5.02.21

ISIKUKESKSE ERIHOOLEKANDE TEENUSMUDELI RAKENDAMINE KOHALIKUS OMAVALITSUSES

Pilootprojekt 

 

Jõhvi Vallavalitsus koostöös Sotsiaalkindlustusametiga piloteerib projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" Jõhvi Vallavalitsuse sotsiaalteenistuse pädevuspiirkonna alates 10.02.2020 – 31.12.2021.

 

PROJEKTI LÜHITUTVUSTUS

Isikukeskne erihoolekande teenusmudel käsitleb psüühilise erivajadusega inimese toetamist eluvaldkondade üleselt, integreerides seni erinevate süsteemide poolt osutatud tegevused isikut ja tema lähedasi toetavaks terviklikuks teenuseks.

Uus teenusmudel toetab psüühilise erivajadusega inimeste ühiskonnaelus osalemist ja kaasamist kogukonna tasandil, sh psüühilise erivajadusega inimeste võimetekohast osalemist tööhõives. Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli pilootprojekt kohaliku omavalitsuse korralduse baasil viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine" alategevuse „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine" tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine" raames.

 

PILOTEERIMISE OBJEKT

Pilootprojekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" raames katsetatakse uut isikukeskset vajaduspõhist teenusmudelit, kus psüühilise erivajadusega inimestele ning nende lähedastele vajalikku abi korraldab kohalik omavalitsus.

 

PILOTEERIMISE EESMÄRK

Pilootprojekti eesmärk on katsetada Sotsiaalkindlustusameti ja kohaliku omavalitsuse koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust (teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Eelkõige on eesmärgiks katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

 

SIHTRÜHM

Projektis piloteeritava teenusmudeli sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

1) isik on 16- aastane kuni vanaduspensioni ealine;

2) isikul ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;

3) sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest:

a. isik on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud (nt vajab vähesema toetusega teenust),

b. isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on Sotsiaalkindlustusameti erihoolekandeteenuse järjekorras,

c. isik vajab KOV sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid.

 

TEENUSMUDELI ALUSPÕHIMÕTTED

KAASAMINE

Abivajaja (ja/või lähedaste) kaasamine kõigis protsessi etappides, toetamine informeeritud otsuste ja valikute tegemisel.

ISIKUKESKSUS

Sihtgrupi ja tema lähedaste tegelikele vajadustele vastava teenuse komplekteerimine teenuskomponentidest.

TAASTUMINE

Teenussüsteem on suunatud iga abivajaja isikliku taastumisprotsessi mõistmisele ja toetamisele, et oleks võimalik koostada tegevuskava tema probleemide lahendamiseks ning eesmärkide saavutamiseks.

KOGUKONNAPÕHISUS

Teenuste raames toetatakse abivajaja toimetuleku säilitamist tema loomulikus keskkonnas ning kasutatakse selleks võimalikult suurel määral olemasolevaid loomulikke ressursse, et inimesel oleks võimalik säilitada iseseisvus ja otsustusõigus oma elukorralduse üle.

 

PILOTEERIMISE KORRALDUS

JÕHVI VALLAVALITSUS kui kohaliku omavalitsuse roll teenusmudeli piloteerimise korraldamisel:

1. Abivajaja märkamine ja seostamine erihoolekande süsteemiga.

2. Abivajaduse hindamine.

3. Sidussüsteemide kaardistamine ja partnerite informeerimine.

4. Abivajaduse hindamise eeltöö.

5. Teenuste arendamine.

6. Tegevusplaani rahastuse kooskõlastamine.

7. Teenuskomponentide kättesaadavuse tagamine.

8. Administratiivne juhtumikorraldus.

Pilootprojekti elluviimiseks sõlmis Jõhvi Vallavalitsus avaliku hanke korras koostöölepingud baastoetuse teenuse osutajaga ning lisatoetuse teenuste osutajatega.

 

BAASTOETUS

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda MTÜ

  1. Personaalse tegevusplaani koostamine.

  2. Teenuskomponentide planeerimine.

  3. Teenuse osutajatega seostamine.

  4. Plaani elluviimise tagamine.

Järjepidevalt jälgitakse abivajaduse muutumist ning vastavalt muutustele planeeritakse teenus vajadusel ümber.

 

LISATOETUS

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda MTÜ, SA Jõhvi Haigla, SA EELK Perekeskus

Vastavalt teenuse planeerimise tulemustele lisanduvad teenuskomponendid erinevates eluvaldkondades, et pakkuda tuvastatud abivajadusele vastavat teenust.

