee 15, Jõhvi linn).

 

Jõhvi Lasteaiad juriidiline aadress:
Puru tee 15
41534 JÕHVI
Telefon: 58539310
E-post:   raili.oks@johvi.ee
Koduleht: http://www.johvila.edu.ee

Direktor: Raili Oks

Direktori vastuvõtu ajad:
Kalevipoja majas:
teisipäeviti kell 8.00-9.00
Pillerkaare majas:
kolmapäeviti kell 8.00-9.00
Sipsiku majas:
neljapäeviti kell 8.00-9.00


Lasteasutuse Jõhvi Lasteaiad põhimäärus

Lasteaiakoha taotlemiseks vaata siit
 

Lasteaiatasu

Lasteaiatasu jaguneb kaheks osaks: vanema poolt kaetavaks osaks (osalustasu) ja toidukuluks.

Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommiku- 

ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust.

Toidukulu maksumust muudetakse vastavalt hoolekogu otsusele.

 

Osalustasu 2018.aastal on 23,50 eurot kuus.

Toidukulu päevamaksumus 2018. aastal on: 1,76 eurot sõimerühmas ning 2 eurot aiarühmas.

 

  • Jõhvi Vallavalitsus võib vanema taotlusel ja lasteasutuse direktori ettepanekul osaliselt või täielikult vabastada vanema osalustasu tasumisest.
  • Vanema taotlusel ühest perest iga kolmanda ja enama lasteasutuses käiva lapse eest tasub vanem 50% osalustasust.

Alus: Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord

 

Munitsipaallasteaedade toidu maksumus kompenseeritakse Jõhvi valla sotsiaalteenistuses arvel olevatele toimetulekuraskustega peredele, eestkoste-, hooldus- ja lasterikastele (3 last ja enam) peredele. Toetuse määramise aluseks on vanema (eestkostja või ametliku hooldaja) avaldus, nõuetekohaselt esitatud dokumendid ja sotsiaalkomisjoni otsus. Toetuse määramisel võib arvesse võtta lapsevanema omaosaluse lähtuvalt pere majanduslikust olukorrast ja valla eelarveliste vahendite piisavusest.

Alus: Jõhvi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord

Lisainfo: Jõhvi valla sotsiaalteenistuse  spetsialistid (Kooli 2, Jõhvi, 336 3776 Karin Orel, 333 1184 Sirle Lumiste ).

 

 

 

Toimetaja: MARIA LAANEMÄE