Alates 14. maist 2018.a. osutab Jõhvi vallas korraldatud jäätmeveo teenust Ragn-Sells AS. Ragn-Sells osutab jäätmeveo teenust viie aasta jooksul, 14.05.2018-13.05.2023.

Iga tegevuse juures tuleb püüda jäätmeteket vältida või vähendada. Tekkinud jäätmeid tuleb taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt võimalik ega ole muude käitlusviisidega võrreldes ülemäära kulukas.

Keelatud on jäätmete ladustamine või ladestamine selleks mitteettenähtud kohtadesse.

Jäätmevaldaja on kohustatud:

  • koguma jäätmeid liigiti, käitlema või andma jäätmed üle jäätmekäitlejale, kellel on vastav jäätmeluba; korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed tuleb üle anda jäätmevedajale, kellega vallavalitsus on sõlminud korraldatud jäätmeveo teenuse kotsessiooni lepingu ;
  • mitte lubama oma kinnistule teiste jäätmevaldajate jäätmete ladustamist;
  • vältima ohtlike jäätmete segunemist omavahel või tavajäätmetega ning kasutama kõiki võimalusi, et vähendada jäätmete kogust ja ohtlikkust;
  • säilitama kahe aasta jooksul dokumendid, mis tõendavad jäätmete nõuetekohast käitlemist või üleandmist jäätmekäitlejale või jäätmevedajale ning esitama need dokumendid või jäätmeveolepingu vallavalitsuse nõudel kontrollimiseks;
  • mitte sõlmima jäätmeveolepingut ega andma jäätmeid üle isikule, kellel puudub vastav jäätmeluba; kui jäätmed antakse üle selliseks käitlemiseks, milleks jäätmeluba ei ole vaja, peab jäätmeid üle andev isik olema veendunud, et vastuvõtja on pädev jäätmeid käitlema ning tal on selleks asjakohased tehnilised vahendid;
  • omama või üürima eeskirja nõuetele vastavaid jäätmemahuteid piisavas suuruses ja koguses segaolmejäätmete nin liigiti kogutavate jäätmeliikide kogumiseks;
  • paigutama jäätmemahutid kinnistule, kus jäätmed tekkivad;
  • hoidma jäätmemahuti terve ja suletavana; jäätmemahuti korrashoiu ja puhtuse eest vastutab jäätmemahuti valdaja;
  • ümbruskonna sattumise vältimiseks tuleb jäätmemahuteid puhastada ja desinfitseerida.

Jõhvi linnale lähedam jäätmekäitluskoht on Uikala Prügila AS.

Lisainfo: keskkonnaspetsialist Svetlana Jürgens, tel  336 3772, e-post svetlana.jyrgens@johvi.ee .

Toimetaja: SVETLANA JÜRGENS