24.10.19

Projekt " Kogukonnas elamise teenuse taristu rajamine Jõhvi"

Projekti „Kogukonnas elamise teenuse taristu rajamine Jõhvi" üldiseks eesmärgiks
on Jõhvi ja selle lähiomavalitsuste psüühilise erivajadusega isikute sotsiaalse
integratsiooni, iseseisva toimetuleku ja eneseteostuse tagamine.
 
Projekti otseseks eesmärgiks on uute kogukonnas elamise teenusekohtade välja
arendamine, tagades Jõhvi ja ümberkaudsete omavalitsuste psüühilise erivajadusega
inimestele kvaliteetne ja deinstitutsionaliseerimise põhimõtteid järgiv
erihoolekandeteenus.
 
Projekti raames luuakse 10 uut kogukonnas elamise teenusekohta, mis on suunatud täna kodudes elavatele psüühilise erivajadusega inimestele. Projekti tegevustena ehitatakse Kaare 3 hoone baasil välja peresarnased eluruumid, luuakse turvaline õueala ning Kaare 7 hoone baasil rajatakse töö- ja tegevustuba. Teenuseüksuse rajamisel arvestatakse sihtrühma erivajadustega. Uute teenusekohtade loomisega integreeritakse 10 täna oma vanema(te)ga kodus elavat psüühilise erivajadusega inimest ühiskonna- ja osa neist ka tööellu.

 

Projekt "Jõhvi valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

2018 - 2019. aastal osales Jõhvi vald projekti „Jõhvi valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" esimeses voorus, mida rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine."
 
Projekti eesmärk on puuetega inimeste iseseisva toimetuleku ja sotsiaalse kaasatuse parandamine. Projekt on vajalik tagamaks puuetega inimestele võrdsed võimalused osalemaks igapäevaelu, kogukonna- ning tööelu tegevustes.
 
Projekti raames kohandati kolme Jõhvi valla liikumispiiranguga isiku eluruumid sh parendati hügieenitoimingute tegemise ja liikumisvõimalusi muutes ligipääsetavaks hoonesse/majja sisse-väljapääsuteed.
Projekti kasusaajad on liikumispuudega isikud, kes vajavad igapäevaelu toimingute tegemiseks eluruumi ja/või selle territooriumi füüsilist kohandamist. Projekti kasusaajateks on ka liikumispuudega isikute lähedased, kelle hoolduskoormus projekti tegevuste elluviimise tulemusena väheneb.
 
Aastatel 2019-2021 osaleb Jõhvi vald projekti teises voorus, millega plaanitakse kohandada kahekümne ühe vallas elava liikumispiiranguga isiku eluruumid sh parendades nii hügieenitoimingute tegemist kui liikumisvõimalusi hoonetes/majades.
 
 
Toimetaja: GALINA KREINTZBERG