Teavitamine Jõhvi linna Narva mnt 117 ja lähiala detailplaneeringu algatamisest

Jõhvi Vallavalitsus algatas 14.03.2023 korraldusega nr 1206 Jõhvi linna Narva mnt 117 ja lähiala detailplaneeringu.

Paneeritav maa-ala hõlmab Narva mnt 117 (katastritunnus 25101:001:0170, elamumaa 100%, pindala 2763 m²) kinnistut ning osaliselt Narva maantee L12 (katastritunnus 25101:001:0440, transpordimaa 100%, pindala 884 m²) ja Eha tänav T1 (katastritunnus 25301:010:0052, transpordimaa 100%, pindala 3019 m²) kinnistuid. Planeeritava maa-ala suurus on 0,4 ha.

Planeeritav maa-ala piirneb põhjast Eha tn 8 (katastritunnus 25301:010:0049, elamumaa 100%, pindala 933 m²) ja Eha tn 8a (katastritunnus 25301:010:0051, elamumaa 100 %, pindala 822 m²), kirdest Narva mnt 119b (katastritunnus 25301:010:0005, elamumaa 100%, pindala 1164 m²), kagust Narva mnt 119 (katastritunnus 25101:001:0168, elamumaa 100%, pindala 1459 m²), lõunast Narva maantee L10 (katastritunnus 25101:001:0996, transpordimaa 100%, pindala 7485 m²) ning läänest Narva mnt 115 (katastritunnus 25301:010:0004, elamumaa 100%, pindala 1226 m²) ja Eha tn 3 (katastritunnus 25301:010:0012, elamumaa 100%, pindala 1286 m²) kinnistutega. Üldplaneeringu kohaselt asub Narva mnt 117 kinnistu osaliselt perspektiivses E20/T1 Tallinn-Narva maantee trassikoridoris.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata kinnistule Narva mnt 117 ehitusõigus ühe 2-korruselise kuue (6) boksiga ridaelamu püstitamiseks ning lahendada liikluskorraldust. Narva mnt 117 maaüksuse piire, katastri sihtotstarvet, krundi pindala ega aadressi ei muudeta. Hoonete suurim lubatud arv krundil on kuni 3 (1 kahekorruseline ridaelamu maksimaalse kõrgusega kuni 8,5 m + 2 ühekorruselist abihoonet maksimaalse kõrgusega kuni 5,0 m). Hoonete suurim lubatud ehitisealune pindala on 553 m². Detailplaneeringu ala asub avalikult kasutatavate tänavate ristis, mis tagab krundile vajaliku juurdepääsu. Sõidukite juurdepääs planeerigu alale on ette nähtud Eha tänavalt.

Koostatava detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt asub Narva mnt 117 kinnistu tiheasustusalal, mille maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pereelamu maa (EP). Pereelamu maal on lubatud kuni 2-kordsed elamud, milleks on ühepereelamu, mitmepereelamu (paarismaja, ridaelamu, mitme korteriga kaasomandis olev kinnistul paiknev elamu) ning garaažid.

Jõhvi linna Narva mnt 117 ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamise korralduse ning teiste planeeringuga seotud materjalidega saab tutvuda valla veebilehel www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse planeeringute register / DP-186 või otselingilt.