19.05.20

Ühissõidukipeatuse kohanime muutmise kohta eelnõu avalikustamine

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.
 
Jõhvi Vallavalitsus avalikustab Jõhvi Vallavalitsuse korralduse eelnõu „Ühissõidukipeatuse kohanime muutmine", millega kavatsetakse muuta Jõhvi linnas asuvate ühissõidukipeatuste kohanimed „Polikliinik" kohanimedeks "Tervisekeskuse".
 
Kirjalikke ettepanekuid on võimalik esitada 3. juunini 2020. Ettepanekud saata aadressile Kooli 2, Jõhvi, 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee.
Toimetaja: SERLI MURIK
13.08.19

Hästi määratud koha-aadress viib kohale!

Aadressiandmete valdkond on mahukas ning tekitab hulgaliselt küsimusi kõigil, kes sellega tihedamalt kokku puutuvad, sellepärast otsustas Maa-amet koostada aadressiandmete käsiraamatu, mis püüab pakkuda vastuseid enamikule tekkivatele küsimustele.

Aadressiandmete käsiraamat

 

Toimetaja: HANNES ARUS
14.08.19

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine (Linna küla)

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.

Jõhvi Vallavalitsus avalikustab Jõhvi Vallavolikogu otsuse eelnõu „Liikluspinna kehtetuks tunnistamine ning väikekoha kehtestamine", millega kavatsetakse tunnistada kehtetuks Jõhvi vallas Linna külas asuv liikluspind  kohanimega Laane tänav ning kehtestada selle asemel väikekoht kohanimega Laane väikekoht.

Ruumiandmete seaduse (RAS) § 48 lõige 6 sätestab, et liikluspinna järgi määratavates lähiaadressides kasutatavad aadressinumbrid määratakse viisil, mille kohaselt ühel pool liikluspinda kõrvuti asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool liikluspinda asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paarisnumbrid. Linna külas on Laane tänava järgi aadressid määratud selliselt, et ühel pool liikluspinda on nii paarisnumbrid kui ka paaritud numbrid. Laane tänava piirkonnas asuvate maaüksuste paiknemine on selline, et ühe liikluspinna järgi ei ole võimalik õiget numereerimist rakendada. Liikluspinna järgi aadresside määramiseks tuleks kehtestada liikluspindu juurde, aga see tekitaks pigem segadust. Antud olukorra lahendamiseks on vajalik kehtestada väikekoht. Väikekoht vastavalt RAS § 44 punktile 2 on asulast väiksem maa-ala, mille nime kasutatakse teiste aadressiobjektide aadressides. Väikekohajärgsel adresseerimisel võib nummerdada maaüksused ja hooned järjest nii, et samal pool teed on nii paaris- kui ka paaritud numbrid. Määrates Linna külla Laane väikekoha, jäävad enamikes aadressides numbrid samaks (Laane tn 16 osas tuleb ka number muuta), aga nimi muutub (nt Laane tn 1 muudetakse Laane vkt 1).

Volikogu otsuse eelnõu_liikluspinna kehtetuks tunnistamine ning väikekoha määramine

Volikogu eelnõu _lisa 1_asendiplaan_Laane tänava ruumikuju

Volikogu eelnõu_lisa 2_asendiplaan_Laane vkt ruumikuju

Toimetaja: SERLI MURIK