Sa oled siin

K, 2018-08-15 16:08

Alates 5. juunist ootab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) eraisikute taotlusi liitumaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga või reovee kogumise nõuetekohase mahuti paigaldamiseks. Toetust saavad taotleda nende piirkondade elanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija. 4. juunil allkirjastasid Keskkonnaministeerium, KIK ja Eesti Vee-ettevõtete Liit aitamaks ühiselt eraisikuid toetuse taotlemisel ja rakendamisel. Täpsema info ja toetuse saamise tingimused leiab KIKi kodulehelt

E, 2018-04-16 11:00
14.maist 2018 alustab Jõhvi valla territooriumil korraldatud jäätmeveo raames jäätmete veoteenuse osutamist Ragn-Sells AS. Allpool leiate olulist infot seoses korraldatud jäätmeveo perioodiga.
 
ÜLDINFO
Jäätmeveo piirkond: Jõhvi vald
Periood: 14.05.2018 – 13.05.2023
Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid:
 • segaolmejäätmed (jäätmekood 20 03 01)
 • paber ja papp (jäätmekood 20 01 01)
 • suurjäätmed (jäätmekood 20 03 07)
 • biolagunevad köögi-ja sööklajäätmed (jäätmekood 20 01 08)
 
KONTAKTID
Jõhvi Vallavalitsus
Kooli 2, 41595 Jõhvi
Tel: + 372 336 3772 e-post svetlana.jyrgens@johvi.ee
Ragn-Sells AS
piirkondlik kontor Uus 1, 43121 Kiviõli, Ida-Virumaa
infotelefon 60 60 439
Lepingute sõlmimine: Ragn-Sells AS info@ragnsells.ee/leping
 
Ragn-Sells AD-i klienditeeninduspunkt aadressil Jõhvi Rakvere tn 3a
avatud 17.04 2018 – 14.08.2018
T ja N 12.30 kuni 18.00
K 9.00 kuni 15.30 
T, 2018-04-10 16:52
Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ OSO Factory (registrikood 14151010, aadress Katusepapi 6, Tallinn, 11412 Harju maakond) 28.03.2018 esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste (edaspidi LHK) projekti (dokumendid on kättesaadavad Jõhvi Vallavalitsuse dokumendisüsteemis http://wd.johvi.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=1918875&tid=1475&u=20180410... )
 
Ettevõte taotleb tähtajatu kehtivusajaga õhusaasteluba. OÜ OSO Factory tootmisterritoorium asub Kohtla-Järve linnas aadressil Ritsika vkt 3 (katastritunnus 32208:001:0014) ja Jõhvi vallas Kose külas Killustiku kinnistul (katastritunnus 25201:008:0069).
 
Käitise kavandatavaks tegevuseks on põlevkiviõli tootmine ja turustamine. Kõigepealt transporditakse põlevkivi kuivatisse, seejärel täidetakse utmisseadmed, kuumutamisel tekkiv auru-gaasisegu kondenseeritakse ja seejärel eraldatakse põlevkiviõli, pürogeneetiline vesi ja põlevkivigaas. Põlevkivigaas ja utmisel tekkiv poolkoks põletatakse põletusseadmes, et saada kuivatamiseks vajalikku soojusenergiat. Põlevkiviõli pumbatakse vastavatesse mahutitesse. Käitises kasutatava seadme soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus kütuse põletamisel on 5 MWth.
 