 

SISSEOSTETUD TEENUSKOMPONENTIDE NIMEKIRI JA NENDE ÜHIKUPÕHISED MAKSUMUSED

BAASTOETUSE TEENUSKOMPONENTIDE NIMEKIRI JA NENDE ÜHIKUPÕHISED MAKSUMUSED

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda MTÜ

KOMPONENDI NIMETUS

TEGEVUSE VORM

TEENUSE ÜHE TUNNI (60 MIN) HIND KOOS KMga

Teenuse planeerimine ja plaani elluviimise tagamine

Individuaalne tegevus

40.00

 

LISATOETUSE TEENUSKOMPONENTIDE NIMEKIRI JA NENDE ÜHIKUPÕHISED MAKSUMUSED

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda MTÜ

KOMPONENDI VALDKOND

KOMPONENDI NIMETUS

TEGEVUSE VORM

TEENUSE ÜHE TUNNI (60min) HIND KOOS KMga

Personaalne toetus

Personaalne toetamine erinevates eluvaldkondades

Individuaalne tegevus

35.00

Sotsiaalsed suhted

Sotsiaalsete suhete toetamine

Individuaalne tegevus

35.00

Grupi tegevus

30.00

Vaimne tervis

Taastumise ja haigusega toimetuleku toetamine

Individuaalne tegevus

38.00

Grupi tegevus

35.00

 

Kogemusnõustamine

Individuaalne tegevus

40.00

Grupi tegevus

35.00

 

Riski- ja probleemse käitumise juhtimine

Individuaalne tegevus

38.00

Füüsiline tervis

Füüsilise tervise alane nõustamine ja toetus

Individuaalne tegevus

38.00

Grupi tegevus

35.00

 

Füüsilise aktiivsuse toetamine

Individuaalne tegevus

35.00

Grupi tegevus

30.00

 

Liikumine eluruumides

Individuaalne tegevus

38.00

 

Liikumine väljaspool eluruume

Individuaalne tegevus

38.00

Hõivatus

Töötamise toetamine

Individuaalne tegevus

40.00

Grupi tegevus

35.00

 

Töö- või rakendustegevuse toetamine spetsiaalselt kohandatud keskkonnas

Grupi tegevus

40.00

 

Õppimise toetamine

Individuaalne tegevus

35.00

 

Rakendus kogukonnas

Individuaalne tegevus

35.00

Vaba aeg ja huvitegevus

Vaba aja ja huvitegevuse toetamine

Individuaalne tegevus

38.00

Grupi tegevus

35.00

Eluase

Toetus elukoha vahetusel

Individuaalne tegevus

35.00

Igapäevaeluga toimetulek

Igapäevaelu toetamine

Individuaalne tegevus

40.00

Grupi tegevus

35.00

 

Ettevalmistus iseseisvumiseks

Individuaalne tegevus

40.00

Grupi tegevus

35.00

 

LISATOETUSE TEENUSKOMPONENTIDE NIMEKIRI JA NENDE ÜHIKUPÕHISED MAKSUMUSED

SA Jõhvi Haigla

KOMPONENDI VALDKOND

KOMPONENDI NIMETUS

TEGEVUSE VORM

TEENUSE ÜHE TUNNI (60min) HIND KOOS KMga

Pere toetamine

Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia perele

Individuaalne tegevus

65.00

 

Kogemusnõustamine perele

Individuaalne tegevus

65.00

Sotsiaalsed suhted

Sotsiaalsete suhete toetamine

Individuaalne tegevus

65.00

Vaimne tervis

Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia

Individuaalne tegevus

65.00

 

Kogemusnõustamine

Individuaalne tegevus

65.00

Füüsiline tervis

Füüsilise tervise alane nõustamine ja toetus

Individuaalne tegevus

65.00

 

Teraapiad füüsilise tervise toetamiseks

Individuaalne tegevus

65.00

 

LISATOETUSE TEENUSKOMPONENTIDE NIMEKIRI JA NENDE ÜHIKUPÕHISED MAKSUMUSED

SA EELK Perekeskus

KOMPONENDI VALDKOND

KOMPONENDI NIMETUS

TEGEVUSE VORM

TEENUSE ÜHE TUNNI (60min) HIND KOOS KMga

Pere toetamine

Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia perele

Individuaalne tegevus

75.00

Grupi tegevus

100.00

 

Pere nõustamine ja koolitus

Individuaalne tegevus

75.00

Grupi tegevus

100.00

Vaimne

tervis

Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia

Individuaalne tegevus

75.00

Grupi tegevus

100.00

 
 

Lisainfo:

