Sa oled siin

Projektid

EuropeAid Co-operation Office webpage

Projekt ELRII-499 "Teadlikkuse tõstmine ja investeeringud energiatõhususse: Jõhvi ja Kingissepp"

Projekti rakendatakse Euroopa Naabrus- ja Partnerlusinstrumendi piiriülese Eesti-Läti-Venemaa koostööprogrammi toetusel. Toetusprogrammi strateegiliseks eesmärgiks on soodustada piiriäärsete alade koostööd ühiste projektide elluviimise kaudu, parandades seeläbi piirkonna elukeskkonda. Projekt viiakse ellu Jõhvi Vallavalitsuse poolt koostöös Vene Föderatsiooni Kingissepa rajoonivalitsusega.

Projekti üldeesmärgiks on energiatõhususe suurendamine. Projekti rakendatakse kahes omaaegse tüüpprojekti järgi ehitatud lasteaias: Jõhvi Lasteaedade Kalevipoja majas ning Kingissepa lasteaias nr 3. Lasteaiahoonete energiatõhususe tõstmiseks viiakse läbi rekonstrueerimistööd, mis võimaldavad vähendada energiakulu ning juurutada kaasaaegseid energiasäästu meetodeid. Lisaks toimuvad projekti raames teavitustegevused, mille eesmärk on tõsta energiasäästu-alast teadlikkust ehituse- ja varahalduse valdkonnaspetsialistide, lapsevanemate ja laste seas. Koostatakse energiasäästlikku mõtteviisi propageerivad teabevoldikud ja töövihikud. Viimased võetakse kasutusele lasteaedade metoodilises töös ja seeläbi tagatakse ka projekti üldeesmärkide saavutamise jätkusuutlikkus.

Projekti eelarve on 981 528,5 eurot. Toetuse maht kahele projektipartneritele on 882006,45 eurot.
Projekt viiakse ellu ajavahemikul 08.06.2013 - 31.12.2014.
Projekti partneriteks on Jõhvi Vallavalitsus ja Kingissepa rajoonivalitsus.
Projekti juht: Maria Laanemäe, Jõhvi Vallavalitsuse arendusspetsialist.
Programmi kokkuvõte inglise keeles.
Programmi ametlik kodulehekülg: http://www.estlatrus.eu


m2rka ja hooli

UNICEF Eesti pilootprojekt „Süsteemne alus kogukonnapõhiseks varajasele märkamisele ja sekkumisele suunatud tegevuseks: ühistegevuse mudeli väljatöötamine“ Jõhvi vallas

2009-2010 viis UNICEF Eesti ellu pilootprojekti „Süsteemne alus kogukonnapõhiseks varajasele märkamisele ja sekkumisele suunatud tegevuseks: ühistegevuse mudeli väljatöötamine“ kuues kohalikus omavalitsuses (Jõhvi, Kose, Lihula, Rapla, Tapa ja Viljandi). Projekti rahastas Hasartmängumaksu Nõukogu.
Projektis oli kaks olulist osa: ennetustegevuse kogemuse kaardistamine kohalikes omavalitsustes ja võrgupõhise juhise koostamine.
Projekti raames viidi omavalitsustes läbi mitmeid tegevusi, mis toetavad kohalikku ennetustöö arendamist eesmärgiga märgata laste ja noorte muresid ja probleeme enne, kui need on jõudnud menetlemiseks alaealiste komisjoni või prokuratuuri.
Võrgupõhise juhis kohalikele omavalitsusele aadressil www.kuriteoennetus.ee/markajahooli.
Hetkel on projektis osalevad kuus omavalitsust koostamas koostöölepingut nende partneritega, kelle igapäevatöö hulka kuulub varane märkamine ja kes peaksid üleskerkinud probleemidele ühiselt lahendusi leidma. Lepinguga kinnitatakse tegevuskavad, milles on sõnastatud eesmärgid, kuhu lähiaastatel valdkonnapõhise ennetustöö arendamisega soovitakse jõuda.

 

 


 

Logo

„Innovaatiline Ida-Virumaa“

Jõhvi Vallavalitsus esitas mais 2009 Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutusele Innove projekti "Innovaatiline Ida-Virumaa". 30. septembril 2009. aastal otsustas SA Innove projekti osalise rahastamise. 