T, 2018-01-30 15:26

09.02.2018 Jõhvi vallas perekonnaseisutõiminguid ei teostata, kuna perekonnaseisuametnikud viibivad infopäeval.

R, 2017-12-22 15:46
Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Aktsiaselts Eesti Vanglatööstus 11.12.2017 esitatud õhusaasteloa nr L.ÕV/328755 muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti (dokumendid on kättesaadavad Jõhvi Vallavalitsuse dokumendiregistris.
Aktsiaselts Eesti Vanglatööstus omab tähtajatu kehtivusajaga õhusaasteluba L.ÕV/328755, mis on väljastatud Ida-Viru maakonnas Jõhvi vallas Jõhvi linnas Ülesõidu 1 (katastritunnus 25301:012:0005) kinnistul asuvale käitisele. Saasteloa muutmist taotletakse, sest ettevõte plaanib kasutada uusi värve ja lahusteid ning suurendada kasutavate kemikaalide kogust. Metall- ja puitkonstruktsioonide värvimisel, kruntimisel ja viimistlemisel ning seadmete pesemisel kasutatavate kemikaalide planeeritud maksimaalne kogus aastas on 6,838 tonni. Summaarne lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus kemikaalides on 4,574 tonni aastas.
T, 2017-09-19 09:52
Jõhvi Vallavalitsus võõrandab avaliku enampakkumise korras:
 
1.  Võõrandada avaliku enampakkumise korras korteriomand aadressil: Jõhvi linn, Narva mnt 13 korter 17 (1-toaline korter, üldpind 28,10 m², katastritunnus 25301:005:0015, registriosa nr  510508) järgmistel tingimustel:
1.1  vara alghind 5 000 eurot;
1.2  tagatisraha suurus 100 eurot;
1.3  enampakkumise viis – kirjalik;
1.4  kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulud kannab ostja;
1.5  ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist ostjale;
1.6 notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida kolme (3) nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.
 
2.  Võõrandada avaliku enampakkumise korras korteriomand aadressil: Jõhvi linn, Hariduse 8, korter 32 (2-toaline korter, üldpind 39,10 m², katastritunnus 25301:008:0007, registriosa nr 1015008) järgmistel tingimustel:
2.1  vara alghind 5 500 eurot;
2.2  tagatisraha suurus 100 eurot;
2.3  enampakkumise viis – kirjalik;
2.4  kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulud kannab ostja;
2.5  ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist ostjale;
2.6  notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida kolme (3) nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.
 
3.  Kirjalikus pakkumises tuleb esitada:
3.1  avaldus (soovituslik vorm lisatud);
3.2  tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber) ja selgituses märgitud müügiobjekti nimetus ja/või katastritunnus ning pakkuja nimi juhul, kui tagatisraha tasutakse teise isiku eest;
3.3  isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.
 
4. Pakkumised esitada (kirjalikult) suletud ümbrikus ja iga müügiobjekti kohta eraldi Jõhvi Vallavalitsusele või saata postiga aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595 hiljemalt  2. oktoobri 2017 kella 10:30ks. Ümbrikule tuleb märkida:
4.1  pakkuja kontaktandmed; 
4.2  objekti nimetus, mille kohta pakkumine esitatakse; 
4.3  hoiatusmärge „Mitte avada enne 2.10.2017 enampakkumise avamist!“ 
 
5.  Võõrandatava varaga saab tutvuda eelnevalt kokku leppides vallavara spetsialistiga telefonidel: 336 3749 või 5854 2732.
 
6.  Pakkuja võib ühe objekti kohta teha ühe pakkumise. Mitme pakkumise korral ei arvestata selle pakkuja ühtegi pakkumist.
 
7. Kirjalikud pakkumised avatakse 2. oktoobril 2017 Jõhvi Vallavalitsuse (Kooli 2) I korruse nõupidamiste ruumis:
6.1  algusega kell 11:15 Narva mnt 13-17 korteriomandile tehtud pakkumised;
6.2  algusega kell 11:30 Hariduse 8-32 korteriomandile tehtud pakkumised.
Pakkumiste avamine on avalik.
 
Pakkumismenetluses osalemiseks tuleb tasuda tagastamatu osavõtutasu 100 eurot, mis peab olema laekunud Jõhvi Vallavalitsuse arvelduskontole EE72220221010951025 Swedbankis
 
