08.04 2020 a., kell 9.00, toimus Jõhvi kriisikomisjoni istung vallavanema Max Kauri juhtimisel. Päevakorras olid jooksev informatsioon ning Jõhvi valla laste mänguväljakute sulgemine.
 
1.Seoses kaitsemaskide müügiga apteekides tuleb suurendada valla patrullide kontrolli apteekide juures.
 
2. Arvestades vallaelanikelt laekunud kaebustega ning olukorraga kus Jõhvi valla avalikel mänguväljakutel ei järgita kehtestatud piiranguid ja 2-meetrist distantsi sulgeb Jõhvi vald alates 09. aprillist 2020 kõik avalikud lastemänguväljakud kuni eriolukorra lõppemiseni.
 
Väljakute piiramine ohutuslintidega teha ülesandeks järelevalveinspektorile Margus Piirsonile.
 
Jõhvi Vallavalitsus jälgib olukorda ja kriisikomisjoni koosolekud kutsutakse kokku vastavalt vajadusele või hetkel planeeritud 13.04.2010.a. kell 13.00

06.04 2020 a., kell 9.00, toimus Jõhvi kriisikomisjoni istung vallavanema Max Kauri juhtimisel. Päevakorras oli ülevaade eriolukorrast vallas ja riigis, koolides toimuvast kaug- ja koduõppest, lasteaia töökorraldusest, sotsiaalosakonna töökorraldusest, Jõhvi Keskraamatukogu tööst eriolukorras, huvikoolide tööst, Ettevõtluse olukord vallas ning   Jooksev informatsioon.
1. Valla töötajad ja ametnikud töötavad vastavalt väljakuulutatud eriolukorrale, tööülesandeid täidetakse kaugtöö vormis aprillikuu lõpuni. Seda tähtaega pikendatakse jooksvalt vastavalt olukorrale.
Eriolukorra korralduste täitmise kontrolli Jõhvi linna tänavatel jätkub. Patrullimist teostatakse kahe kaheliikmelise vallavalitsuse töötajatest koosneva patrullmeeskonnaga. Kriisikomisjoni koosolekul võeti vastu otsus täiendada patrullimist veel ühe kahest vallavalitsuse töötajast koosneva meeskonnaga. Vallavalitsus teeb tihedat koostööd politsei- ja päästeametiga.
2. Jõhvi valla 3 kooli direktorid kinnitasid , et koolid saavad kaugõppega hästi hakkama, õppetöö toimub plaanipäraselt vastavalt eriolukorrale. Kõikidel on võimalus saada õppevahendeid ja on võimaldatud õpilastele vajaduspõhiselt, lapsevanema avalduse alusel, kas soe toit või kuivtoidupakk. Õpilaste toitlustamine toimub vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt juhendile, et on võimalik koolilõuna taotlus teha kooli vahendusel. Kooli ja vallavalitsuse omavahelises koostöös leitakse optimaalne õpilasele sobiv koolilõuna võimaldamise vorm.    
3. Jõhvi Lasteaiad direktor teavitas: Seisuga 06. 04. 2020 hommikul oli Jõhvi 3-s lasteaias kokku tavarühmades 31 last. Jõhvi Lasteaial on tänaseks olemas valmisolek moodustada vastavalt vajadusele  ka valverühmad, mis töötavad 24/7.
Kriisikomisjon oli seisukohal, et kuna riigis kehtib eriolukord, siis hallataval asutusel Jõhvi Lasteiad tuleb hetkel tegutseda vastavalt vajadusele ja tagada lasteaiateenus eriolukorra mõistes elutähtsal ametikohal (näiteks politsei, pääste, meditsiini jms) ja riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalikel töökohtadel töötavatele vanematele (näiteks kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainete tööstus, toidupood, transport jms). Sellise teenuse pakkumine tuleb tagada eriolukorra kehtivuse ajal ning lasteaia direktoril on õigus täpsustada lapsevanema vajaduse põhjendust lasteaiateenuse järgi.
