MAAKORRALDUS

Maakorraldus on tegevus, mille eesmärk on maakorraldustoimingute läbiviimisega võimaluste loomine kinnisasja või selle osa otstarbekamaks kasutamiseks ja majandamiseks.

Maakorraldustoimingud on:

  • kinnisasja või selle osa ümberkruntimine;
  • kinnisasjade osade vahetamine;
  • kinnisasja piiride muutmine;
  • kinnisasja jagamine;
  • kinnisasjade liitmine;
  • kinnisasja piiride kindlakstegemine;
  • kinnisomandi kitsenduste selgitamine.

Maakorraldusseadus

 

MAAKORRALDUSTOIMINGUTE LÄBIVIIMINE

Maakorralduse ja piiritoimingute läbi viimiseks on Maa-amet loonud digitaalse katastrirakenduse MinuKataster (www.minu.kataster.ee).
 
MinuKataster rakenduse kaudu on maaomanikul võimalik:
 
- algatada erinevaid maakorraldusega seotud tegevusi;
- maatoiminguteks volitusi anda;
- asutusele või ettevõttele esindajat lisada;
- suhelda katastripidajaga;
- esitada katastriandmete kohta parandusettepanekuid;
- jälgida katastrimenetlusi. 
 
 

 

 

 

TEATED

 

Jõhvi Vallavalitsus teavitab sundvalduse seadmisest
 
Jõhvi Vallavalitsus avaldab teate kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) § 29 lõike 2 alusel.
Jõhvi Vallavalitsus otsustajana teatab, et on seadnud 31. märtsi 2021 korraldusega nr 2960 Jõhvi linnas asuvale Hariduse tn 10 (katastritunnus 25301:008:0009, kinnistusregistri osa nr 751308 – 755708), pindala 1957 m², sihtotstarve elamumaa) kinnisasjale sundvalduse Järve Biopuhastus OÜ (registrikood 10854476) kasuks.
Jõhvi Vallavalitsus avalikustab nimetatud korralduse resolutiivosa:
1. Seada sundvaldus avalikes huvides vajaliku ühiskanalisatsiooni (reoveetorustik) talumiseks OÜ Järve, Biopuhastus (registrikood 10854476, asukoht Uus-Tehase 3, 30328 Kohtla-Järve) kasuks Jõhvi linnas asuvale Hariduse tn 10 (katastritunnus 25301:008:0009, kinnistusregistri osa nr 751308 – 755708), pindala 1957 m², sihtotstarve elamumaa) kinnisasjale, sundvalduse ala pindalaga 30,8 m² (asendiplaan lisatud, lisa).
2. Määrata sundvalduse seadmise tingimused järgnevalt:
2.1 sundvaldus seatakse reoveetorustiku ehitamiseks, omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks ja muul viisil kasutamiseks ühiskanalisatsiooni toimimise tagamise eesmärgil;
2.2 tehnorajatise omanik kohustub tehnorajatisega seotud tööde järgselt tagama oma kulul maaüksuse heakorra taastamise;
2.3 kui sundvalduse lõppemise korral on vajalik tehnorajatise likvideerimine, siis on tehnorajatise
omanik kohustatud tehnorajatised likvideerima ja maa korrastama;
2.4 sundvaldus on tähtajatu;
2.5 sundvalduse tasu suurus on võrdne asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15  sätestatud talumistasuga.
3. Korraldus jõustub asjaosalistele teatavakstegemisest.
4. Käesoleva korralduse peale võib esitada vaide Jõhvi Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud alustel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva korralduse teada saamisest või päevast millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast korraldusest teada saama.
 
Sundvalduse tasu makstakse taotluse alusel vastavalt asjaõigusseaduse rakendamise seadusele. Tasu osas pöörduda Järve Biopuhastus OÜ (registrikood 10854476, asukoht Uus-Tehase 3, 30328 Kohtla-Järve) poole.
 

