16.10.22

Vaimse tervise teenuste osutamine Jõhvi valla elanikele aastal 2022.

Jõhvi Vallavalitsus taotles Sotsiaalministeeriumilt "Vaimse tervise teenuse toetus kohalikule omavalitsusele aastal 2022" taotlusvooru raames rahalist tuge oma elanikele vaimse tervise teenuste osutamiseks.
Teenuse eesmärk on pakkuda tasuta psühholoogilist või psühhosotsiaalset abi ja seeläbi parandada inimeste vaimset tervist ja heaolu. Abi saavad küsida kõik valla sissekirjutusega elanikud, kes tunnevad et vajavad psühholoogilist tuge.
Teenuseid osutatakse Jõhvi linnas. Üldjuhul kohtutakse spetsialistiga vahetult, aga kokkuleppele võib vestelda ka veebi või telefoni teel. Nõustamisteenust on võimalik saada eesti, vene, ukraina või inglise keeles.

Teenuste osutamiseks on sõlmitud lepingud kaheksa erineva teenuseosutajaga. Sõltuvalt murest ja probleemi ulatusest saab valida erinevaid nõustamisteenuseid.
Teenuse osutamise periood on kuni 31.12.2022.

Abi soovijad saavad end registreerida telefonil +372 514 8222, misjärel leitakse koos vallavalitsuse spetsialistiga sobiv teenus ja teenuseosutaja.

Teenuste ja koostööpartneritega saate tutvuda: /documents/20266938/20744505/teenused+ja+teenseosutajad+2022.pdf/496f0ed7-7f60-4a01-af3d-c5fa21bc2e54

Täpsemat infot saab sotsiaalvaldkonna projekti- ja arendusspetsialistilt Kaire Põlgaste telefonil: +372 514 8222.

 

Toimetaja: KAIRE PÕLGASTE
14.10.22

Projekt "Rahvusvahelise kaitse saanute toetamine Jõhvi vallas".

Projekti raames toetatakse kõiki Eestis rahvusvahelise kaitse saanud isikuid, kes on Ukrainas toimuva sõja tõttu pidanud lahkuma oma kodumaalt ja saabunud elama Jõhvi valda.

Projekti raames võetakse tööle kaks koordineerijat, kes toetavad saabunud sõjapõgenikke kohaliku omavalitsuse üksusesse elama asumise korraldamisel ning osutatavad kaasaabi sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid puudutavate ning muude küsimuste lahendamisel, et tagada inimeste võimalikult kiire lõimumine Eesti ühiskonda. Projekt kestab 01.10.2022 kuni 31.10.2023 ja selle aja jooksul toetatakse vähemalt 250 abivajajat.
Projekti kogumaksumus on 60 683.20 eurot, millest 51 580.72 eurot tasutakse Euroopa Liidu struktuuritoetustest ja omavalitsuse poolne omafinantseering on 9 102.48.
Projekti koordineerib Kristina Ots +372 5333 1440; kristina.ots@johvi.ee


 

Toimetaja: KAIRE PÕLGASTE
13.10.22

Programm "Vabatahtlik seltsiline"

 

 

 

Ida-Virumaa esimene vabatahtliku seltsilise lugu: "Ka säravad teenäitajad vajavad toetust".


Pikemalt siin: https://www.seltsilised.ee/meie-lood/ka-saravad-teenaitajad-vajavad-toetust/?fbclid=IwAR37q_ppwQZAEnoY5iBSp-pn54nwXJMAvDeBBgkcGURP9ExGAQC12Hv6_cU

 