Projekt kestab 1. oktoobrist 2009 - 30. septembrini 2012. Projekti juhib Helis Ferscel (heli@johvig.edu.ee). Projekti meeskonda kuuluvad Kristi Tamm, Kristelle Kaarmaa. Projekti partnerid on Illuka Vallavalitsus, Mäetaguse Vallalvalitsus, Toila Vallavalitsus.
Projekti üldeesmärgiks on luua viies Ida-Virumaa üldhariduskoolis erivajadustega õpilaste toetamiseks ühtne tugisüsteem ja mitmekesistada õpetust reaal- ja loodusainetes, soodustades kõrgetasemelist, kättesaadavat, kooli poolelijätmist ennetavat ning õppijate ja ühiskonna vajadustele vastavat õpet üldhariduses.
Projekti peamised tegevused on:
1. Õpetajate täiendõppe läbiviimine tööks erivajadustega lastega ja vastava õpiabisüsteemi väljatöötamine/ uuendamine.
2. Viie aine valikkursuse õppekava (matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, geograafia) väljatöötamine andekatele 7-, 8-, 9-klasside õpilastele, eesmärgiga toetada nende huvi nimetatud ainete vastu, kasutades innovaatilisi õppemeetodeid ja kaasaegset tehnikat.
3.Õpilastele suunatud teaduskooli läbiviimine kolmes reaal- ja kahes loodusaines iseseisva töö, ühiste praktikumide ja õppereiside abil eesmärgiga äratada õpilastes sügavamat huvi teaduse ja tehnoloogia vastu, kasutades ära Ida-Virumaa kui tööstuspiirkonna  ning siin asuvate haridus-ja teadusasutuste mitmekülgseid võimalusi.

Projektis osalevad koolid: Jõhvi Gümnaasium, Jõhvi Vene Gümnaasium, Illuka Põhikool, Mäetaguse Põhikool, Toila Gümnaasium.


Projekt Ida-Virumaa sotsiaalvõrgustiku teenus kriisis olevatele peredele

23. mail 2012 kohtusid Jõhvis Ida-Viru maakonna Keskregiooni ja Idaregiooni sotisaaltöötajad, kes tutvustasid omavalitsuste sotisaaltöö korraldust ja pakuti välja võimalikke koostöömomente.
MTÜ Lapsele Oma Kodu Narva juhataja Natalia Uamrova tegi kokkuvõtte projektist „Ida-Virumaa sotsiaalvõrgustiku teenus kriisis olevatele peredele“, mis viidi läbi 2010-2011 aastal. Projekti rahastas Avatud Eesti Fond. Projekti raames aidati peresid erinevate tasuta teenustega, st juriidiline ja psühholoogiline nõustamine, logopeedi abi; samuti vajalike dokumentide vormistamisel, ravimite ostmisel. Projektis raames sai abi ligi 700 inimest.
Kuna projekt osutus väga edukaks, esitas MTÜ Lapsele Oma Kodu perioodilie 2012-2013 projekti jätkamiseks taotluse, mis leidis Avatud Eesti Fondi rahastuse. Projekti kaasatud partner on Jõhvi vald. Projekti raames abistavad kriisis olevaid peresid juristid, psühholoog/psühhoterapeut, logopeed.


PÄRANDKULTUURI OBJEKTIDE INVENTUUR JÕHVI VALLAS
Pärandkultuuriks nimetatakärandkultuuriks nimetatakse eelmiste põlvkondade tegutsemise jälgi maastikul. Levinumad pärandkultuuri objektid on taluhoonete asukohad,  kiviaiad, vanad metsateed, veskikohad, pärimustega seotud kivid, puud ja allikad, lubja- ja tõrvapõletusahjud ning kohanimed; kuid pärandkultuuri tüübistik on võrreldamatult mitme kesisem. Neid märke tuleb ainult osata tähele panna.se eelmiste põlvkondade tegutsemise jälgi maastikul
Pärandkultuuri objektide inventuur Jõhvi vallas (fail)

 


Projekti nimetus/pealkiri: Kohtla-Järve piirkonna veevarustussüsteemide rekonstrueerimine
Jõhvi Vald:
Keskonnamõju hindamine:
Eelhinnang

Alternatiivvariantide skeem (~3Mb)

Natura õiend (Eng)

Piirkonna kaart (~3,5Mb)

 


