Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor

Riigihalduse ministri 08. detsembri 2022 käskkirjaga nr 216 on kinnitatud hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks  1. veebruar 2023 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 3. aprill 2023.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Hajaasutuste programmi üldist elluviimist korraldab Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) ning selle rakendamist oma territooriumil kohalik omavalitsus. Programmi rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 22. veebruari 2018 määruses nr 14  „Hajaasustuse programm", mis on kättesaadav RTK veebilehel:

https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid. 

Vastavalt eelnimetatud määruse § 5 lg 12 on kohalikul omavalitsusel õigus kehtestada toetuse andmisel eelistatud sihtrühmad ja toetatavate valdkondade prioriteetsus. Jõhvi vallavalitsuse 18 jaanuari 2023 korraldusega nr 1061 kinnitati eelistatud sihtrühmad ja toetatavate valdkondade prioriteetsus. Korraldusega on võimalik tutvuda siin.

Seoses kanalisatsioonisüsteemide rajamisega tuleb muuhulgas arvestada, et  Hüdrogeoloogilistest tingimustest ning pinnakatte paksusest ja koostisest tulenevalt kuulub Jõhvi vald kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega alade hulka, mille tõttu peab kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama. Kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega alal võib pinnasesse immutada bioloogiliselt puhastatud reovett kuni 10 m3/ööpäevas. Nõrgalt kaitstud põhjaveega alal võib pinnasesse immutada ka mehaaniliselt puhastatud pesuvett kuni 5 m3/ööpäevas, kuid mitte fekaalset päritolu reostust. Seega, juhul kui omapuhastisse on plaanis suunata WC-veed, septiku rajamine Jõhvi vallas pole lubatud. Rajada saab biopuhasti. Täiendav teave:  https://www.johvi.ee/reovee-kaitlus.

 

Lisainfo:

Jõhvi Vallavalitsus: Egon Lilleorg, 5303 5771, egon.lilleorg[at]johvi.ee,

RTK: Tiina Loorand 663 1888, tiina.loorand[at]rtk.ee