2021. aasta sügisel käivitus kaheaastane projekt "Vabatahtlik seltsiline". Jõhvi Vallavalitsus ja MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant sõlmisid koostöölepingu "Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis" detsembris 2021.
Vabatahtlik seltsiline ei ole kohustus ja ei dubleeri olemasolevaid sotsiaalteenuseid ega hakka asendama hooldus- või sotsiaaltöötaja rolli.
Vabatahtliku seltsilise eesmärgiks on pakkuda tuge ja seltsi 65+ vanuses inimestele ning erivajadusega täiskasvanutele, kes ei vaja igapäevase eluga toimetulekul otsest kõrvalabi, aga vajaksid seltsi, tuge või saatjat tegemistes, mida abisaaja üksi ei teeks, aga koos toetajaga saaks tehtud sh ka lihtsamad kodutööd.
Vabatahtlik seltsiline võib olla vanuses alates 16. eluaastast, ülemist vanusepiiri ei ole. Vabatahtliku seltsilise ja abivajaja viib kokku vabatahtlike seltsiliste koordinaator.
Kui Sa tunned, et vajaksid sellist seltsilist või kui Sa ise soovid olla selline seltsiline, siis anna teada oma (või lähedase) soovist ja vajadusest Ida-Virumaa vabatahtlike seltsiliste koordinaatorile: Margit Maksimov, tel. +372 525 4590,  e-post: margit.maksimov@gmail.com
või valla eakate ja puuetega inimeste spetsialistile Kersti Vihmann. Tel. +372 5306 8566. e-post: kersti.vihmann@johvi.ee

Projekti kohta saab juurde lugeda: Vabatahtlik Seltsiline (seltsilised.ee) või Facebookis: https://www.facebook.com/search/top?q=vabatahtlik%20seltsiline

Toimetaja: KAIRE PÕLGASTE
15.07.22

Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ korraldatav projekt „Üheskoos saame hakkama"

Projekti sihtrühm on:

  • 16-29 aastased
  • Pikaajaliselt tööturult eemal olnud inimesed

Projekt kestab 2-3 kuud, 2-3 korda nädalas, kokku 110 tundi. Koolitus viiakse läbi mitteformaalse aktiivõppe meetodil. Gruppide suurus kuni 10 inimest.
Projekti tegevusteks on motivatsioonikoolitus, digioskuste ABC, praktiline keeleõpe, individuaalsed vajaduspõhised nõustamisteenused (psühholoogiline nõustamine, karjäärinõustamine ja võlanõustamine) ja tööklubi.
Projektis osalejatele makstakse stipendiumi ja hüvitatakse sõidukulud. Korraldatud on kohvipausid ja lõuna. Inimesed, kes saavad töötu toetust, seda projektis osalemise ajal ei kaota. Toimuvad kohtumised tööandjatega.
Projekti kohta saab lugeda lisaks: Üheskoos saame hakkama – Kersti Võlu Koolituskeskus (kvkoolitus.ee)
tutvustav voldik eesti keeles

tutvustav voldik vene keeles

Toimetaja: KAIRE PÕLGASTE
16.11.22

Tööturul mitteaktiivsetel noortele suunatud projekt "Noortegarantii tugisüsteem (NGTS)"

Alates 2018. aasta maist on Sotsiaalministeerium andnud omavalitsustele võimaluse osaleda projektis "Noortegarantii tugisüsteem". NGTS eesmärk on toetada 16-29-aastaseid noori, kes erinevate registrite andmetel ei tööta, ei õpi või ei ole muul moel tööturu mõistes Eestis hõivatud (SHS § 151). NGTS on noorele hea võimalus oma sihi leidmiseks ning eesmärkide saavutamiseks nii hariduses kui ka tööturul.
Selleks, et jõuda abi vajavate noorteni, on omavalitsuse vastutaval töötajal ligipääs nimekirjale noortest, kes on potentsiaalsed abivajajad. Kõigi nende noortega püütakse võtta ühendust, et selgitada välja nende abivajadus.
Noortel, kes tunnevad, et vajavad tuge, kuid nendega ei ole võetud ühendust või nende nimed ei olnud kajastatud automaatselt moodustatud nimekirjadest, on samuti võimalik osa saada tugisüsteemi võimalustest ise ühendust võttes.
Noorte toetamiseks on Jõhvi Vallavalitsuse ja Marena Tugikeskus OÜ vahel sõlmitud kokkulepe mille eesmärgiks on mittetöötavate ja mitteõppivate 16-29-aastaste Jõhvi valla noorte konkurentsivõime suurendamine ja tööle aitamine. Kõiki noori toetatakse nende abivajadusest tulenevalt keskendudes noorte enda soovidele ja eesmärkidele. Toetavad tegevused lepitakse üheskoos kokku.
Kui Sa ise, Sinu sõber, tuttav või pereliige võiks vajada tuge, siis võta ühendust Marena Tugikeskus OÜ koordinaator-nõustajaga Juri Žukov tel: +372 524 6670; e- post: marenatugi@gmail.com või projektijuhiga Anne Soodla tel: +372 5750 3515; e-post marenatugikeskus@gmail.com või Jõhvi Vallavalitsuse projekti- ja arendusspetsialistiga Kaire Põlgaste tel: +372 514 8222, e-post: kaire.polgaste@johvi.ee