Projekti nimetus/pealkiri: Jõhvi-Kingissepa koostöövõrgustikud (Jõhvi-Kingisepp Networks)
Rahastav programm: EL Läänemere piirkonna INTERREG III B programmi Eesti-Läti-Vene koostööprioriteet.
Eesmärk:
Projekti üldiseks eesmärgiks oli arendada pikaajalist koostööd Jõhvi valla ja Kingissepa linna vahel, toetada ettevõtlust ning selle tugistruktuure.
Tegevused:
Projekti peamisteks tegevusteks olid õppereisid, koolitused ja ettevõtluskeskuse avamine Kingissepas. Lisaks viidi läbi sektoruuring piirkonna ettevõtete hulgas, mis oleksid huvitatud piiriülesest koostööst ning toimusid mitmed Jõhvi ja Kingissepa ettevõtjate vahelised kontaktüritused. Projekti lõpptulemusena kirjutati alla kahe omavalitsuse protokoll edasise süsteemse koostöö osas kuni aastani 2013.
Projekti tulemina sõeluti aastateks 2009-2013 välja neli peamist koostöövaldkonda Jõhvi ja Kingissepa omavalitsuste vahel:
kohalike omavalitsuste spetsialistide koolitamine ja koostöö IT  valdkonnas;
avaliku ruumi planeerimine (üld- ja detailplaneerimine, ehitusregistrite arendamine, vastavasisulised koolitused);
kommunaalmajandus (jäätmekäitlus, korteriühistute arendamine);
kultuur, sport ja noorsootöö.
Partnerid: Jõhvi Vallavalitsus – juhtpartner; Kingissepa Linnavalitsus – partner.
Eelarve: kogumaksumus 107 602 EUR
Erinevate tööde teostajad: SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus (koolitusprogramm Venemaal, äriplaan Kingissepa ettevõtluskeskusele), Kaubandus-tööstuskoja Jõhvi esindus (sektoruuringu koostamine, ettevõtjate kontaktürituste läbiviimine), Cumulus Consulting OÜ (projektijuhtimine), jt.
Projekti algus- ja lõppkuupäev: 24.07.2006-24.01.2009 (18 kuud).
Projektijuht: Mihkel Laan, Cumulus Consulting OÜ.
Projekt: Jõhvi-Tartu-Valga maanteel asuva Jõhvi liiklussõlme ümberehituse eelprojekt
Tellija: Jõhvi vallavalitsus 
Projekteerija: Teede Tehnokeskus AS
SEIB Ingenieur-Consult GmbH & Co. KG
Projektijuht: Valdeko Laats
tel: + 372 679 1354
Partnerid: TTÜ Teedeinstituut (liiklusuuringud ja -prognoosid)
Kobras AS (keskkonnamõjud)
Teekaru AS (liiklusuuringud)
Projekti kirjeldus: Jõhvi-Tartu-Valga maanteel asuva Jõhvi liiklussõlme ümberehituse eelprojekteerimine viiakse ellu Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud Ühtekuuluvusfondi projekti 2002/EE/16/P/PA/009, tehniline abi transpordisektori projektide ettevalmistamiseks ja juhtimiseks, raames.
Projekti keskne objekt on Jõhvi kesklinnas asuv viadukt üle raudtee. Viadukt paikneb Rakvere tänaval, mis algab T-1 Tallinn-Narva maanteelt ja suubub Kaare pargi tänavate ristmikule. Tänavat kasutatakse nii Jõhvi-Ahtme suunal liiklemiseks kui ka transiidiks. Rakvere tänav on enamasti neljarajaline, viadukti halva seisundi tõttu on sõidutee laius sellel piiratud ja sõidutee osaks on tähistatud ainult 1+1 sõidurada, mistõttu liiklus on eriti tipptundidel oluliselt häiritud. Käesoleva projekti eesmärk on parandada piirkonna liikluse olukorda Jõhvi liiklussõlme rekonstrueerimise ning Narva (Raudtee tn) ja Ahtme (Puru tn) suundade välja ehitamisega.
Projekti käigus käsitletakse järgmisi Jõhvi liiklussõlme variante:
Variant 0 - olemasoleva maanteeviadukti rekonstrueerimine;
Variant I - rajatakse uus viadukt üle raudteede;
Variant II - tee rajatakse süvendisse, ehitatakse raudteeviadukt.
Kõikide variantide puhul ehitatakse välja Puru tee pikendus (0,85 km) Rakvere-Kaare-Pargi tänavate ristmikust Jõhvi linna piirini koos Puru tee - Kaare tänava ristmikuga ning kaalutakse Raudtee tänava rekonstrueerimise võimalusi Raudtee tänava pikendusega (2,6 km) Narva maanteeni (linnatänav).
Lisaks rekonstrueeritakse järgmised teelõigud:
Pargi tänav (0,3 km) Rakvere-Kaare-Pargi ristmikust Pargi-Malmi ristmikuni (k.a.);
Kaare tänav (0,3 km) Rakvere-Pargi-Kaare ristmikust Tartu põik II tänava ristmikuni (k.a.);
