Jõhvi Vallavalitsus on algatanud avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 24.01.2023. a. korraldusega nr 1097 avatud menetluse Jõhvi vallas, Jõhvi linnas, Raudtee tn 34 krundil detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks.

Raudtee tn 34 kinnistul kehtib Jõhvi Vallavolikogu 16. septembril 2010 otsusega nr 65 kehtestatud Tallinn-Narva raudtee, Narva maantee ning Rakvere tänava ja Jõhvi - Kose maantee vahelise maa[1]ala detailplaneeringu. Detailplaneeringuga on määratud muuhulgas Raudtee tn 34 krundi hoonestusala ja suurim lubatud ehitisealune pind. Julia Järvis FIE, registrikood 12345784, esitas 7. jaanuaril 2023 projekteerimistingimuste taotluse nr 2311002/00100 Jõhvi linna Raudtee tn 34 kinnistul kehtivas detailplaneeringus kajastatud hoonestusala suurendamiseks kuni 10% vastavalt lisatud eskiisile. Soov on püstitada planeeritavale hoonestusalale kõrvalhoone . Ehitusseadustiku § 27 lg 1 punkti 1 kohaselt võib detailplaneeringu täpsustamiseks anda projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta. Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 2 kohaselt täpsustatakse projekteerimistingimustega asjakohasel juhul krundi hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist ning nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel tuleb projekteerimistingimuste andmine ehitusseadustiku §s 27 nimetatud juhul korraldada avatud menetlusena. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta tuleb saata kirjalikult Jõhvi Vallavalitsuse postiaadressile Kooli 2, Jõhvi 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee hiljemalt 18. veebruaril 2023.a.

 

JVV korralduse nr 1097