26.07.19

 

Hajaasustuse programmi 2019. aasta taotlusvoor

 

Riigihalduse ministri 19. veebruari 2019 käskkirjaga nr 1.1-4/22 on kinnitatud hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks  11. märts 2019 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 13. mai 2019.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Hajaasutuste programmi üldist elluviimist korraldab Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) ning selle rakendamist oma territooriumil kohalik omavalitsus. Programmi rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 22. veebruari 2018 määruses nr 14  „Hajaasustuse programm", mis on kättesaadav RTK veebilehel:

https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid. 

Vastavalt eelnimetatud määruse § 5 lg 12 on kohalikul omavalitsusel õigus kehtestada toetuse andmisel eelistatud sihtrühmad ja toetatavate valdkondade prioriteetsus. Jõhvi vallavalitsuse 5. märtsi 2019 korraldusega nr 1054 kinnitati eelistatud sihtrühmad ja toetatavate valdkondade prioriteetsus. Korraldus on leitav lingilt:

 /documents/20266938/21005856/5_m%C3%A4rts19_1054_sihtr%C3%BChmad_prioriteetsus.pdf/c79d3794-97a2-42de-8a0d-657b2aec69d0

Seoses kanalisatsioonisüsteemide rajamisega tuleb muuhulgas arvestada, et  Hüdrogeoloogilistest tingimustest ning pinnakatte paksusest ja koostisest tulenevalt kuulub Jõhvi vald kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega alade hulka, mille tõttu peab kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama. Kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega alal võib pinnasesse immutada bioloogiliselt puhastatud reovett kuni 10 m3/ööpäevas. Nõrgalt kaitstud põhjaveega alal võib pinnasesse immutada ka mehaaniliselt puhastatud pesuvett kuni 5 m3/ööpäevas, kuid mitte fekaalset päritolu reostust. Seega, juhul kui omapuhastisse on plaanis suunata WC-veed, septiku rajamine Jõhvi vallas pole lubatud. Rajada saab biopuhasti. Täiendav teave:  https://www.johvi.ee/reovee-kaitlus

 

Lisainfo:

Jõhvi Vallavalitsus: Eimar Aidma 336 3779, 5303 5771, eimar.aidma[at]johvi.ee,

RTK: Tiina Loorand 627 9402, tiina.loorand[at]rtk.ee

 

2019. aasta taotluste rahuldamise ja tingimusliku rahuldamise otsused:

Jõhvi Vallavalitsuse 23. juuli 2019 korraldusega nr 1364 otsustati:
 
1. Rahuldada Ljudmilla Gontšarova toetuse taotlus, projekt „Puurkaevu filterelementide paigaldamine Sinilille kinnistul Puru külas". Toetada projekti summas 474,36 eurot. 
 
2. Alljärgnevate taotluste osas tehti tingimuslik toetuse rahuldamise otsus:
2.1 Elle Aun, projekt „Reimali, Tammiku alevik, 41542 Jõhvi vald, Ida-Virumaa - kanalisatsiooni biopuhasti paigaldus". Ehitusteatise esitamisel toetada projekti summas 3660,00 eurot.
2.2 Uno Kollo, projekt „Risti, Sompa küla 12, Jõhvi vald, Ida-Virumaa, kanalisatsioonisüsteemi rajamine". Ehitusteatise esitamisel toetada projekti summas 3770,76 eurot. 
2.3 Ain Nutov, projekt „Jõhvi Kotinuka küla Kotinuka tee 20. Kanalisatsioonisüsteemid.". Ehitusteatise esitamisel toetada projekti summas 3070,40 eurot. 
2.4 Heli Soots, projekt „Ida-Virumaa, Jõhvi vald, Kotinuka küla, Sootsi majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine". Ehitusloa väljastamisel toetada projekti summas 3119,52 eurot. 

 

 

 

2018. aasta taotluste rahuldamise ja tingimusliku rahuldamise otsused:

 
Jõhvi vallavalitsuse 28. augusti 2018 korraldusega nr 599 otsustati:
 
1. rahuldada Marianne Kama toetuse taotlus, projekt „Külaotsa, Kahula küla, 41544 Jõhvi vald, Ida-Virumaa. Juurdepääsutee ehitus". Toetada projekti summas 1502,67 eurot. 
 
Alljärgnevate taotluste osas tehti tingimuslik toetuse rahuldamise otsus:
 
2.1 Svetlana Mihailova, projekt „Naka kinnistul Puru külas kanalisatsioonisüsteemi rajamine". Ehitusteatise esitamisel toetada projekti summas 3640,00 eurot .
2.2 Jürgen Köök, projekt „Jõhvi vald, Kahula küla, Kaido elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine". Ehitusteatise esitamisel toetada projekti summas 5177,76 eurot.
 
 
 
Hajaasustuse 2017. aasta programmi taotluste rahuldamine:
 
Jõhvi vallavalitsuse 14. juuli 2017 korraldusega nr 2497 rahuldati 2017. aasta hajaasustuse programmi taotlus:
 
Janek Šibalov, projekt "Mõisa kinnistu biopuhasti rajamine", projekti toetus 5016,25 eurot, omafinantseeringu suurus 2507,75 eurot.
 

Hajaasustuse 2016. aasta programmi taotluste rahuldamine:

Jõhvi vallavalitsuse 11. augusti 2016 korraldusega nr 1819 rahuldati 2016. aasta hajaasustuse programmi taotlused:
 
1. Vallo Räbin, projekt „Kanalisatsioonisüsteemi rajamine Alliku kinnistul Kahula külas". Projekti toetus 3584 eurot, oma- ja kaasfinantseeringu suurus 1792 eurot.
 
2. Anneli Lamp, projekt „Nisumäe talu, Nisumäe tee 10, Kotinuka, Jõhvi vald: kanalisatsioon individuaalse biopuhasti näol". Projekti toetus 3704 eurot, oma- ja kaasfinantseeringu suurus 1852 eurot.
 
Toimetaja: EIMAR AIDMA