4. Jätkuvalt on erilise tähelepanu all SA Jõhvi Hooldekeskus. Tänase päeva seisuga ei ole hooldekeskuses viirusesse nakatanuid tuvastatud.
Sotsiaalmaja töötab eriolukorra režiimis.  Sotsiaalmaja varjupaik on avatud ööpäevaringselt. Koosolekul tõstatati küsimus. Sotsiaalmaja elanikel on käes  pensionite maksmise aeg, seega tahavad elanikud majast välja liikuda. Praeguseks on selgusetu, kuidas on eriolukorras lood Sotsiaalmaja elanike liikumise piirangutega. Võeti vastu otsus antud küsimuse täpsustamiseks pöörduda Regionaalse kriisikomisjoni poole.
5. Jõhvi Keskraamatukogu töötab vastavalt eriolukorrale. Raamatukogu töötab. Raamatuid laenutatakse elanikele kontaktivabalt. Lisaks jagab raamatukogu oma lugejatele ka eriolukorraga seonduvat infot.
6. Jõhvi valla huvikoolid töötavad kaugõppe vormis. Õpetajad annavad ülesandeid ja võimaluse piirides esitavad õpilased kodutöid arvuti vahendusel õpetajatele.
Huvikoolide õppetasu arvete esitamise küsimuses laekus ettepanek vähendada õppetasu aprillis 50% lapsevanema avalduse alusel. Kriisikomisjonilt laekus ettepanek paluda abivallavanem Aleksei Naumkin´il, vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja  sotsiaaltöö nõunikul  Maria Laanemäe´l ning Jõhvi valla huvikoolide juhtidel Anne Uttendorf´il, Margit Raag´il, Matti Rautso´l ja Tamara Luigas´el töötada koostöös huvikoolide hooldekogudega  välja  vallavalitsuse homseks istungiks ettepanekud antud küsimuses.
7. Ettevõtjatel on soovitav pidevalt jälgida erinevates infoallikates  IVEKI-i ja KREDEX-i teateid MTÜ-dele ja väikeettevõtjatele suunatud kriisiolukorra abi  toetusprogrammidest ja meetmetest. Tänasest saavad tööandjad esitada Töötukassale töötasu hüvitise taotlusi.
8. 6.aprilli hommiku seisuga on Jõhvi vallas ametlikult tuvastatud 5 koroonaviirusesse nakatanut. Vallavalitsusel on kaks korda nädalas Skypi teel ühendus 2 maakonna regionaalse kriisikomisjoniga (Lääne- ja Ida-Virumaa kriisikomisjonid). Täna toimub vallavalitsusel vestlus Skypi teel  peaministriga. Kuna elanikele on soovitatud püsida kodus ja võimalikult minimaalselt väljas käia, siis oleks hea kui ka Jõhvi valla elanikel oleks võimalus endale toiduaineid ja esmatarbevahendeid kauplustest koju tellida. Selline teenus väldiks inimeste vahelisi kontakte poodide järjekorras ning vähendaks  viiruse levikut just poodlemisel. Kriisikomisjon uurib antud teemat ja vajaduse korral annab vastava ülesande vallavalitsuse sotsiaalteenistusele.
 
Jõhvi Vallavalitsus jälgib olukorda ja kriisikomisjon kutsutakse kokku 13.04.2020 kell 13.00.

30. märtsil 2020 a., kell 9.00, toimus Jõhvi kriisikomisjoni istung vallavanema Max Kauri juhtimisel. Päevakorras oli ülevaade eriolukorrast vallas ja riigis, koolides toimuvast kaug- ja koduõppest, lasteaia töökorraldusest, sotsiaalosakonna töökorraldusest, Jõhvi Keskraamatukogu tööst eriolukorras, huvikoolide tööst, ettevõtluse olukorrast vallas ning jooksev informatsioon.
 
