Sa oled siin

R, 2018-06-15 11:07
 1. Korraldada veebihange „Veski ja Viru tn vahelise lõigu teekatendi taastusremont” hankelepingu täitmise tähtajaga ehitustööde osas 1 kuu ja garantiiaja osas 12 kuud, kokku 13 kuud.
 2. Riigihanke korraldamiseks kehtestada punktis 1 nimetatud veebihanke alusdokumendid (HD ja selle lisad kokku 26 lehel).
 3. Kinnitada hanke eest vastatavateks isikuks hankespetsialist Jüri Nael.
 4. Kinnitada punktis 1 nimetatud riigihanke eeldatavaks maksumuseks 30 213 eurot käibemaksuta.
 5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
 6. Käesoleva korralduse peale võib esitada vaidlustuse Rahandusministeeriumi juures asuvale vaidlustuskomisjonile riigihangete seaduses sätestatud korras ja tähtajal.
E, 2018-06-11 13:33
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2 ning Jõhvi Vallavolikogu 15. märtsi 2018 määruse nr 12 „Jõhvi valla hankekord“ § 8 lõike 1, annab vallavalitsus korralduse:
1.  Korraldada veebihange „Pindamine” hankelepingu täitmise tähtajaga ehitustööde osas 1 kuu ja garantiiaja osas 12 kuud, kokku 13 kuud.
2.  Riigihanke korraldamiseks kehtestada punktis 1 nimetatud veebihanke alusdokumendid (HD ja selle lisad kokku 26-l lehel).
3.  Kinnitada hanke eest vastatavateks isikuks hankespetsialist Jüri Nael.
4.  Kinnitada punktis 1 nimetatud riigihanke eeldatavaks maksumuseks 20 000 eurot käibemaksuta.
 
 
K, 2018-06-06 09:03

Jõhvi Vallavalitsus korraldas 5. juuni 2018 korraldusega nr 437 veebihanke "Jõhvi Vene Põhikooli spordikompleksi fassaadi rekonstrueerimine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 13. juunil 2018 kella 11:00ks.

Hankedokumendid:

1. Korraldus

2. Vormid 

3. Hinnapakkumus

4. Hankelepingu projekt

5. Tehniline kirjeldus

6. Alusdokument

7. Joonised

8. Joonised

Küsimus:

palun selgitada, täpsustada Jõhvi Vene Põhikooli spordikompleksi fassaadi rekonstrueerimisel kasutatava Tsementkiudplaadi paksus. Olemasolevatel joonistest pole plaadi paksus märgitud.

Vastus:

alumised plaadid (fassaadijoonistel halliks värvitud fassaadi osad) teeme paksusega 10mm, kõik ülejäänud 8mm. 

K, 2018-05-30 08:59

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas 29.05.2018 korraldusega nr 394 välja veebihanke "Jõhvi valla kinnistusiseste teede (korteriühistute teede) remont" ja ootab potentsiaalseid pakkumisi 7. juunil 2018 kella 11:00ks.

Lisad:

1. Korraldus

2. Vormid

3. Hinnapakkumus

4. Vastavustingimused

5. Hankelepingu projekt

6. Kvalifitseerimistingimused

Selgitus: lisas "Vormid" jätab pakkuja "viitenumbri" koha täitmata

T, 2018-05-22 09:18

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas 21.05.2018 korraldusega nr 379 välja veebihanke "Kombikatla soetamine Jõhvi Vene Põhikoolile" ja ootab potentsiaalseid pakkumisi 31. mail 2018 kella 11:00ks.

Lisad:

1. Korraldus

2. Vormid

3. Hinnapakkumus

4. Hankelepingu projekt

5. Tehniline kirjeldus

Küsimus:

Tekkis küsimus, kas pakkumus tuleb saata digiallkirjastatult Teie e-mailile?
Vastus:Võimalus on valida kahe variandi vahel, kas saadate digiallkirjastatult minu e-mailile või saadate ümbrikus Jõhvi Vallavalitsusele aadressil: Kooli 2, 41595 Jõhvi linn 

Küsimus:

Soovime täpsustada:

1. Kas kombikatel peab kinnituma põranda külge kahe tugijalaga?

2. Kummas tugijalas peavad paiknema kommunikatsioonid – vesi ja elekter? Kas katla ees seistes vaadates vasakus või paremas tugijalas?

