30.06.22

2022. aasta taotluste rahuldamise otsused:

Jõhvi Vallavalitsuse 28. juuni 2022 korraldusega nr 592 otsustati teha alljärgnevate taotluste osas tingimuslik taotluse rahuldamise otsus:

1. Elys Sepp, Avo Sambla (kaastaotleja), projekt „Biopuhasti rajamine". Ehitusteatise esitamisel toetada projekti summas 4875,29 eurot.

2. Vambola-Mati Nõlvak, projekt „Veevarustussüsteem". Ehitusteatise esitamisel toetada projekti summas 3376,80 eurot.

3. Vaima Reino, projekt „Hõbemäe kinnistu puurkaevu rajamine". Ehitusloa väljastamisel toetada projekti summas 5607,90 eurot.

4. Argo Soolep, projekt „Soolepi kinnistu biopuhasti rajamine". Ehitusteatise esitamisel toetada projekti summas 3899,40 eurot.

5. Ingrid Sternhof, projekt „Biopuhasti paigaldamine Risttee kinnistule". Ehitusteatise esitamisel toetada projekti summas 5595,84 eurot. 

6. Sergei Alekseev, projekt „Kanalisatsiooni rajamine Kirbulinna tee 43 Tammiku alevikus". Ehitusteatise esitamisel toetada projekti summas 3819,00 eurot. 

7. Vambola-Mati Nõlvak, projekt „Kanalisatsioonisüsteem". Ehitusteatise esitamisel toetada projekti summas 3123,20 eurot. 

8. Igor Sirenko, projekt „Puurkaevu projekteerimine ja puurimine". Ehitusloa väljastamisel toetada projekti summas 4964,70 eurot. 

9. Matti Jääger, projekt „Kanalisatsiooni rajamine Kelu kinnistul Kahula külas". Ehitusteatise esitamisel toetada projekti summas 3819,00 eurot. 

10. Regina Levitskaja, projekt „Riba maaüksus kanalisatsioonisüsteem". Ehitusteatise esitamisel toetada projekti summas 4816,00 eurot. 

 

Hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvoor

 

Riigihalduse ministri 15. detsembri 2021 käskkirjaga nr 176 on kinnitatud hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks  1. veebruar 2022 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 1. aprill 2022.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Hajaasutuste programmi üldist elluviimist korraldab Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) ning selle rakendamist oma territooriumil kohalik omavalitsus. Programmi rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 22. veebruari 2018 määruses nr 14  „Hajaasustuse programm", mis on kättesaadav RTK veebilehel:

https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid. 

Vastavalt eelnimetatud määruse § 5 lg 12 on kohalikul omavalitsusel õigus kehtestada toetuse andmisel eelistatud sihtrühmad ja toetatavate valdkondade prioriteetsus. Jõhvi vallavalitsuse 1. veebruari 2022 korraldusega nr 202 kinnitati eelistatud sihtrühmad ja toetatavate valdkondade prioriteetsus. Korraldus on leitav lingilt:

/documents/20266938/21005856/Johvi_VV_korralduse_202_arakiri_01-02-2022_12-46_priorit_sihtr.asice/6fcb0497-5b14-4737-a5ad-c55396381e84

Seoses kanalisatsioonisüsteemide rajamisega tuleb muuhulgas arvestada, et  Hüdrogeoloogilistest tingimustest ning pinnakatte paksusest ja koostisest tulenevalt kuulub Jõhvi vald kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega alade hulka, mille tõttu peab kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama. Kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega alal võib pinnasesse immutada bioloogiliselt puhastatud reovett kuni 10 m3/ööpäevas. Nõrgalt kaitstud põhjaveega alal võib pinnasesse immutada ka mehaaniliselt puhastatud pesuvett kuni 5 m3/ööpäevas, kuid mitte fekaalset päritolu reostust. Seega, juhul kui omapuhastisse on plaanis suunata WC-veed, septiku rajamine Jõhvi vallas pole lubatud. Rajada saab biopuhasti. Täiendav teave:  https://www.johvi.ee/reovee-kaitlus

 

Lisainfo:

Jõhvi Vallavalitsus: Eimar Aidma 336 3779, 5303 5771, eimar.aidma[at]johvi.ee,

RTK: Tiina Loorand 663 1888, tiina.loorand[at]rtk.ee

 

2021. aasta taotluste rahuldamise otsused:

Jõhvi Vallavalitsuse 16. juuni 2021 korraldusega nr 3107 otsustati teha alljärgnevate taotluste osas tingimuslik toetuse rahuldamise otsus:

1. Janne Kriisk, projekt „Kanalisatsiooni rajamine Pernapuu kinnistul Kahula külas".
Ehitusteatise esitamisel toetada projekti summas 4422,00 eurot. 
2. Galina Shevtsova, projekt „Biopuhasti ehitamine". Ehitusteatise esitamisel toetada projekti
summas 3644,38 eurot. 
3. Alexander Kalinogorskiy, projekt „Kanalisatsioonisüsteemid". Ehitusteatise esitamisel
toetada projekti summas 4894,75 eurot. 
4. Felix Kirmel, projekt „Lageda, Sompa küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond, liitumine
ühisveevärgiga". Ehitusteatise esitamisel toetada projekti summas 1640,00 eurot. 

 

Toimetaja: EIMAR AIDMA