NGTS võimaluste vastuvõtmine on noortele vabatahtlik.
Noortegarantii tugisüsteemi kohta saab lugeda lisaks Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ngts#Noorele


 

Toimetaja: KAIRE PÕLGASTE
15.07.22

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses (ISTE)

Jõhvi Vallavalitsus jätkab osalemist Sotsiaalkindlustusameti poolt algatatud pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses". Projekt kestab kuni 31.12.2022. Projekti eesmärk on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Uues teenusmudelis on erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks ning neist on võimalik kombineerida abivajavale inimesele ja tema perele sobiv terviklik teenuspakett.
Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised isikud, kes samal ajal ei ole erihoolekande- ega sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuste kasutajad.
 
Info teenuseosutajate ja nende komponentide hinnakirjade kohta on leitav:
Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda MTÜ
 
EELK Diakoonia- ja ühiskonnatöö Sihtasutus
 
Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli pilootprojekt KOV korralduse baasil viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine" alategevuse „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine" tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine" raames.
 
Vaata infolehte projektis osalemise kohta eesti keeles  SIIT ja vene keeles SIIT.
 
 
Jõhvis vallavalitsuse sotsiaalteenistuses koordineerib ISTE projekti teenusemudelit peresotsiaaltöötaja Pille Rüütel (e-post: pille.ruutel@johvi.ee).
Toimetaja: KAIRE PÕLGASTE
13.10.22

 

Projekt „Tööealiste erivajadustega inimeste ja hoolduskoormusega tööealiste inimeste tööhõivet toetavate sotsiaalhoolekandeteenuste väljaarendamine Jõhvi vallas – EHISA" 

Vastavalt Riigi Tugiteenuste Keskuse 23 08.2021 otsusele nr 11.4-9/1034 rahuldati Jõhvi Vallavalitsuse poolt Euroopa Liidu struktuurfondide meetmesse esitatud toetuse taotlus projektile „Tööealiste erivajadustega inimeste ja hoolduskoormusega tööealiste inimeste tööhõivet toetavate sotsiaalhoolekandeteenuste väljaarendamine Jõhvi vallas – EHISA".

EHISA projekti raames arendab Jõhvi vald  Euroopa Sotsiaalfondi toetuse abil sotsiaalvaldkonda eesmärgil toetada hoolduskoormusega isikute tööturule naasmist või tööl jätkamist. Projekti raames luuakse sotsiaalteenuste üksus aadressil Kaare 3, kuhu  koondatakse erinevad sotsiaalteenused, mis aitavad leevendada hoolduskoormusega isikute hoolduskoormust ning võimaldavad neil naasta tööturule. Arendatakse koduteenust, parendatakse tugisikuteenust, mäluhäiretega inimestele luuakse 10 päevahoiu teenusekohta mäluhäiretega inimestele ning töötatakse välja nõustamis- ja tugigrupiteenused. Projektiga toetatakse hoolduskoormuse ja hooldusvajadusega inimesi.