1. Valla töötajad ja ametnikud töötavad vastavalt väljakuulutatud eriolukorrale, tööülesandeid täidetakse kaugtöö vormis esialgselt aprillikuu lõpuni. Vald teostab valla territooriumil avaliku korra suhtes järelvalvet koostöös politseiga. Vallavalitsuse poolt on korraldatud Jõhvi linna tänavate patrullimine kella 12.00 kuni 18.00 kahe patrullmeeskonnaga. Patrullimeeskonda kuuluvad 4 vallavalitsuse ja valla allasutuse ametnikku/töötajat, kes kontrollivad kahekaupa vallas vabariigi kriisikomisjoni korralduste täitmist valla territooriumil. Eelkõike seda, kas kuidas täidetakse 2+2 nõuet. 
2. Jõhvi valla kolme kooli direktorid kinnitasid, et koolid saavad kaugõppega hästi hakkama, õppetöö toimub plaanipäraselt vastavalt eriolukorrale. Kõikidel on võimalus saada õppevahendeid ja võimaldatud on ka vajaduspõhiselt õpilastele kas soe toit või kuivtoidupakk.   
3. Jõhvi Lasteaiad direktor kinnitas, et lasteaedade töö on ümber korraldatud ööpäevaringseks. Valmidus lasteaia ööpävaringseks toimimiseks on. Seisuga 30.03.2020 hommikul oli Jõhvi kolmes lasteaias kokku 28 last. Lasteaed Pillerkaar toitlustab lisaks lasteaia lastele hetkel ka 28-t Jõhvi koolide last. 
 
4. Sotsiaalteenistus pöörab erilist tähelepanu SA Jõhvi Hooldekeskusele, vältimaks vanurite nakatumist koroonaviirusesse. Hetkel on Hooldekeskuses jätkuvalt karantiin.   
 
5. Jõhvi Keskraamatukogu töötab vastavalt eriolukorrale. Raamatukogu töötab. Jõhvi valla elanikel on võimalik raamatuid laenutada kontaktivabalt. Tuulekojas on laud, millelt saavad lugejad neile raamatukogu töötajate poolt nende nimele pandud raamatupakid võtta. Raamatukogu juht märkis, et Jõhvi Keskraamatukogu on ainuke raamatukogu Ida-Virumaal , kes niimoodi töötab. Ning üks vähestest isegi vabariigi ulatuses.  
 
6. Jõhvi valla huvikoolid töötavad kaugõppe vormis. Õpetajad annavad ülesandeid ja võimaluse piirides esitavad õpilased kodutöid arvuti vahendusel õpetajatele. Huvikoolide juhid tõstatasid üles aprillikuu õppemaksu arvete esitamise küsimuse. Eriolukord kestab ja õppetöö toimub kaugõppe vormis. Kuidas aga esitada õppemaksu arveid lastevanematele? Osa lapsevanemaid on huvikoolide õppemaksust juba vabastatud vastavalt Jõhvi vallas kehtivatele erinevatele kordadele (erinevad sotsiaaltoetused). Vallavalitsus oleks nõus lahendama iga lapsevanema probleemi individuaalselt esitatud avalduse alusel. Kriisikomisjoni koosolekul jäi kajama mõte, et käesoleval ajal on kõigil väga raske nii üksikisikutel kui ka omavalitsustel tervikuna. Praegu peaksid kõik panustama selleks, et peale eriolukorra lõppemist toimiks meie riik endiselt. Seal hulgas ka huvikoolid omavalitsustes. Meie ühine eesmärk on, et lapsed saaksid huvikoolides oma õpinguid jätkata ja oma võimeid arendada täies mahus ka peale kriisi. Huvikooli õppemaks ei ole väga suur ja kui lapsevanemad näitaksid üles oma head tahet ning panustaksid praegu huvikoolide õppemaksu maksmisse, siis oleks huvikoolidel kergem peale koroonakriisi õppetööd tavarežiimis jätkata. Peaksime käesolevas olukorras kõik tegutsema põhimõttel „meie" , siis on palju lihtsam pärast tavaeluga edasi minna. Kriisikomisjon tegi ka ettepaneku huvikoolide õppemaksu küsimust arutada huvikoolide hoolekogudega.   
 
7. Ettevõtjad peaksid pidevalt jälgima erinevaid infoallikaid ettevõtluse toetamise meetmetest. Eelkõige puudutab see IVEKI-i ja KREDEX-i kaudu MTÜ-dele ja väikeettevõtjatele suunatud kriisiolukorra abi toetusprogramme ja meetmeid.   
 
8. Kultuurivaldkonna juhtide poolt tuli ettepanek, et seoses eriolukorraga jätta ära ka maikuusse planeeritud Jõhvi Päeva ja 1. juuni lastekaitsepäeva üritused, samuti teised valla planeeritavad kultuuriüritused kuni 2020 aasta maikuu lõpuni.
 
9. Jõhvi Sotsiaalmaja töökorralduses peab jälgima, et kodututel oleks võimalik varjupaigas olla ka päevasel ajal (24/7). Meedet rakendatakse ajutiselt tõkestamaks viiruse levikut.    
 
Jõhvi Vallavalitsus jälgib olukorda ning kriisikomisjon kutsutakse uuesti kokku 06.04.2020 kell 10.00.
 

 
23. märtsil 2020 a.,  kell 9.00 toimus Jõhvi kriisikomisjoni istung vallavanema Max Kauri juhtimisel. Päevakorras oli ülevaade eriolukorrast vallas ja riigis, ülevaade koolides toimuvast, kaug- ja koduõppest, ülevaade lasteaia töökorraldusest, ülevaade sotsiaalosakonna töökorraldusest, ülevaade Jõhvi Keskraamatukogu tööst eriolukorras, jooksev informatsioon.
 
 1. Valla töötajad ja ametnikud töötavad vastavalt väljakuulutatud eriolukorrale, tööülesandeid täidetakse alates 16.märtsist kaugtöö vormis.
 2. Vald teostab valla territooriumil avaliku korra suhtes järelvalvet koostöös politseiga. Kohvikud ja baarid töötavad vastavalt eriolukorra tõttu kehtestatud nõuetele. Vallaametnike poolt toimub avaliku korra kontrollreid 27.03.2020 kell 21.00 - 24.00, ning 04.04.2020 kell 21.00 - 24.00.
 3. Jõhvi Põhikooli, Jõhvi Vene Põhikooli ja Jõhvi Gümnaasiumi direktorid kinnitasid telefoni teel, et koolid saavad kaugõppega hästi hakkama, kõikidele õpilastele on tagatud arvutid, internetiühendusega probleeme ei ole. Koduõppel laste toitlustamine on vajadusel tagatud.
 4. Jõhvi Lasteaiad direktor kinnitas, et vajadusel on Kalevipoja maja valmis töötama ööpäevaringselt. Praegu käib lasteaedades kokku 44 last. Lasteaed toitlustab lisaks lasteaia lastele veel 8 koolilast. Lasteaia osalustasust vabastatakse abivajajad juhtumipõhiselt lapsevanema avalduse alusel.
 5. Jõhvi sotsiaalteenistus tegeleb koroonaviiruse nakatumise ohu riskirühmas olevate valla elanike sotsiaalteenuste väljaselgitamise ja esmavajalike teenuste osutamise küsimustega. Lisaks vabatahtlike töö organiseerimisega. 
 6. SA Jõhvi Hooldekeskuses on välja kuulutatud karantiin. Jõhvi sotsiaalmaja töötab samuti eriolukorra tingimustes.
 7. Jõhvi Keskraamatukogu töötab vastavalt eriolukorrale.
 8. Jõhvi Pargikeskuse tegevjuht telefoni teel kinnitas, et keskuse puhastamine ja desinfitseerimine toimub 3 korda päevas. Noored keskusesse ei kogune.
 9. Jõhvi Muusikakool ja Jõhvi Kunstidekool on samuti kaugõppe režiimil. 
 10. Jõhvi ettevõtjatele ja MTÜ-dele antakse infot toetuse taotlemise võimalusest IVEK-i kaudu. Infot peab andma nii valla kodulehel kui ka meedia kaudu.
 
Jõhvi Vallavalitsus jälgib olukorda ja kriisikomisjon kutsutakse kokku 30. märtsil kell 10.00.

Head Jõhvi valla elanikud, Jõhvi korteriühistute esimehed
Annan Teile teada uutest Jõhvi valla poolt pakutavatest teenustest, mis tulenevad väljakuulutatud eriolukorrast seoses koroonaviiruse levikuga.
17-18. märtsil toimus rida koosolekuid eesmärgil võimalikult kiiresti reageerida uutele väljakutsetele, seoses koroonaviiruse levikuga. Tulemuseks on järgmised sotsiaal,-ning haridusteenused.
 • Ööpäevaringne rühm Jõhvi Lasteaiad Kalevipoja majas lastele, kelle vanemad töötavad eriolukorra mõistes elutähtsal ametikohal (nt politsei, pääste, meditsiin jms) ja riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalikel töökohtadel. Rühma töökorraldus on paika pandud, huvilised võivad pöörduda otse Jõhvi Lasteaiad direktori Raili Oksa poole (raili.oks@johvila.edu.ee, tel.58539310) või võtta ühendust sotsiaalvaldkonda kureeriva abivallavanemaga Aleksei Naumkiniga (aleksei.naumkin@johvi.ee, tel. 59116505). 
 • Põhikoolid selgitasid välja abivajaduse õpilastele toitlustusteenuse osutamiseks. Koolide direktorid korraldasid e-kanalite kaudu küsitluse, et selgitada välja abivajajate arv. Teenuse tehniline pool (teenuse osutamise viis  - soe söök või toidupakk) on täpsustamisel. Teenusest huvitatud inimesed saavad endast teada anda järgmistele ametiisikutele: sotsiaalvaldkonda kureeriv abivallavanem Aleksei Naumkin (aleksei.naumkin@johvi.ee, tel. 59116505) ja Jõhvi Vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juht Galina Kreintzberg (galina.kreintzberg@johvi.ee,  tel. 53421332). 
 • Toiduainete ning ravimite kojuvedu üksikutele Jõhvi valla eakatele. Oma vajadustest andke palun teada Jõhvi Vallavalitsuse eakate spetsialistile Kersti Vihmannile (tel.5306 8566). 
Pöördumine Jõhvi valla elanike ning korteriühistute esimeeste poole
Jõhvi vallavalitsus käivitas uusi teenuseid seoses koroonaviiruse levikuga. Meie palume Teie kaasabi info levitamisel. Jõhvi vallavalitsus korraldab toiduainete ning ravimite kojuveo teenuse üksikutele Jõhvi valla eakatele. Palume teil informeerida Teie majades elavaid inimesi teenuse olemasolust ning paigaldada info maja infoseinale koos Teile saadetud materjalidega, mis on suunatud antud sihtrühmale. Kui Teie teate oma maja abivajajatest (eakad inimesed, kellel on raskused toimetulekuga eriolukorra osas), andke palun sellest teada ka Jõhvi Vallavalitsusele:
 • sotsiaalvaldkonda kureeriv abivallavanem Aleksei Naumkin (aleksei.naumkin@johvi.ee, tel. 59116505) 
 • Jõhvi Vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juht Galina Kreintzberg (galina.kreintzberg@johvi.ee, tel. 53421332). 
 • Jõhvi Vallavalitsuse eakate spetsialist Kersti Vihmann (tel.5306 8566). 
Info levitamine on teretulnud!
 
Aleksei Naumkin
abivallavanem 
hariduse, kultuuri ning spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö alal

16. märtsil 2020 kell 09.00 toimus Jõhvi Vallavalitsuse kriisikomisjoni istung. Päevakorras oli töökorraldus Jõhvi Vallavalituse hoones, põhikoolides, gümnaasiumis ja Jõhvi Lasteaedades ning jooksev informatsioon.
1. Alates 16.03 on vallamajja sissepääs piiratud. Ametnike ja töötajate osas, kelle kohustused võimaldavad kaugtöö vormis tegutsemist, kohaldatakse kaugtööd. Sotsiaalteenistus, majanduse haldus ja kantselei perekonnaseisuametnikud tagavad esmavajalike teenuste osutamise, vältides võimalusel otsekontakte.
2. Jõhvi Põhikooli ja Jõhvi Vene Põhikooli direktorid kinnitasid telefoni teel, et koolides toimub kaug- ja koduõpe. Koolimajad on avatud, tehniline personal tegeleb suurpuhastusega. Jõhvi Gümnaasiumi direktor kinnitas samuti telefoni teel, et koolis toimub kaug- ja koduõpe. Maja on avatud.
3. Jõhvi Lasteaiad kõik majad ja rühmad töötavad. Lapsi on nimekirjas kokku 489. 16.03 oli kolme maja peale lapsi rühmades kokku 59. Kõikides majades toimub kaks korda päevas märgpuhastus ja desinfitseerimine.
4. Jõhvi valla perearstide kontaktisik on sotsiaalteenistuse juht Galina Kreintzberg.
5. Vallavanem on suhelnud kirikute õpetajatega. Kõik rakendavad meetmeid viiruse leviku tõkestamiseks.
6. Jõhvi Pargi Keskuses toimub jooksev desinfitseerimine, ca 20 poodi on poepidaja algatusel ajutiselt suletud. Võimalikud noorte kogunemised on piiratud. Kriisikomisjon juhtis tähelepanu, et toidukauplus ja apteek peavad olema lahti. 
7. Jõhvi Vallavolikogu komisjonide ja istungite töökorralduse otsustab lähiajal volikogu juhtkond.  
8. Jõhvi haldusterritooriumil on seisuga 15.03.2020 teada kaks koroonaviirusega nakatumise juhtumit. 13.03 Jõhvi Bauhofi töötajal tuvastati viirus, kauplus on karantiinis, 15.03 pärastlõunal avastati ka Jõhvi Pargi Keskuse Expert tehnikapoe töötajal COVID-19, vajalikud abinõud on tarvitusele võetud.
9. Lisaks EV korraldusega alates 16.03 on suletud kasiinod.
 
Jõhvi Vallavalitsus jälgib olukorda ja kriisikomisjoni koosolekud kutsutakse kokku vastavalt vajadusele.
 

 
Juhindudes Vabariigi Valitsuse poolt eriolukorra välja kuulutamisest toimus Jõhvi Vallavalitsuses reedel, 13.03.2020 kell 8.30 Jõhvi Vallavalitsuse liikmete ja hallatavate asutuste juhtide erakorraline koosolek.
 
Vabariigi Valitsuse korraldusega peatati õppetöö kõikides haridusasutustes alates 16.03.2020. 
 
Jõhvi valla haridusasutustes ja huvikoolides peatati tavapärane õppetöö alates 13.03.2020. Alates 16.03.2020 on Jõhvi Põhikool ja Jõhvi Vene Põhikool koduõppel.
 
 
Jõhvi Kultuuri-ja Huvikeskuse, Jõhvi Noortekeskuse, Tammiku Rrahvamaja ning  Jõhvi Spordihalli ja Tammiku Spordihoone tegevus on peatatud. Samuti ei jätka oma tavapärast tegevust kõik kultuuriseltsid ja spordiklubid.
 
Kõik kuni 1.maini planeeritud kultuuri-ja spordisündmused jäävad ära või lükatakse edasi.
 
Jõhvi Keskraamatukogu on alates 14.03.2020 külastajatele suletud. Samas tagatakse raamatute laenutamise võimalus.   Raamatukogu töö kohta leiate infot siit: rk.johvi.ee
 
Alates 14.03.2020 on Jõhvi valla eakate päevakeskus ning Jõhvi Sotsiaalmaja külastajatele suletud.
 
Jõhvi valla haldusterritooriumil on seisuga 13.03.2020 teada üks koroonaviirusega nakatumise juhtum. Lisainfo nakatumisjuhtumi kohta siin
15.03 pärastlõunal avastati Jõhvi Pargi Keskuse Expert tehnikapoe töötajal samuti COVID-19