Marina Kalašnikova, ISTE projekti võtmeisik Jõhvi Vallavalitsuses: e-post marina.kalasnikova@johvi.ee

  
Toimetaja: HANNES ARUS
26.01.21

Tööealisi inimesi kutsutakse osalema abivahendite pilootprojektis

Sotsiaalkindlustusamet koostöös Sotsiaalministeeriumiga viivad 2021. aasta 1. jaanuarist kuni 30. juunini läbi pilootprojekti „Abivahendite võimaldamine tööealistele ilma puude ja töövõime languseta". See annab ka ilma puude ja töövõime languseta tööealistele inimestele (vanuses 16-63) võimaluse soetada riigipoolse soodustusega abivahendeid.

Kes saavad projektis osaleda?

Tööealised inimesed:

  • kellel ei ole tuvastatud puuet ega töövõime langust

  • kellel on alles pooleli puude ja/või töövõime hindamise protsess

  • kellel spetsialist või arst on tuvastanud abivahendi vajaduse (abivahendi tõend)

 

Täpsemad võimalused ja projekti tingimused

 

Abivahendite pilootprojekti „Abivahendite võimaldamine tööealistele ilma puude ja töövõime languseta" rahastab Euroopa Sotsiaalfond meetme „Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine" raames.

 

Küsimuste korral pöördu:

Annika Kiik, peaspetsialist tel: 5694 6586, annika.kiik@sotsiaalkindlustusamet.ee

Sigrid Laan, peaspetsialist tel 5306 8287, sigrid.laan@sotsiaalkindlustusamet.ee  

Kairit Pärna, peaspetsialist tel: 5332 8606, kairit.parna@sotsiaalkindlustusamet.ee

Toimetaja: JULIA RAZA UR REHMAN
24.10.19

Projekt " Kogukonnas elamise teenuse taristu rajamine Jõhvi"

Projekti „Kogukonnas elamise teenuse taristu rajamine Jõhvi" üldiseks eesmärgiks
on Jõhvi ja selle lähiomavalitsuste psüühilise erivajadusega isikute sotsiaalse
integratsiooni, iseseisva toimetuleku ja eneseteostuse tagamine.
 
Projekti otseseks eesmärgiks on uute kogukonnas elamise teenusekohtade välja
arendamine, tagades Jõhvi ja ümberkaudsete omavalitsuste psüühilise erivajadusega
inimestele kvaliteetne ja deinstitutsionaliseerimise põhimõtteid järgiv
erihoolekandeteenus.
 
Projekti raames luuakse 10 uut kogukonnas elamise teenusekohta, mis on suunatud täna kodudes elavatele psüühilise erivajadusega inimestele. Projekti tegevustena ehitatakse Kaare 3 hoone baasil välja peresarnased eluruumid, luuakse turvaline õueala ning Kaare 7 hoone baasil rajatakse töö- ja tegevustuba. Teenuseüksuse rajamisel arvestatakse sihtrühma erivajadustega. Uute teenusekohtade loomisega integreeritakse 10 täna oma vanema(te)ga kodus elavat psüühilise erivajadusega inimest ühiskonna- ja osa neist ka tööellu.

 

Projekt "Jõhvi valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

2018 - 2019. aastal osales Jõhvi vald projekti „Jõhvi valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" esimeses voorus, mida rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine."
 
Projekti eesmärk on puuetega inimeste iseseisva toimetuleku ja sotsiaalse kaasatuse parandamine. Projekt on vajalik tagamaks puuetega inimestele võrdsed võimalused osalemaks igapäevaelu, kogukonna- ning tööelu tegevustes.
 
Projekti raames kohandati kolme Jõhvi valla liikumispiiranguga isiku eluruumid sh parendati hügieenitoimingute tegemise ja liikumisvõimalusi muutes ligipääsetavaks hoonesse/majja sisse-väljapääsuteed.
Projekti kasusaajad on liikumispuudega isikud, kes vajavad igapäevaelu toimingute tegemiseks eluruumi ja/või selle territooriumi füüsilist kohandamist. Projekti kasusaajateks on ka liikumispuudega isikute lähedased, kelle hoolduskoormus projekti tegevuste elluviimise tulemusena väheneb.
 
Aastatel 2019-2021 osaleb Jõhvi vald projekti teises voorus, millega plaanitakse kohandada kahekümne ühe vallas elava liikumispiiranguga isiku eluruumid sh parendades nii hügieenitoimingute tegemist kui liikumisvõimalusi hoonetes/majades.
 
 
Toimetaja: GALINA KREINTZBERG