Sa oled siin

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi andmekaitsespetsialisti ametikoha täitmiseks

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi andmekaitsespetsialisti ametikoha täitmiseks.
 
Andmekaitsespetsialist on andmekaitsealaseid õigusakte ja tavasid eksperdi tasandil tundev isik, kes abistab ja kontrollib andmetöötlejat isikuandmete kaitse üldmääruse täitmisel. 
Andmekaitsespetsialisti ametikoha eesmärgiks on koordineerida isikuandmete kaitse üldmääruse ((EL) 2016/679) täitmist vallavalitsuses ja tema hallatavates asutustes ning abistada selles nende asutuste andmetöötlejaid ja teostada kontrolli määruse täitmise üle.
 
Kandidaat peab:
 • omama põhjalikke teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • vastama Jõhvi Vallavolikogu poolt ametnikule kehtestatud nõuetele (18.04.2013 määrus nr 120);
 • soovituslikult omama kõrgharidust õiguse, avaliku halduse või muus andmekaitsespetsialisti funktsiooni täitmist toetavas valdkonnas;
 • valdama eesti keelt C1-tasemel ja vähemalt ühte võõrkeelt (soovitavalt inglise keel) ametialase sõnavara valdamisega;
 • tundma põhjalikult isikuandmete kaitse üldmääruse ja teiste andmekaitsevaldkonna õigusaktide sätteid;
 • omama väga head kirjalikku väljendusoskust ning suhtlemis- ja esinemisoskust;
 • oskama kasutada arvutit tööks vajalikke programmide käsitlemisel;
 • olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega; algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, analüüsivõimeline, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt põhjendades oma seisukohti ja arvamusi, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.
 
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad; 
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri tulevasest tööst andmekaitsespetsialistina (mitte pikem kui üks A4 formaadis lehekülg);
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
 
Andmekaitsespetsialisti ametijuhendiga on võimalik tutvuda Jõhvi Vallavalitsuse kodulehel www.johvi.ee.
 
Omalt poolt pakume:
 • mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
 • enesearengu võimalusi;
 • asjatundlikku ja meeldivat meeskonda;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva.
 
Konkursi kontaktisik on Piia Lipp, e-posti aadress piia.lipp@johvi.ee.
 
Tööle asumise aeg 2. aprill 2018 või esimesel võimalusel.
 
Dokumendid esitada eesti keeles 14. märtsiks 2018 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse andmekaitsespetsialist“ või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee
 
Lisainfo telefonidel 336 3746 või 525 3825.
Undefined