3. Kas katla pesuhari peab olema põhjasegaja külge kinnitatav või on see mõeldud eraldi käsitsi kasutamiseks?

4. Pos 3.7 on nõutud  - üleni roostevabast terasest konstruktsioon. Kas selle all on mõeldud ka katla sisekonstruktsiooni?

Vastus: 

1. Jah, peab kinnituma põranda külge kahe tugijalaga.
2. Paremas
3. Peab olema mehhanism, mida saab kinnitada.
4. Jah, ka sisekonstruktsiooni.

Küsimus:

 3.17  katlapesuhari mõõdud (mm) 100 x 370 x 325;

Kas see, tähendab, et katlaga komplektis tuleb pakkuda pesulaba ehk siis segajat harjadega, mis pannakse peale tööd katlasse segaja asemele ja käivitatakse katel ning ta peseb ennast ise puhtaks.

Või on selle all silmas peetud, et peame pakkume lihtsalt harja mõõtudega 100 x 370 x 325 mm katlale lisaks.

Vastus:

Hankija pidas silmas katlapesu mehhanismi. 

E, 2018-05-14 11:22

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke "Jõhvi kesklinna promenaadi ja kergliiklustee pikendamine Ahtme piirini, I etapi ehitustööd" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama pakkumus 06.06.2018. Hankedokumendid on avaldatud riigihangete registris (viitenumber 197582).

E, 2018-05-14 11:19

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke "Jõhvi Vene Põhikooli mööbli ja sisustuse soetamine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama pakkumus 25.05.2018. Hankedokumendid on avaldatud riigihangete registris (viitenumber 197549).

R, 2018-05-04 15:47
Jõhvi Vallavalitsus kuulutab välja veebihanke "Auguremont" Jõhvi linna tänavate sõiduteede aukude remondiks.
 1. Korraldada veebihange „Auguremont” hankelepingu täitmise tähtajaga ehitustööde osas 1 kuu ja garantiiaja osas 12 kuud, kokku 13 kuud.
 2. Riigihanke korraldamiseks kehtestada punktis 1 nimetatud veebihanke alusdokumendid (HD ja selle lisad kokku 26-l lehel).
 3. Kinnitada hanke eest vastatavateks isikuteks abivallavanem Aivo Tamm ja hankespetsialist Jüri Nael.
 4. Kinnitada punktis 1 nimetatud riigihanke eeldatavaks maksumuseks 20 000 eurot käibemaksuta. 
 5. Korraldus jõustub asjaosalistele teatavakstegemisest. 
 6. Käesoleva korralduse peale võib esitada vaide Jõhvi Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud alusel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva korralduse teadasaamisest või päevast millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast korraldusest teada saama.

Korralduse ja dokumentidega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuse dokumendiregistris

T, 2018-01-23 14:47

Jõhvi vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "2018. a segapakendi vedu" ja kutsub potentsiallseid pakkujaid esitama pakkumus 30. jaanuaril 2018 kella 11:00ks.

Dokumendid:

1. Korraldus 

2. Hankedokument

3. Vormid 

4. Hinnapakkumus

5. Tehniline kirjeldus

6. Hankeleping

Küsimused ja vastused:

Täpsustus maksumuse esitamise kohta: tellija reservi kohale kirjutab pakkuja mitte 0 vaid väärtuse 10 % ühe segapakendimahuti tühjendamise hinnast, nii nagu küsitud on. Tabeli lõpus võtab pakkuja vastavalt lepingu hinna kokku. Lepingu hind sisaldab ka tellija reservi, nii nagu hangete osas maksumust ka riigihangete registrile esitatakse.

Küsimus:

Kui pakkumuse hind on esitatud eeldusel, et kogutakse ainult segapakendeid, siis kas on teenuse osutajal õigus jätta kogumisvahend teenindamata või rakendada kallimat teenuse hinda, kui tühjendatavast kogumisvahendist avastatakse ja fikseeritakse kõrvalisi jäätmeid, mis ei ole pakendid (tõendades jäätmete mittevastavust fotoga)? 

Vastus:

Eelnevatel aastatel pole meid nimetatud probleemist teavitatud. Nimetatud olukorra lahendamiseks on ette nähtud tellija reserv. Olukord tuleb igal konkreetsel juhul fikseerida ja näidata arves reservi kasutamine ja tõendada aktiga, mille juurde on lisatud fotod.
Veebilehele on täiendavalt lisatud ka vastus esitatud küsimusele. 

