Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

Sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) § 22¹ lõike 2 alusel on kohaliku omavalitsuse üksus alates 01.07.2023 kohustatud rahastama väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse teenuskoha maksumusest vahetult hooldusteenust osutatavate hooldustöötajate ja abihooldustöötajate tööjõukulud, tööriietuse ja isikukaitsevahendite, tervisekontrolli ja vaktsineerimise ning koolituse ja supervisiooni kulud. SHS § 22¹ lõike 3 alusel on kohaliku omavalitsuse üksusel õigus kehtestada omavalitsuse poolt tasutavate kulude piirmäär. 
Jõhvi Vallavalitsuse 13.06.2023 määrusega nr 8 „Üldhooldusteenust vahetult osutavate töötajate kulude tasumise piirmäära kehtestamine" on alates 1. juulist 2023 omavalitsuse poolt tasutavate kulude piirmääraks kehtestatud kuni 600 eurot ühe teenuse saaja kohta kalendrikuus.
Teenuse saaja tasub teenuskoha maksumusest majutus- ja toitlustuskulud ning muud teenuse osutamisega seotud kulud. 
Üldhooldusteenust on õigus saada isikul, kes erivajaduse või sotsiaalse olukorra tõttu pole suuteline iseseisvalt kodustes tingimustes elama ja kelle toimetulekut pole võimalik tagada mõne muu sotsiaalhoolekandelise abi toel.
 
Üldhooldusteenuse saamiseks ja rahastamiseks esitatakse kirjalik taotlus, kui sotsiaalteenistuse vastav spetsialist on välja selgitanud üldhooldusteenuse vajaduse, siis rahastatakse teenuskoha maksumust vallavalitsuse eelarvest.
 
Üldhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord Jõhvi vallas § 31 - 35
Taotluse vorm (soovituslik) vorm (pdf), vorm (täidetav)
 
 
Eakate-ja puuetega inimeste spetsialistide kontaktid:
Kersti Vihmann - telefon 336 3773, 5306 8566,  kersti.vihmann@johvi.ee
Marika Freiberg - telefon 336 3749, 5883 9896, marika.freiberg@johvi.ee