Hajaasustuse programmi 2024. aasta taotlusvoor

Regionaalministri  19. detsembri 2023 käskkirjaga nr 278 on kinnitatud hajaasutuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks 1. veebruar 2024 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 1. aprill 2024.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Toetuse taotlemise täpsemad tingimused, nõuded ja kohustused on leitavad riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest nr 14 „Hajaasustuse programm", mis on leitav Riigi Teatajast või Riigi Tugiteenuse Keskuse kodulehelt ja Jõhvi Vallavalitsuse veebilehelt.
Taotlusvormid on kättesaadavad SIIT ja muud vajalikud juhendmaterjalid SIIT.
 
Vastavalt eelnimetatud määruse § 5 lg 12 on kohalikul omavalitsusel õigus kehtestada toetuse andmisel eelistatud sihtrühmad ja toetatavate valdkondade prioriteetsus. Jõhvi vallavalitsuse 9. jaanuari 2024 korraldusega nr 2131 kinnitati eelistatud toetatavate valdkondade prioriteetsus järgmiselt: 1. veesüsteemid; 2. kanalisatsioonisüsteemid; 3. juurdepääsuteed; 4. autonoomsed elektrisüsteemid. Sama korraldusega kinnitati kohaliku omavalitsuse poolt toetuse andmisel eelistatud sihtrühmadeks lastega pered ning pered, kus elab puudega inimene.
Seoses kanalisatsioonisüsteemide rajamisega tuleb muuhulgas arvestada, et  Hüdrogeoloogilistest tingimustest ning pinnakatte paksusest ja koostisest tulenevalt kuulub Jõhvi vald kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega alade hulka, mille tõttu peab kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama. Kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega alal võib pinnasesse immutada bioloogiliselt puhastatud reovett kuni 10 m3/ööpäevas. Nõrgalt kaitstud põhjaveega alal võib pinnasesse immutada ka mehaaniliselt puhastatud pesuvett kuni 5 m3/ööpäevas, kuid mitte fekaalset päritolu reostust. Seega, juhul kui omapuhastisse on plaanis suunata WC-veed, septiku rajamine Jõhvi vallas pole lubatud. Rajada saab biopuhasti. Täiendav teave kodulehelt.  
 
Lisainfo:
Jõhvi Vallavalitsus: 336 3750, johvi[at]johvi.ee
RTK: Tiina Loorand 663 1888, tiina.loorand[at]rtk.ee
 

2023. aasta taotluste rahuldamise otsused:

Jõhvi Vallavalitsuse 18. juuli 2023 korraldusega nr 1592 otsustati teha alljärgnevate taotluste osas tingimuslik taotluste rahuldamise otsus:
 
1. Pille Jõesaar, projekt „Kanalisatsioonisüsteemi rajamine Serva kinnistul Kahula külas". Ehitusteatise esitamisel toetada projekti summas 4 194,20 eurot.
 
2. Aigor Virolainen, projekt „Kanalisatsioonisüsteemi, biopuhasti ja imbtunneli paigaldamine Kirbulinna tee 47 kinnistule". Ehitusteatise esitamisel toetada projekti summas 5 989,80 eurot.
 
3. Annika Saar, Raivo Saar (kaastaotleja), projekt „Biopuhasti rajamine". Ehitusteatise esitamisel toetada projekti summas 4 602,90 eurot.
 
4. Martin Maidre, projekt „Kanalisatsiooni rajamine läbi biopuhasti Paravälja kinnistule". Ehitusteatise esitamisel toetada projekti summas 4 194,20 eurot.
 
5. Meelis Mõttus, projekt „Kanalisatsiooni rajamine Väike-Nurme Kose külas". Ehitusteatise esitamisel toetada projekti summas 2 412,00 eurot.