Tartu põik II tänav (0,25 km) Tartu maanteega (linnatänav) ristumiseni (ristmik k.a.);
Tartu mnt (linnatänav; 0,8 km) endise Tammiku kaevanduse kraavi truubini.
Eelprojekti koostamise käigus töötatakse välja liiklusskeemide
põhistsenaariumid ning vastavalt nendele koostatakse alternatiivlahendused.
Viiakse läbi geodeetilised mõõdistustööd, geoloogilised uuringud,
liiklusuuringud ja -prognoos. Tulemuslikkuse analüüsi käigus hinnatakse alternatiivlahenduste tehnilist teostatavust, tasuvust ning keskkonnamõju, mille alusel valitakse sobivaim lahendus. Eelistatud variant projekteeritakse eelprojekti mahus ning hinnatakse tehniliste lahenduste keskkonnamõju.
Info: Valminud on liiklusskeemide alternatiivid, rajatiste pikiprofiilid (3 silla- ja 3 kanalilahendust) ja tulemuslikkuse analüüsi aruanne, millega on võimalik tutvuda käesoleval leheküljel ning Jõhvi Vallavalitsuses 14.-28.08.2007.
Alternatiivide valiku avalik arutelu toimus 28.08.2007 kell 15.00 Jõhvi Vallavalitsuses. Avalikustamise kohta saab täpsemalt lugeda siin...
Jõhvi Vallavalitsus algatas 18. aprilli 2007 korraldusega nr 1245 keskkonnamõju hindamise (KMH) Jõhvi valla Jõhvi-Tartu-Valga maanteel asuva Jõhvi liiklussõlme ümberehituse eelprojektiga kavandatavatele tegevustele.
KMH programmi avalik väljapanek toimus 30.04.2007 kuni 16.05.2007 ja avalik arutelu 16.05.2007 Jõhvi Vallavalitsuses. Ida-Virumaa Keskkonnateenistus kiitis 20. juunil 2007 KMH programmi heaks.
KMH programmi heakskiitmise otsusega saab tutvuda siin...
Aruanded: Liiklusprognoosi aruanne
Geoloogia aruanne
Liiklusohutuse analüüsi vahearuanne
Keskkonnamõju hindamise programm
Tulemuslikkuse analüüsi aruanne
Joonised:
Liiklusskeemide alternatiivid:
Variant 1
Variant 1j
Variant 2
Variant 3
Rajatiste pikiprofiilid
Variant 1 Sild
Variant 1 Kanal
Variant 2 Sild
Variant 2 Kanal
Variant 3 Sild
Variant 3 Kanal
Pildid Video:
http://www.teed.ee/johvi/index.htm 
Koostöö SOS Lasteküla Eesti Ühingu (pere tugevdamise programmi)ga:
31.jaanuaril 2007.a allkirjastas SOS Lasteküla Eesti Ühingu tegevdirektor Margus Oro mitmete Ida-Virumaa omavalitsuste esindajatega koostöölepingu, projekti „Aita Nõrgemat“ jätkamiseks.
Käesoleval aastal on lisaks varasematele partneritele (Jõhvi VV, Mäetaguse VV, Toila VV ja Iisaku VV), lisandunud uued koostööpartnerid (Avinurme VV ja Illuka VV).
Projekti tegevus  keskendub perede aitamisele ja tugevdamisele erinevate teenuste kaudu (nõustamine, rehabilitatsioon, taastusravi, infopäevad jms).
Projekti eesmärgiks on aidata probleemsed lastega pered uuesti jalule, et nad suudaksid ise kasvatada ja hooldada oma lapsi, vältides sellega laste sattumist tänavale (ja sealt lastekodusse).  Projektiga toetatakse Ida-Viru maakonnas 300 last ja nende vanemaid.
2004 aastast alates on Ida-Virumaal toimunud perede tugevdamiseks projekt „Aita Nõrgemat”. Projekti raames on tehtud koostööd MTÜ Noorteabikeskusega Jõhvis ja 4 omavalitsusega (Jõhvi VV, Mäetaguse VV, Toila VV ja Iisaku VV) ning toetatud lapsi ja peresid materiaalselt (huvikoolide osalustasude maksmine, ravimid ja vaktsiinid, mähkmete muretsemine, toidupakid, riided, koolitarbed jms). Aastatel 2004-2006 on projektist kokku abi saanud 436 Ida-Virumaa last.
SOS Lasteküla Eesti Ühingu pere tugevdamise programmi põhimõtted on:
1.Kindlustatakse, et lastel ja peredel oleks ligipääs hädavajalikele teenustele (haridus, tervishoid, majanduslik ja psühholoogiline-sotsiaalne tugi).
2.Toetatakse peresid suurendades nende teadmisi, oskusi ning enesekindlust lapse kasvatamisel ja arendamisel (lapse eest hoolitsemise oskused, vanemate tervishoid, pere eelarve planeerimine jms).
3.Arendatakse tugisüsteeme, mis toetavad last ja perekonda konkreetses kogukonnas.