Informatsioon vara kohta Jõhvi valla interneti leheküljel www.johvi.ee, ajalehes Põhjarannik ja kinnisvaraportaalis www.kv.ee  ja vallavaraspetsialisti Jevgeni Fedorenko telefonil 336 3749 või 58542732  või e-postil jevgeni.fedorenko[at]johvi.ee
T, 2017-09-19 08:34
Jõhvi Vallavalitsus teavitab, et Jõhvi Vallavolikogu on vastu võtnud uue määruse nr 128 "Jõhvi valla jäätmehoolduseeskiri ja korraldatud jäätmeveo kord". Määrus jõustub 22.09.2017 ja sellega võib tutvuda Riigiteataja portaalis https://www.riigiteataja.ee/akt/419092017012.
Eelnimetatud eeskiri asendab järgmisi hetkel kehtivaid määrusi:
 1. Jõhvi Vallavolikogu 16.06.2011 määrus nr 71 "Jõhvi valla jäätmehoolduseeskiri"
 2. Jõhvi Vallavolikogu 15.09.2011 määrus nr 61 "Jäätmeliikide, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, vedamissageduse ja -aja, jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord".
N, 2017-05-18 10:48
Jõhvi Vallavalitsus viib Keskkonnainivesteeringute Keskuse toel ellu projekti, mille raames paigaldatakse valla territooriumile jäätmekonteinerid, kuhu Jõhvi valla elanikud saavad tasuta viia
ehitusjäätmeid, mis sisaldavad asbesti (eterniit). Konteinerid asbesti sisaldavate jäätmete kogumiseks paigaldatakse 9 juunil ja viiakse ära 12 juunil.
Konteinerid paigaldatakse: 
 • Jõhvi kalmistu serval Edise küla pool
 • Tammikus seltsimaja vastas
 • Puru küla servas
 • Jõhvi Uikala tee servas
 • Linna külas.
Skeemid lisatud allpool.
Konteinerid on ettenähtud ainult asbesti sisaldavate ehitusjäätmete kogumiseks (eterniit)!
Konteineritesse ei tohi panna: muud ehitusjäätmed (nt klaas, betoon, telliskivi, asfalt, puit), muud ohtlikud ja probleemsed jäätmed (nt elektri- ja elektroonikajäätmed, värvid, lakid), olmejäätmed (sh ka suured jäätmed), pakend ja muu.
lisainfo telefonil 53096090
 
Йыхвинское волостное управление проводит, при поддержке Центра инвестиций в окружающую среду (Keskkonnainvesteeringute Keskus), проект, в рамках которого на территории Йыхвинской волости устанавливаются пять контейнеров, куда жители Йыхвинской волости могут бесплатно поместить асбестосодержащие отходы (шифер). Контейнера для сбора асбестосодержащих отходов  устанавливаются 9 июня и увозятся 12 июня. Места установки контейнеров:
 • около Йыхвинского кладбища со стороны деревни Edise
 • в Таммику напротив здания клуба
 • около деревни Puru
 • около дороги на Uikala
 • в деревне Linna
Более точную информацию о местах установки контейнеров можно найти на нашей домашней страничке www.johvi.ee. Дополнительную информацию можно получить по телефону 53096090.
Контейнера предназначены только для асбестосодержащих строительных отходов  (шифер). В контейнера нельзя помещать другие строительные отходы (например стекло, бетон, кирпичи, асфальт, древесину), другие опасные и проблемные отходы (например отходы электротоваров, краски лаки), бытовые отходы (в том числе крупногабаритные), упаковку и прочее.
 
SKEEMID
Jõhvi kalmistu serval Edise küla pool
 
Tammikus seltsimaja vastas
 
Puru küla servas
 
Jõhvi Uikala tee servas
 
Linna külas
K, 2016-12-28 14:57

Jõhvi Vallavalitsus korraldab vallavara kirjaliku enampakkumise Kaare 33 kinnistu müügiks.

T, 2016-11-01 15:39

Jõhvi Vallavalisus müüb kirjaliku enampakkumise korras temale kuuluva osaühingu Jõhvi Tervisekeskus (registrikood 10339633) osa nimiväärtusega 1 976 eurot, mis moodustab osaühingu osakapitalist 14,3%.

Pakkumus tuleb esitada kirjalikult paberkandjal, kinnises pakendis tähitud postiga aadressil Jõhvi Vallavalitsus, Kooli 2, 41595 Jõhvi või tuua kohale samal aadressil. Kohale toomisel esitada sekretär-asjaajajalete.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14. november 2016 kell 10:00

Enampakkumisega seotud dokumendid:

Lehed