24.07.20

 

2020. aasta taotluste rahuldamise otsused:

Jõhvi Vallavalitsuse 7. juuli 2020 korraldusega nr 2240 otsustati teha alljärgnevate taotluste osas tingimuslik toetuse rahuldamise otsus:

1. Heli Soots, projekt „Ida-Virumaa, Jõhvi vald, Kotinuka küla, Sootsi. Elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine". Ehitusteatise esitamisel toetada projekti summas 3197,24.

2. Felix Kirmel, projekt „Lageda, Sompa küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond, kanalisatsioonisüsteemi rajamine". Ehitusteatise esitamisel toetada projekti summas 3820,00 eurot.

3. Ermas Paumere, projekt „Ida-Virumaa, Jõhvi vald, Kotinuka küla, Kitsekünka talu.  Veesüsteem". Ehitusloa väljastamisel toetada projekti summas 3095,40 eurot. 

 

Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvoor

 

Riigihalduse ministri 22. jaanuari 2020 käskkirjaga nr 7 on kinnitatud hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks  17. veebruar 2020 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 17. aprill 2020.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Hajaasutuste programmi üldist elluviimist korraldab Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) ning selle rakendamist oma territooriumil kohalik omavalitsus. Programmi rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 22. veebruari 2018 määruses nr 14  „Hajaasustuse programm", mis on kättesaadav RTK veebilehel:

https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid. 

Vastavalt eelnimetatud määruse § 5 lg 12 on kohalikul omavalitsusel õigus kehtestada toetuse andmisel eelistatud sihtrühmad ja toetatavate valdkondade prioriteetsus. Jõhvi vallavalitsuse 11. veebruari 2020 korraldusega nr 1877 kinnitati eelistatud sihtrühmad ja toetatavate valdkondade prioriteetsus. Korraldus on leitav lingilt:

/documents/20266938/21005856/1877+Hajaasustuse+prioriteetsus+ja+eelistatud+sihtr%C3%BChmad.asice/3590ffdc-804a-43ea-b0fb-8e8ba6e54f26

Seoses kanalisatsioonisüsteemide rajamisega tuleb muuhulgas arvestada, et  Hüdrogeoloogilistest tingimustest ning pinnakatte paksusest ja koostisest tulenevalt kuulub Jõhvi vald kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega alade hulka, mille tõttu peab kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama. Kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega alal võib pinnasesse immutada bioloogiliselt puhastatud reovett kuni 10 m3/ööpäevas. Nõrgalt kaitstud põhjaveega alal võib pinnasesse immutada ka mehaaniliselt puhastatud pesuvett kuni 5 m3/ööpäevas, kuid mitte fekaalset päritolu reostust. Seega, juhul kui omapuhastisse on plaanis suunata WC-veed, septiku rajamine Jõhvi vallas pole lubatud. Rajada saab biopuhasti. Täiendav teave:  https://www.johvi.ee/reovee-kaitlus

 

Lisainfo:

Jõhvi Vallavalitsus: Eimar Aidma 336 3779, 5303 5771, eimar.aidma[at]johvi.ee,

RTK: Tiina Loorand 627 9402, tiina.loorand[at]rtk.ee

 

2019. aasta taotluste rahuldamise ja tingimusliku rahuldamise otsused:

Jõhvi Vallavalitsuse 23. juuli 2019 korraldusega nr 1364 otsustati:
 
1. Rahuldada Ljudmilla Gontšarova toetuse taotlus, projekt „Puurkaevu filterelementide paigaldamine Sinilille kinnistul Puru külas". Toetada projekti summas 474,36 eurot. 
 
2. Alljärgnevate taotluste osas tehti tingimuslik toetuse rahuldamise otsus:
2.1 Elle Aun, projekt „Reimali, Tammiku alevik, 41542 Jõhvi vald, Ida-Virumaa - kanalisatsiooni biopuhasti paigaldus". Ehitusteatise esitamisel toetada projekti summas 3660,00 eurot.
2.2 Uno Kollo, projekt „Risti, Sompa küla 12, Jõhvi vald, Ida-Virumaa, kanalisatsioonisüsteemi rajamine". Ehitusteatise esitamisel toetada projekti summas 3770,76 eurot. 
2.3 Ain Nutov, projekt „Jõhvi Kotinuka küla Kotinuka tee 20. Kanalisatsioonisüsteemid.". Ehitusteatise esitamisel toetada projekti summas 3070,40 eurot. 
2.4 Heli Soots, projekt „Ida-Virumaa, Jõhvi vald, Kotinuka küla, Sootsi majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine". Ehitusloa väljastamisel toetada projekti summas 3119,52 eurot. 
 

 

Toimetaja: EIMAR AIDMA