Küsimus:

.Kas sobiva teenindamise nädalapäeva võib teenuse osutaja ise valida kooskõlastades see tellijaga? 

Vastus:

Nädalapäeva võite ise määrata, aga veopäev peaks olema 1 kord kahe nädala jooksul ning ei tohiks langeda kahele järjestikusele nädalale.

Küsimus:

Kuidas arvestada Lepingu hind kokku (käibemaksuta) …………… €?
Sest et meil on vaja teada palju tühjendused aastas tuleb. 

Vastus:

Tühjenduste arvu ja selle põhjal ka lepingu hinna saate arvutada tehnilises kirjelduses toodud andmete alusel. 

 
T, 2018-01-23 14:40

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja projekteerimistööd" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama pakkumus 31. jaanuaril 2018 kella 11:00ks

Dokumendid:

1. Korraldus

2. Vormid

3. Hinnapakkumus

4. Hankelepingu projekt

5. Tehniline kirjeldus

6. Veebihanke dokument

Märkus: VHD lisa 4  tehniline kirjeldus projekteerimise lähteülesanne punktis 1.7 viidatud lisa 1.5 on tegelikult lähteülesande punkt 6 - energiatõhususe tegamise tabel

Küsimused-vastused.

1. Küsimus: Tehnilises kirjelduses on viide, et projekteerimistööde aluseks võib kasutada Restor ASi poolt koostatud projekti. Seoses sellega palume Teil saata Restor ASi poolt koostatud projekti joonised, et oleks võimalik hinnata täpsed projekteerimistööde mahud. 

Vastus: Riputame projekti üles esimesel võimalusel, hiljemalt homme.

Lingid Restori projketile:https://pilv.johvi.ee/index.php/s/vQixe7aqNaHmOKE

https://www.dropbox.com/sh/05vqxzy98r1vqob/AACo78cXsgECpmLlKq4dAjIwa?dl=0

2. Küsimus:

Palun selgitust töö tähtaegade üle.Lepinguprojekti punktis 3.2 on öeldud, et Töövõtja annab eelprojekti koos selle alusel koostatud kululoendiga (ehitusmaksumuse kalkulatsiooniga) tellijale üle hiljemalt 25 päeva peale lepingu allkirjastamist. Punktis 5.3.1 on öeldud, et Tellija on kohustatud viie (5) tööpäeva jooksul pärast töö osa esitamist ja kümne (10) tööpäeva jooksul pärast valmis töö üleandmiseks esitamist, esitama kirjalikud pretensioonid või kirjutama alla tööde aktile; Lisaks on punktis 3.4 öeldud, et punktides 3.2 ja 3.3 nimetatud tööd loetakse lõpetatuks ja vastav ehitusprojekti staadium üleantuks pärast töö üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist poolte poolt. See tähendab, et kõikide uuringute teostamiseks (konstruktsioonide uuring, hoone üle mõõtmine, võimalik konstruktsioonide avamine, valgustugevuse mõõdistus, olemasolevate valgustite kontroll, valgustugevuse mõõtmine jne.), lahendusvisiooni koostamiseks, selle kooskõlastamiseks Tellijaga ja eelprojekti ning kululoendite koostamiseks vormistamiseks on tegelikult aega 20 päeva. Sellise ajaga ei ole võimalik nõutud uuringuid, eelprojekti ja kululoendeid kvaliteetselt vormistada, kuna kõik eelpool mainitud tegevuses sõltuvad üksteisest ja neid ei ole võimalik kvaliteetselt teostada ilma, et eelnev etapp valimis poleks. Meie nägemusel kulub uuringute ja eelprojekti vormistamiseks kõige paremal juhul kaks kuud. Põhiprojekti tähtaeg võiks jääda 65 päeva (90-25) eelprojekti üleandmisest. Palume võimalusel tähtaegu korrigeerida.

Vastus: Hetkel on hankijale tähtis määratud ajaks saada eelprojekt koos kululoendiga, mis vastaks eelprojekti detailsusele. seega eeldam, et eelprojketi koostamiseks täpseid uuringuid pole vaja teostada. Meie poolt nimetatud uuringud teostada põhiprojekti mahus.

Näiteks: olemasolev plaan on piisava täpsusega eelprojekti koostamiseks, põhiprojekti jaoks vaja ülemõõdistamist.

 

 

Lehed