 

Jõhvi Vallavalitsus teavitab sundvalduse seadmisest
(Teade avaldatud ajalehes Postimees 29.06.2021)
 
Jõhvi Vallavalitsus võttis 16. juunil 2021 vastu korralduse nr 3116 „Sundvalduse seadmine OÜ Järve Biopuhastus kasuks avalikes huvides vajaliku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni talumiskohustuse kehtestamiseks". Haldusmenetluse seaduse § 31 lõike 1 punkti 1 kohaselt võib dokumendi resolutiivosa avaldada üleriigilise levikuga ajalehes, kui dokument on vaja kätte toimetada enam kui sajale isikule. Lähtudes eelnevast Jõhvi Vallavalitsus avalikustab korralduse resolutiivosa:
1. Seada sundvaldus avalikes huvides vajaliku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni talumiseks (olemasoleva veeja reoveetorustike rekonstrueerimine) OÜ Järve Biopuhastus (registrikood 10854476, asukoht Uus-Tehase 3, 30328 Kohtla-Järve) kasuks Jõhvi vallas Jõhvi linnas asuvatele kinnisasjadele vastavalt käesoleva korralduse lisas 1 toodud kinnisasjade loetelule ning lisades 2 kuni 10 olevatele sundvalduse seadmise ala plaanidel viirutatud maa-aladele.
2. Määrata sundvalduse seadmise tingimused järgnevalt:
2.1 sundvaldus seatakse vee- ja reoveetorustiku ehitamiseks, omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks ja muul viisil kasutamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni toimimise tagamise eesmärgil;
2.2 tehnorajatise omanik kohustub tehnorajatisega seotud tööde järgselt tagama oma kulul
maaüksuse heakorra taastamise;
2.3 kui sundvalduse lõppemise korral on vajalik tehnorajatise likvideerimine, siis on tehnorajatise omanik kohustatud tehnorajatised likvideerima ja maa korrastama;
2.4 sundvaldus on tähtajatu;
2.5 sundvalduse tasu suurus on võrdne asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15⁵ sätestatud
talumistasuga.
3. Korraldus jõustub asjaosalistele teatavakstegemisest.
4. Käesoleva korralduse peale võib esitada vaide Jõhvi Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud alusel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva korralduse teadasaamisest või päevast millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast korraldusest teada saama.
 
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee/maakorraldus.

Jõhvi Vallavalitsuse 16.06.2021 korralduse nr 3116 ärakiri

Jõhvi Vallavalitsus teavitab sundvalduse seadmise menetluse alustamisest
(Teade avaldatud ajalehes Postimees 30.03.2021)
 
Jõhvi Vallavalitsus avaldab teate kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) § 39 lõike 3 ja haldusmenetluse seaduse § 31 lõike 1 punkti 1 alusel.
Jõhvi Vallavalitsus sundvalduse seadjana teatab, et on alustanud OÜ Järve Biopuhastus taotluse
alusel Jõhvi linnas Narva mnt 39 (katastritunnus 25301:009:0008, registriosa nr 466208 - 470608), Narva mnt 47 (katastritunnus 25301:009:0005, registriosa nr 1160608 – 1165008), Narva mnt 40 (katastritunnus 25301:006:0001, registriosa nr 2955808 – 2962208), Narva mnt 48 (katastritunnus 25301:006:0137, registriosa nr 3773508 – 3774208) ja Narva mnt 48a (katastritunnus 25301:006:0058, registriosa nr 1674708) kinnisasjadele sundvalduse seadmise menetlusega. Sundvalduse seadmine on vajalik tehnorajatiste talumiskohustuse kehtestamiseks seoses Narva mnt piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimisega vastavalt OÜ Reaalprojekt tööprojektile nr P19010-B „Narva maantee veevarustuse ja kanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine".
Kinnisasjade omanikel on õigus nelja nädala jooksul käesoleva teate avaldamisest arvates esitada sundvalduse seadjale oma arvamus (KAHOS § 39 lg 4). Jõhvi Vallavalitsus palub esitada arvamusi sundvalduse seadmise menetluse kohta kuni 28. aprillini 2021. Arvamusi saab esitada paberkandjal aadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi linn või e-posti aadressil johvi@johvi.ee.
Sundvalduse seadmise taotlusega ja asendiplaanidega on võimalik tutvuda Jõhvi valla kodulehel
www.johvi.ee/maakorraldus või esitades teabenõude johvi@johvi.ee.
 
 
Jõhvi Vallavalitsus teavitab sundvalduse seadmisest
(Teade avaldatud ajalehes Postimees 30.11.2020)

 

