19.09.18

Hajaasustuse programmi 2018. aasta taotlusvoor

 
Riigihalduse ministri 20. märtsi 2018 käskkirjaga nr 1.1-4/66 kinnitati hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks 9. aprill 2018 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 11. juuni 2018. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Hajaasutuste programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.
 
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 22. veebruari 2018 määruses nr 14 „Hajaasustuse programm".
 
Alates 01. septembrist 2018 rakendab Hajaasustuse programmi Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK), kes nõustab ja jagab infot programmi elluviimise kohta.  Eelpool nimetatud määrus, taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid on kättesaadavad aadressil: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm
 
Vastavalt määruse § 5 lg 12 on kohalikul omavalitsusel õigus kehtestada toetuse andmisel eelistatud sihtrühmad ja toetatavate valdkondade prioriteetsus. Jõhvi vallavalitsuse 24. aprilli 2018 korraldusega nr 316 kinnitati toetatavate valdkondade prioriteetsus järjestuses: veesüsteemid; kanalisatsioonisüsteemid; juurdepääsuteed; autonoomsed elektrisüsteemid. Toetuse andmisel on eelistatud sihtrühmadeks lastega pered ning pered, kus elab puudega inimene.
 
2018. aasta taotluste rahuldamise ja tingimusliku rahuldamise otsused:
 
Jõhvi vallavalitsuse 28. augusti 2018 korraldusega nr 599 otsustati:
 
1. rahuldada Marianne Kama toetuse taotlus, projekt „Külaotsa, Kahula küla, 41544 Jõhvi vald, Ida-Virumaa. Juurdepääsutee ehitus". Toetada projekti summas 1502,67 eurot. 
 
Alljärgnevate taotluste osas tehti tingimuslik toetuse rahuldamise otsus:
 
2.1 Svetlana Mihailova, projekt „Naka kinnistul Puru külas kanalisatsioonisüsteemi rajamine". Ehitusteatise esitamisel toetada projekti summas 3640,00 eurot .
2.2 Jürgen Köök, projekt „Jõhvi vald, Kahula küla, Kaido elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine". Ehitusteatise esitamisel toetada projekti summas 5177,76 eurot.
 
Lisainfo:
Jõhvi Vallavalitsus: Eimar Aidma 336 3779, 5303 5771, eimar.aidma[at]johvi.ee,
RTK: Tiina Loorand 663 1888 tiina.loorand[at]rtk.ee
 
 
Hajaasustuse 2017. aasta programmi taotluste rahuldamine:
 
Jõhvi vallavalitsuse 14. juuli 2017 korraldusega nr 2497 rahuldati 2017. aasta hajaasustuse programmi taotlus:
 
Janek Šibalov, projekt "Mõisa kinnistu biopuhasti rajamine", projekti toetus 5016,25 eurot, omafinantseeringu suurus 2507,75 eurot.
 

Hajaasustuse 2016. aasta programmi taotluste rahuldamine:

Jõhvi vallavalitsuse 11. augusti 2016 korraldusega nr 1819 rahuldati 2016. aasta hajaasustuse programmi taotlused:
 
1. Vallo Räbin, projekt „Kanalisatsioonisüsteemi rajamine Alliku kinnistul Kahula külas". Projekti toetus 3584 eurot, oma- ja kaasfinantseeringu suurus 1792 eurot.
 
2. Anneli Lamp, projekt „Nisumäe talu, Nisumäe tee 10, Kotinuka, Jõhvi vald: kanalisatsioon individuaalse biopuhasti näol". Projekti toetus 3704 eurot, oma- ja kaasfinantseeringu suurus 1852 eurot.
 
Toimetaja: EIMAR AIDMA