Mäluhäiretega inimesed vajavad päevahoiuteenust, et tagada turvalises keskkonnas neile juhendamine ja järelevalve neile sobival moel. Päevahoiuteenus on ka ennetava iseloomuga, aitab vältida vajadust osutada kulukamaid teenuseid, näiteks hooldamist hoolekandeasutuses. Sotsiaalteenuse arendamine annab võimaluse elada eakatel võimalikult kaua kodus ja vähendada lähedaste hoolduskoormust, liikuda või jääda tööturule, suurendada nende tööturul osalemise võimalusi, vähendades sellega vaesusriski. Samuti parandada Jõhvi vallas sotsiaalteenuste kättesaadavust, kvaliteeti ja vältida institutsionaliseerimist.

Nõustamis ja tugigrupiteenuste loomine ning väljaarendamine päevakeskuses võimaldab pakkuda sihtrühmale emotsionaalset tuge ja praktilisi nõuandeid ning suurendada teadlikkust sellest, kuidas tulla toime igapäevaelus tekkivate keeruliste situatsioonidega (nt enesega, oma erivajadusega või hoolduskoormusega) ning seeläbi aidata kaasa inimeste elukvaliteedi paranemisele (sh tööelus osalemisele).

Projekti raames võetakse koduabiteenusele juurde 30 Jõhvi valla elanikku, kes vajavad koduabiteenust, kuid on praegu teenusest ilma. Samuti kaasatakse projekti 10 praegu juba teenusel olevat Jõhvi valla elanikku. Sellega vähendatakse Jõhvi valla koduabitöötajate töökoormust ning parandatakse teenuse kvaliteeti. Lisaks praegu 5-le Jõhvi vallas  koduabiteenust osutavale töötajale võetakse veel tööle 4 koduabitöötajat. 

Projekti raames on plaanis integreerida tugiisiku ja isikliku abistaja teenust, selleks, et üks ja sama teenust osutav töötaja saaks olla kliendile nii tugiisikuks kui ka isiklikuks abistajaks. Tugiisikuteenust planeeritakse hakata osutama  15-le ja isikliku abistaja teenust 5-le teenust vajavale Jõhvi valla elanikule. Tugisikuteenuse arendamine võimaldab tööealistel erivajadusega või toimetulekuraskustes inimestel kõrvalabi toel suurendada iseseisvust ja liikuda tööturule.

Projekti kogumaksumus on 550 000.00 eurot, millest 400 000 eurot on Euroopa Liidu struktuuritoetus. Projekt kestab kaks aastat, alates septembrist 2021 ning kestab kuni 31. augustini 2023.

 

Tamara Luigas

Sotsiaalvaldkonna projekti-

ja arendusspetsialist

 

Toimetaja: KAIRE PÕLGASTE
15.07.22

Projekt " Kogukonnas elamise teenuse taristu rajamine Jõhvi"

Projekti „Kogukonnas elamise teenuse taristu rajamine Jõhvi" üldiseks eesmärgiks
on Jõhvi ja selle lähiomavalitsuste psüühilise erivajadusega isikute sotsiaalse
integratsiooni, iseseisva toimetuleku ja eneseteostuse tagamine.
 
Projekti otseseks eesmärgiks on uute kogukonnas elamise teenusekohtade välja
arendamine, tagades Jõhvi ja ümberkaudsete omavalitsuste psüühilise erivajadusega
inimestele kvaliteetne ja deinstitutsionaliseerimise põhimõtteid järgiv
erihoolekandeteenus.
 
Projekti raames luuakse 10 uut kogukonnas elamise teenusekohta, mis on suunatud täna kodudes elavatele psüühilise erivajadusega inimestele. Projekti tegevustena ehitatakse Kaare 3 hoone baasil välja peresarnased eluruumid, luuakse turvaline õueala ning Kaare 7 hoone baasil rajatakse töö- ja tegevustuba. Teenuseüksuse rajamisel arvestatakse sihtrühma erivajadustega. Uute teenusekohtade loomisega integreeritakse 10 täna oma vanema(te)ga kodus elavat psüühilise erivajadusega inimest ühiskonna- ja osa neist ka tööellu.

