Projekti seab eesmärgi luua ning arendada Jõhvis Teadushuvihariduse keskuse, kus loodus,-täpisteaduste ja tehnoloogiaainete (LTT-ained eesti keeles, STEM inglise keeles)
alal toimuv huvitegevus võimaldab mitmekesistada ning täiendada Jõhvi valla haridusmaatikku. Tulev teadushuvihariduskeskus hakkab paiknema Jõhvi Vene Põhikooli B-korpuses, mis oli peale koolimaja renoveerimisprojekti antud üle Jõhvi Kultuuri-ja Huvikeskusele. Antud korpusest on saanud Teadus-ja loomemaja, kuhu tuleb ka projekti raames loodav keskus. 
 
"Teadushuviharidus on eelkõige loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkonnas läbiviidav huviharidus ja huvitegevus, mis on pikaajaline, süsteemne ja juhendatud. Selle pakkujate peamine eesmärk on tekitada valdkonna suuremat vastu huvi ja osaleja eesmärk on omandada süvendatud teadmisi ja oskusi valitud huvialal. Noortelt tulevikus oodatavad oskused on muutumas uskumatu kiirusega! Selleks, et meie lapsed oleksid õnnelikud ja leiaksid tööd ka tulevikus, peame tegutsema juba täna.
Teadushuviharidus aitab õpilastel
• paremini seostada koolis õpitut ümbritseva eluga;
• rakendada uued teadmised praktikasse;
• omandada hoiakuid ja praktilisi oskusi LTT valdkondades;
• luua kindlam alus tulevasele elukutsevalikule.
 
Projekti idee on ajendatud ning kooskõlas järgmiste dokumentidega ning uuringutega:
 
Projekt viiakse ellu koostöös Jõhvi valla sõprusomavalitsusega Kingisepa rajooni administratsiooniga Euroopa Naabrus- ja Partnerlusinstrumendi Eesti-Vene programmi rahalisel toel.
Projekti ajaline kestvus on 24 kuud.
Projekti taotluse kohase eelarve maht (projekti kohaselt abikõlblikud kulud) on 474 005,37 EUR, toetuse osalus 90% abikõlblikest kuludest.
 
Projekti tegevused on jaotatud järgmisteks tegevusmooduliteks:
  • Projektijuhtimine Jõhvi ning Kingisepa rajooni poolt
  • Projekti põhitegevus: olukorra kaardistamine (teadushuvihariduse näited Eestis ja Venemaal);
    ühised sõidud, üritused erinevatele sihtrühmadele (õpetajad, kaasatud isikud, õpilased);
  • Taristu loomine (keskuse väljaehitamine ja sisustus) ning tegevuse käivitamine;
  • Projekti kommunikatsiooni ning nähtavuse tagamine.
PROJEKTI TEATED:
1. 18. aprillil ER 85 projekti meeskond sai kokku tuleva keskuse ruumides, et kohapeal asju arutada ning saada koostöös sisendi keskuse sisearhitektuursele projektile. Arutelu käigus oli ka paika pandud seadmete,-ning väikevahendite nimekiri, mida hakatakse kasutama uues keskuses. Tulevasse keskusesse tulevad loodus, -tehnoloogia, -innovatsiooni ja robootika laborid. Lisaks rajatakse mööbliga ning tehnikaga varustatud kööginurk, mida saavad kasutada nii keskuse õppurid kuid ka personaal. Keskuse avatud ruumi planeeritakse kasutada nii nö launge zone alana, kuhu paigaldatakse lauatennise laud ning pehme mööbel kui ka alana, kus tulevikus on võimalik viia läbi robootika alaseid võistlusi (selle eesmärgil on plaanis soetada erilauad).
 
2. 23. mail 2019 toimus Jõhvi Vene Põhikoolis projekti ER 85 avaüritus, kus esinesid nii Jõhvi kuid ka Kingisepa rajooni võtmeisikud ning projektijuhid. Räägiti projekti eesmärkidest, tegevustest, projekti meeskonnast ning laiemast koostööst kahe omavalitsuste vahel. Jõhvi vallavalitsuse poolt määratud projektijuht Maria Laanemäe näitas ürituste külalistele tuleva keskuse ruume ning rääkis projekti raames Jõhvi valla poolt teostatavatest töödest. Projekti algstaadiumis Jõhvi valla Kultuuri-ja Huvikeskus astus Eesti Huvihariduse Liidu liikmeks, et saada eelkõige metoodilise toe (õppematerjalid, parimad praktikad jne) keskuse käivitamisel ning  tagada loodava keskuse töö jätkusuutlikust ka peale projekti lõppu.