Jõhvi Vallavalitsus võttis 25. novembril 2020 vastu korralduse nr 2609 «Sundvalduse seadmine Jõhvi valla kasuks avalikes huvides vajaliku tehnorajatise talumiskohustuse
kehtestamiseks». Haldusmenetluse seaduse § 31 lõike 1 punkti 1 kohaselt võib dokumendi resolutiivosa avaldada üleriigilise levikuga ajalehes, kui dokument on vaja kätte
toimetada enam kui sajale isikule. Lähtudes eelnevast Jõhvi vallavalitsus avalikustab korralduse resolutiivosa:
1. Seada sundvaldus Jõhvi valla (registrikood 75033483, asukoht Kooli tn 2 Jõhvi) kasuks Jõhvi vallas Jõhvi linnas asuvatele kinnisasjadele tehnorajatise talumiskohustuse kehtestamiseks
(olemasoleva tänavavalgustustaristu rekonstrueerimiseks) vastavalt käesoleva korralduse lisas 1 toodud kinnisasjade loetelule ning lisades 2 kuni 34 olevatele sundvalduse seadmise ala plaanidel viirutatud maa-aladele.
2. Sundvaldus seatakse tänavavalgustustaristu (kaabelliinide ja mastide) ehitamiseks, omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks ja muul viisil kasutamiseks elektrivõrgu toimimise tagamise eesmärgil.
3. Kui sundvalduse lõppemise korral on vajalik tehnorajatise likvideerimine, siis on tehnorajatise omanik kohustatud tehnorajatised likvideerima ja maa korrastama.
4. Tehnorajatise omanik kohustub tehnorajatisega seotud tööde järgselt tagama oma kulul maaüksuse heakorra taastamise ja kasutusala korrashoiu sundvalduse kehtivusaja
jooksul.
5. Sundvaldus seatakse tähtajatult.
6. Sundvalduse tasu suurus on võrdne asjaõigusseaduse
rakendamise seaduse § 15sätestatud talumistasuga.
7. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
8. Käesoleva korralduse peale võib esitada vaide Jõhvi vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud alustel ja korras või esitada kaebuse Tartu halduskohtu Jõhvi kohtumajale
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva korralduse teada saamisest või päevast, millal asjast huvitatud
isik pidi käesolevast korraldusest teada saama.
 
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee/maakorraldus.
 

 

 

Jõhvi Vallavalitsus teavitab sundvalduse seadmisest

(Teade avaldatud ajalehes Postimees 15.10.2020)

Jõhvi Vallavalitsus rekonstrueerib Ühtekuuluvusfondi toel tänavavalgustustaristut Jõhvi linnas. Projekti eesmärk on vähendada elektrienergia tarbimist efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutuselevõtuga, mille tulemusena paraneb kohalike elanike elukeskkond, suureneb turvalisus ja väheneb valgusreostus. Eelmise, 2015. a toimunud, tänavavalgustuse rekonstrueerimise käigus sai enamus Jõhvi linnast uue LED-valgustuse, kuid osa väiksemaid kvartaleid ja tänavalõike tuli erinevatel põhjustel projektist välja jätta. Käesoleva projektiga viiakse Jõhvi linna tänavavalgustuse uuendamine lõpuni. Tänavavalgustuse rekonstrueerimine toimub OÜ Keskkonnaprojekt poolt koostatud ehitusprojekti alusel.

Jõhvi Vallavalitsus soovib Jõhvi linnas asuvate eraomandis olevatele A. H. Tammsaare tn 7/1, Hariduse tn 4a, Jaama tn 12, Jaama tn 14, Jaama tn 36, Jaama tn 38, Jaama tn 38a, Kaare tn 23, Kaare tn 23a, Kaare tn 27, Kivi tn 24, Kivi tn 24a, Kivi tn 26, Kivi tn 26a, Narva mnt 11a, Narva mnt 31, Narva mnt 33, Narva mnt 35, Narva mnt 37, Narva mnt 49, Pae tn 21, Puru tee 18a, Rakvere tn 12c, Rakvere tn 15, Rakvere tn 6a, Vahe tn 3b, Veski tn 11, Veski tn 11a, Veski tn 13, Veski tn 13a, Veski tn 6a, Veski tn 9, Viru tn 7b ja Viru tn 9 kinnisasjadele ehitatavate tehnorajatiste talumiseks seada Jõhvi valla kasuks sundvalduse kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 39 alusel.

Sundvalduse alade plaanidega on võimalik tutvuda tööpäevadel Jõhvi vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi) või Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee/maakorraldus.

Kinnisasjade omanikel on õigus esitada nelja nädala jooksul sundvalduse seadmise menetluse algatamisest arvates sundvalduse seadjale oma arvamus. Jõhvi Vallavalitsus palub esitada arvamusi sundvalduse seadmise menetluse kohta kuni 13. novembrini 2020.

Arvamusi saab esitada paberkandjal aadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi linn või e-posti aadressil johvi@johvi.ee.

 

Kinnisasjade nimekiri ja asendiplaanid