Jõhvi Vallavalitsus on algatanud avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 31.01.2023. a. korraldusega nr 1116 avatud menetluse Jõhvi valla, Jõhvi linnas, Pargi tn 52, Pargi tn 52b, Pargi tn 52a kinnistutel Jõhvi valla vallasisese Jõhvi linna Pargi 52 krundi detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste väljastamiseks.

Osaühing Arhitektuuribüroo Luhse ja Tuhal, registrikood 10336965, esitas 2. detsembril 2022 projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/13653 eesmärgiga täpsustada detailplaneeringus kajastatud arhitektuurilisi tingimusi ja liikluskorralduse põhimõtteid ning korterielamute ehitamiseks hoonestusala suurendamiseks kuni 10 protsendi ulatuses, samuti alla 20 m² ehitusalaga hoonete ehitamiseks nende arvu ja asukoha täpsustamiseks, sest kehtiv detailplaneering seda ei kajasta. Pargi tn 52, Pargi tn 52b ja Pargi tn 52a kinnistutel kehtib Jõhvi Linnavolikogu 17. jaanuari 2008 otsusega nr 198 kehtestatud „Jõhvi valla vallasisese Jõhvi linna Pargi 52 krundi detailplaneering". Detailplaneeringuga on määratud muuhulgas arhitektuursed tingimused, hoonestusalad, juurdepääsud krundile ning liikluskorralduse põhimõtted. Detailplaneeringu seletuskirja punkti 4.11 kohaselt on Pargi tn 52 kinnistule lubatud ehitada kaks kuni kolm 4-korruselist hoonet kõrgusega 15 m, viimane korrus võib olla 4-meetrise tagasiastmega. Kolmel planeeritaval hoonel on ühine osa, mis on 2-korruseline ja maksimaalse kõrgusega 6 meetrit.

Projekteerimistingimustega soovitakse Pargi 52 krundile ehitada kaks maja ilma ühendava galeriita ning ilma viimasel korrusel tagasiastmeta. Jõhvi Vallavalitsus on seisukohal, et antud tegevus on kooskõlas kehtiva detailplaneeringuga, sest galerii nõue kehtib ainult juhul, kui planeeritakse ehitada kolm hoonet.Hoonete viimase korruse tagasiastme tegemine ei ole kohustuslik, planeeringuga andis sellise võimaluse ning see ei muuda kehtiva planeeringu põhimõtteid.

Pargi tn 52, Pargi tn 52b ja Pargi tn 52a kinnistutel planeeritakse hoonestusala suurendamist kuni 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest, et oleks võimalik ehitada rõdud, millega parendatakse korterielamu elukvaliteeti ning hoonete arhitektuurilisi lahendusi. Pargi 52 krundi detailplaneering kehtestati Jõhvi Linnavolikogu 17. jaanuari 2008 otsusega nr 198 vastavalt kehtestamise ajal kehtinud planeerimisseaduse sätetele. 2008. aastal kehtinud planeerimisseaduse kohaselt ei reguleeritud detailplaneeringuga alla 20 m² ehitusalaga hoonete ehitamist. Projekteerimistingimustega täpsustatakse selliste hoonete arv ning asukohad vastavalt lisatud põhijoonisele.

Liikluskorralduse osas planeeritakse suurendada parkimiskohtade arvu vastavalt hetkel kehtivale Linnatänavate Standardile EVS 843:2021. Liikluskorralduse põhimõtted ning juurdepääsud kinnistutele jäävad samaks.

Kaitseministeerium kooskõlastas projekteerimistingimuste eelnõu18.12.2022. Keskkonnaamet kooskõlastas projekteerimistingimuste eelnõu 20.01.2023 omapoolsete märkustega. Esitatud märkused on kajastatud kõrvaltingimustes.

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 27 lg 1 punkti 1 alusel võib detailplaneeringu olemasolul anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta. EhS § 27 lg 4 punktide 2, 4 ja 7 kohaselt täpsustatakse projekteerimistingimustega hoonestusala tingimusi, arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi ning haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid.

EhS § 31 lõige 1 sätestab, et projekteerimistingimuste andmine korraldatakse EhS §-s 27 nimetatud juhul avatud menetlusena. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimisting

Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta tuleb saata kirjalikult Jõhvi Vallavalitsuse postiaadressile Kooli 2, Jõhvi 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee hiljemalt 26. veebruaril 2023.a.

JVV korralduse nr 1116