Puurkaev on veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi puurkaev.

Puurkaevu projekteerimisel, rajamisel, ümberehitamisel või lammutamisel tuleb lähtuda järgnevatest õigusaktidest:

Puurkaevu rajamine

1.  Puurkaevu rajamist kavandav isik kooskõlastab enne puurkaevu või -augu ehitusprojekti koostamist puurkaevu asukoha kohaliku omavalitsusega. Selleks tuleb esitada Jõhvi Vallavalitsusele puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus. Kohaliku omavalitsuse üksus arvestab puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamisel üld- ja detailplaneeringut, kohaliku omavalitsuse üksuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava ning vee-ettevõtja olemasolevaid teeninduspiirkondi. Kohaliku omavalitsuse üksus kooskõlastab rajatava puurkaevu või -augu asukoha või keeldub selle kooskõlastamisest kümne tööpäeva jooksul puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise taotluse saamisest arvates.

2. Kui kohalik omavalitsus on taotlejale väljastanud puurkaevu asukoha kooskõlastuse, saab taotleja tellida puurkaevu rajajatelt puurkaevu või -augu projekti, mis seejärel esitatakse läbi elektroonilise Ehitusregistri koos vormikohase ehitusloa taotlusega kohalikule omavalitsusele läbivaatamiseks.  Puurkaevu või - augu projekt peab olema koostatud hüdrogeoloogilist litsentsi omava isiku poolt. Nimekirja litsentseeritud puurkaevude rajajatest leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

3. Kohalik omavalitsus edastab läbi Ehitusregistri puurkaevu projekti koos ehitusloa taotlusega Keskkonnaametile kooskõlastuse saamiseks. Kui Keskkonnaamet puurkaevu või -augu rajamise projekti ei kooskõlasta, keeldub kohalik omavalitsus ehitusloa väljastamisest.

4. Kui Keskkonnaamet kooskõlastab puurkaevu projekti, väljastab kohalik omavalitsus ehitusloa puurkaevu rajamiseks.

5. Puurkaevu kavandav isik tellib puurkaevu puurimise alal hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavalt isikult puurkaevu või –augu rajamistööd.

6. Kui kasutusele võetakse puurauk või selline puurkaev, mille ehitusprojektikohane tootlikkus on alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab vähem kui 50 inimest, esitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele kasutusteatis koos selle juurde kuuluvate dokumentidega. 

7.  Kui kasutusele võetakse puurkaev, mille ehitusprojektikohane tootlikkus on üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab rohkem kui 50 inimest, esitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele puurkaevu kasutusloa taotlus koos selle juurde kuuluvate dokumentidega. Ühisveevärgi puurkaevu kasutusloa taotlusele lisatakse Terviseameti nõusolek.

Lisainfo: keskkonnaspetsialist Svetlana Jürgens, tel  336 3772, e-post svetlana.jyrgens@johvi.ee