3. 3. detsembril 2019 toimus Jõhvi ning Kingiseppa projekti osalejate ühissõit Pärnusse, Pernova hariduskeskusesse. Osalejad külastasid nii Pernova huvikooli kui ka loodusmaja, tutvusid  keskuse ruumilahendusega, õppetöös kasutatavate seadmetega ning õppetöö üldkorraldusega. Kingiseppa meeskonna liikmed jagasid oma kogemusi ning teadmisi  robootika  alal, tunti suur huvi loodusringide ning laborite töö vastu, eeskätt õppeprogrammide osas.

Pilt 12

Pilt 7

 

Pilt 8

Pilt 11

Pilt 9

Pilt 10  

 

4. 27. aprillil 2021 Jõhvi Vallavalitsus sõlmis OÜ-ga Vekoolis töövõtulepingu ehitustööde teostamiseks projekti ER85 raames valmivas Teadusharidus keskuses.
Ehitustööde eesmärgiks on kaasaegse huvi- ja hariduskeskuse rajamine ehk Narva mnt 16 (Teadus-ja loomemaja) kompleksne esimese korruse rekonstrueerimine, sealhulgas küttesüsteemi rekonstrueerimine, tehnosüsteemide ümberehitamine (elektri-, ventilatsiooni-, jahutus-, veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid tervikuna) ja sisemised ehitustööd vastavalt projektidele.

Tööd teostatakse  järgmiste projektide järgi:

  • Alexander Melnikov FIE põhiprojekt nr. P7219_PP „Jõhvi Huvi- ja hariduskeskuse ruumide sisearhitektuur";
  • Argrov Projekt OÜ põhiprojekt nr. 2037_PP „Jõhvi Huvi- ja hariduskeskuse tehnosüsteemid". 

Ehitustööde omanukujärelevalvet teostab RevPro Est OÜ.

Pilt 3 Pilt 4 Pilt 6 Pilt 5  

 

 

5. 30. detsembril said valmis Jõhvi Kunstikooli vilistlase Ingmar Järve poolt tehtud seinamaalingud, mis annavad vastvalminud keskusele noorte-ja kunstipärast särtsu ning omapära. Keskuse ruumide projekteerimisel ning väljaehitamisel taheti luua keskkonda, mis erineb kooli omast ning võimaldab tänu erksamatele värvidele ja ruumide sisustusele anda keskuse külastajatele täiendava inspiratsiooni.

Seinamaalingu kavand oli samuti valmis tehtud Ingmar Järve poolt lähtudes keskuse ja projekti ideest.

 

6. 30. märtsil 2022 pandi ametlikult punkt ER 85 projektile. Projekti elluviimine sattus väga keerulisele ajale, mis oli tingitud eelkõige COVID-19 aset leidnud pandeemiaga, mis ei võimaldanud täies ulatuse korraldada ühisüritusi. Viivitused ehitusmaterjalide tarnetes pikendasin ehitustööd, kui vaatamata ülaltoodud raskustele uus keskus sai valmis. Peaaegu õigeaegselt jõudis vastvalminud keskusesse USAs tehtud FarmBot õpinutiaed, mis võimaldab lastel rakendada robootika-ja programmeerimise oskusi loodusõpetuses. Esimesena hakkasid uut keskust asutama robootikaringi osalejad, kes seni toimetasin Jõhvi Kultuuri-ja Huvikeskuse ruumides, kus kahjuks ruumi puuduse tõttu ei olnud võimalik paigaldada robotivõistlustel kasutatavaid laudu. Uues keskuses selliseid laudu lausa mitu ning lapsed saavad oma roboti juhtimisoskusi lihvida.

 

 

 


MEEDIA PROJEKTIST:

Raadio 4 podcast: Уже совсем скоро в Ида-Вирумаа появится новый творческий центр научного образования | Raadio 4 | ERR