Lasteaiakoha taotlemine

Kirjeldus

Lasteaeda võetakse esmajärjekorras rahvastikuregistrijärgselt Jõhvi vallas elukohta omavad lapsed. Teistest omavalitsusest võetakse lapsi lasteaeda vabade kohtade olemaolul.

Lasteaeda tuleva lapse vanem, kes rahvastikuregistri andmetel omab lapsega ühist elukohta või lapse seaduslik esindaja, esitab Jõhvi vallavalitsusele taotluse lapsele lasteaiakoha määramiseks kas elektrooniliselt või paberkandjal.

Vanemat teavitatakse avalduse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Õigusaktid

Koolieelse lasteasutuse seadus
Jõhvi valla lasteaedadesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Vajalikud sammud

Taotluse esitamine paberkandjal:

Printige lasteaia järjekorda registreerimise avalduse blankett välja, täitke käsitsi, allkirjastage ning edastage Jõhvi Lasteaiad direktorile:  raili.oks@johvi.ee