Vee-ettevõtjad

Järve Biopuhastus OÜ varustab olme ja -joogiveega praktiliselt kogu Jõhvi valda, väikeses piirkonnas Jõhvi varustab lisaks OÜ-le Järve Biopuhastus olme ja -joogiveega tarbijaid OÜ Pesulux. Tegemist on ainulaadse piirkonnaga Eestis, kus rajatud on kahe ettevõtte poolt paralleelsed torustikud ja tarbijatel on võimalik valida endale sobilik teenuse pakkuja.

Joogi- ja olmeveega tarbijate varustamine Jõhvi linnas Pesuluxi tegevuspiirkonnas on ettevõtte kõrvaltegevus. Pesuluxi ühisveevärgi teenuste osutamise piirkonnaks on Jõhvi linnas Pargi tänava, Narva mnt ja Puru tee piirkonnad.

Reovee ja sademeveesüsteeme haldab Jõhvi vallas terves ulatuses OÜ Järve Biopuhastus.

Täiendav info:

OÜ Järve Biopuhasts veetariifid
OÜ Pesulux veetariifid
Liitumine ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga

 

Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetusest

Alates 5. juunist ootab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) eraisikute taotlusi liitumaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga või reovee kogumise nõuetekohase mahuti paigaldamiseks. Kogumismahutitele jagatakse toetus piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et ühiskanalisatsiooni lähima viie aasta jooksul ei rajata. Ühisveevärgi ja/või – kanalisatsiooni ühendamist toetakse juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga mingil põhjusel ei ole liitutud. Toetust saavad taotleda nende piirkondade elanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija. Täpsema info ja toetuse saamise tingimused leiab KIKi kodulehelt
 
Toimetaja: SVETLANA JÜRGENS