Projekti nimetus: Jõhvi linna välisvalgustuse uuendamine
Rahastav programm: RAK meede 4.6.1 „Kohaliku füüsilise elukeskkonna arendamise programm“
Eesmärgid: Välja on ehitatud kaasaegne, ökonoomne, kvaliteetne ja turvaline välisvalgustus Jõhvi linna peatänavate ääres (mastid, liinid, valgustid)
Tegevused: Jõhvi linna tänavavalgustuse renoveerimine - kokku paigaldatakse 479 valgustuspunkti, 413 metallposti betoonjalustel. Valgustatavate teede kogupikkus – ca 12 km.
Partnerid: Jõhvi Vallavalitsus
Eelarve: kogumaksumus 9 077 000 EEK, toetus 7 262 000 EEK
Tööde teostaja: Empower EEE AS
Projekti algus- ja lõppkuupäev: 15.03.2006 - 31.12.2006
Projektijuht: Mihkel Laan, Ida-Viru Ettevõtluskeskus SAProjekti nimetus: Jõhvi aktiviseerimiskeskuse rajamine vähese konkurentsivõimega inimestele
Rahastav programm: RAK meede 4.6.1 „Kohaliku füüsilise elukeskkonna arendamise programm“
Eesmärgid: Jõhvi linna sotsiaalmaja baasil aktiviseerimiskeskuse rajamise eesmärgiks on luua omavahel integreeruvate sotsiaalteenuste kompleks
Tegevused: Renoveeritakse Kaare 3 ja Kaare 7 hoonetes koolitus- ja rakendusruumid, kus hakatakse pakkuma teenuseid riskirühma kuuluvatele inimestele (pikaajalised töötud jt)
Partnerid: Jõhvi Vallavalitsus
Eelarve: kogumaksumus 4 708 000 EEK, toetus 3 766 000 EEK
Tööde teostaja: Coniery OÜ
Projekti algus- ja lõppkuupäev: 20.01.06 - 31.12.2006
Projektijuht: Mihkel Laan, Ida-Viru Ettevõtluskeskus SAProjekti nimetus/pealkiri: FinEst Business Networks
Rahastav programm: INTERREG III A Lõuna-Soome - Eesti programm
Eesmärgid:
1.Vajadus arendada Ida-Viru tööstuspiirkonda ühiselt (investeeringualade jätkuprojekt) ning konkureerida rahvusvaheliselt
2.Koolitus ja kogemustevahetus ettevõtluse tugitegevuste arendamiseks (s.h. kuidas soomlased kasutavad ettevõtluskeskusi/inkubaatoreid, mida teevad oma tööstusaladega)
3.Aidata läbi kontaktfoorumite ettevõtjatel luua kontakte uute turgude leidmiseks (eriti SME-d)
Tegevused:
1.Ühine tööstussalade marketing (turundusstrateegia koostamine, turundusmaterjalide tootmine)
2.Ettevõtluskontaktide loomine Ida-Virumaa ja Soome ettevõtjate vahel
3.Ettevõtluse tugistruktuuride arendamine (koolitus, õppereisid, benchmarking, soome keele õpe)
Partnerid: Soomes: Lohja Ettevõtluskeskus – juhtpartner; Keski-Uusimaa Arenduskeskus; Mäntsälää Ettevõtluskeskus. Eestis: Eesti poolne koordinaator Ida-Viru Ettevõtluskeskus, partnerid Jõhvi, Kiviõli, Kohtla-Järve, Narva, Püssi ja Sillamäe linnavalitsused, Ida-Viru Maavalitsus
Eelarve: Eesti poolne kogumaksumus 102 000 EUR
Erinevate tööde teostajad: Helvetia Balti Partnerite OÜ ja BDA Estonia OÜ (turundusstrateegia koostamine); Brilliant Marketing Communications OÜ (tööstusalade logo ja brändi loomine, turundusmaterjalide tootmine); Kaubandus-tööstuskoja Jõhvi esindus (kontaktfoorumite läbiviimine) jt.
Projekti algus- ja lõppkuupäev: 01.04.05-31.12.2006
Projektijuht: Mihkel Laan, Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA