Jõhvi vallas teostab korraldatud jäätmevedu:

Ragn-Sells AS - piirkondlik kontor asub aadressil Uus 1, 43121 Kiviõli. Ragn-Sells AS-i poole võib pöörduda ka e-posti aadressil virumaa@ragnsells.com või telefonil 606 0439.

Korraldatud jäätmeveo teenuste hinnakiri Jõhvi vallas

Infoleht

 

Korraldatud jäätmeveoga liitumine

Jäätmevaldaja ehk kinnistu omaniku liitumine korraldatud jäätmeveoga on kohustuslik. Korraldatud jäätmeveoga on liitunud nii korteriühistud ja pideva elukohana kasutatava ühepereelamu omanikud kui ka suvila, aiamaa, äriruumi jne omanikud.

Jäätmevaldajad on kohustatud koguma korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmeid liigiti ja jäätmevedajale üle andma alljärgnevalt:

  • segaolmejäätmeid koguvad ja annavad üle kõik jäätmevaldajad, kellel tekib või kelle valduses on olmejäätmed;
  • paberi- ja kartongijäätmete mahuti peab olema korterelamutes, kus on vähemalt neli korterit, ning asutustes ja ettevõtetes, kui neid jäätmeid tekib üle 50 kilogrammi nädalas;
  • suurjäätmete äravedu korraldatakse hiljemalt kolme päeva jooksul, kui suurjäätmed on jäätmemahuti vahetus läheduses. Suurjäätmete äravedu korraldatakse kokkuleppel jäätmevedajaga. Suurjäätmete äravedu on tasuta (see ei puuduta konteinri tellimist), tasuta viiakse ära üksikud asjad.
  • biolagunevate jäätmete mahuti peab olema korterelamutes, kus on üle 20 korteri, majutuskohtades, kus on üle 50 koha, toiduainetega kauplevates kauplustes, kus on müügipinda üle 30 ruutmeetri, ja toitlustusasutustes, kus on üle 15 koha.

 

Korraldatud jäätmeveo liitumisest vabastamine

Kui kinnistul ei toimu elu- või äritegevust või kinnistut kasutatakse hooajaliselt, on võimalus taotleda täielikku või perioodilist vabastust korraldatud jäätmeveost. Selleks tuleb esitada Jõhvi Vallavalitsusele vabastuse taotluse.

Taotluse vorm odt-formaadis

Taotluse vorm pdf-formaadis

 

Miks on vaja korraldatud jäätmevedu?

Korraldatud olmejäätmeveo eesmärk on hõlmata jäätmekäitlusesse kõik jäätmetekitajad – ka need eramajapidamised, suvilapiirkonnad ja väike-ettevõtted, kes ei ole veel prügiveoga liitunud. Korraldatud jäätmevedu annab igale elanikule ning ettevõtjale kindluse, et tema olmejäätmeid käideldakse parima hinnaga ning võimalikult keskkonnasõbralikult.

 

Korraldatud jäätmevedu aitab vältida:

  • prügistatud teeääri ja metsaaluseid;
  • jäätmete põletamist avamaal ja ahjus;
  • jäätmete matmist;
  • jäätmete panemist võõrasse konteinerisse.

 

Toimetaja: SVETLANA JÜRGENS