Keskkond

Jõhvi valla jäätmekava 2021 – 2025 vastuvõtmine

Jõhvi valla jäätmehoolduseeskiri ja korraldatud jäätmeveo kord

Jõhvi valla jäätmevaldajate registri asutamine ja põhimääruse kehtestamine

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Jõhvi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021 kuni 2032

Lisa 1. Jõhvi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021 kuni 2032 joonised

Lisa 2. Jõhvi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021 kuni 2032: investeeringud

Lisa 3. Jõhvi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021 kuni 2032: tarbimisprognoos

Jõhvi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Jõhvi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Heakord

Jõhvi valla heakorra eeskiri

Jõhvi valla heakorraeeskirjade täitmise koormised

Üksikpuude raie loa andmise tingimused ja kord Jõhvi vallas

Jõhvi valla korterelamute õuealade korrastamiseks toetuse andmise kord

Koerte ja kasside pidamise eeskiri Jõhvi vallas

Jõhvi valla lemmikloomade registri asutamine ja pidamise põhimäärus

Jõhvi vallas korterelamute territooriumidele mänguväljakute rajamise finantseerimise tingimused ja kord

Teed, tänavad ja liiklus

Teede ja tänavate sulgemise maks Jõhvi vallas

Jõhvi valla kinnistusiseste teede remondi finantseerimise tingimused ja kord

Jõhvi valla erateedel talihoolduse teostamise kord

Muud

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Jõhvi vallas

Kaevetöö eeskiri Jõhvi vallas

Jõhvi valla hankekord

Jõhvi valla kalmistu eeskiri