 

 

 

Projekt "Jõhvi valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"- lõppenud.

 

Jõhvi Vallavalitsus osaleb Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5.2 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" 2018-2023 toetusprojektis, mille raames kohandatakse erivajadustega inimeste eluruume nende vajadustele vastavaks.

 

Projekti eesmärk on Jõhvi vallas puuetega inimeste iseseisva toimetuleku ja sotsiaalse kaasatuse parandamine tagades neile võrdsed võimalused teistega kogukonna- ja tööelus osalemiseks.

Projekti tulemusel on Jõhvi vallas kohandatud puudega inimeste eluruumid vastavalt nende puudest tulenevatele vajadustele. Paraneb inimeste iseseisev toimetulek, väheneb hooldus- ja kõrvalabivajadus ning luuakse eeldused ebasobiva elukeskkonna tõttu tööturult eemal olijatele osaleda tööturul. Projekti kasusaajad on liikumispuudega isikud ning nende lähedased, kelle hoolduskoormus projekti tegevuste elluviimise tulemusena väheneb.

Meetme tegevusest toetatakse puudega inimese erivajadustest tulenevaid eluruumide kohandamisi:

  • liikuvusega seotud toimingute parandamine, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  • hügieenitoimingute parandamine,
  • köögitoimingute parandamine.

 

Projekt viiakse ellu kolmes voorus

III voor

Projekti nimetus:  „Jõhvi valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine, III voor"

Projekti number: 2014-2020.2.05.20-0307

Kestus: 01.10.2020 - 31.12.2021

Projekti maksumus on 30 265,00 eurot, millest ERF toetus on 24 797,05 eurot.

Projekti raames kohandatakse erivajadustele vastavaks viie inimese eluruumid.

Kohanduste arv liikide kaupa:

1 Hoone välisukseava kohandus

3 Siseukseava kohandus

1 Lävepakuta ukseava kohandus

4 Tualettruumi (sh pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus

1 Vaheplatvormita kaldtee rajamine

3 WC-ruumi kohandus  

4 Uksekünnise paigaldus

1 Hügieenitoimingute parandamine

 

II voor (teostatud)

Projekti nimetus: „Jõhvi valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine, II voor"

Projekti number: 2014-2020.2.05.19-0203

Kestus: 26.09.2019 - 25.09.2021

Projekti maksumus on 116 407,00 eurot, millest ERF toetus on 97 211,49 eurot.                                

Projekti raames kohandati erivajadustele vastavaks 20 inimese eluruumid.

Kohanduste arv liikide kaupa:

2 Korteri välisukseava kohandus

5 Siseukseava kohandus

5 Lävepakuta ukseava kohandus

6 WC-poti vahetus

19 Tualettruumi (sh pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus

1 Vaheplatvormita kaldtee rajamine

2 WC-ruumi kohandus

1 Esimesele korrusele viiva platvormtõstuki paigaldamine (seade koos paigaldusega)

1 Tooltõstuk

2 Käsipuud ja piirded

1 Köögitoimingute parandamine

1 Betoonist tee rajamine

 

I voor (teostatud)

Projekti nimetus: „Jõhvi valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

Projekti number: 2014-2020.2.05.18-0112

Kestus: 01.08.2018 - 31.07.2019

Projekti maksumus on 14 408,00 eurot, millest ERF toetus on 12 246,80 eurot.

Projekti raames kohandati erivajadustele vastavaks kolme inimese eluruumid

Kohanduste arv liikide kaupa:

1 Tualettruumi (sh pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus

1 Vaheplatvormita kaldtee rajamine

1 Eramaja sisehoovi käigutee ehitamine (ratastooliga liikumise võimaldamine)

1 Siseukseava kohandus

1 Eluruumi sisemise kaldtee rajamine 

1 Elektriboileri asendamine keskkütteboileriga.

 
 
Toimetaja: KAIRE PÕLGASTE