Jõhvi küla mänguväljaku laiendamine
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 19.2 "Toetus tegevuste teostamiseks kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia raames" paigaldati Jõhvi külla, Kaasiku tn 24b kinnistule (25201:005:0180) uued mänguväljaku elemendid. Mänguväljak on mõeldud lastele oma füüsise ning osavuse arendamiseks. Projekteeritud elemendid on planeeritud kinnistu lõunapoolsesse ossa, olemasoleva mänguväljaku lähedusse järgmises koosseisus:
• Väikelaste mängukompleks
• Karussell
• Ronila
• Laste õueköök
 

Ida-Viru maakonna ruumilise kahanemise analüüs

Jõhvi vald osales Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu poolt ellu viidud projektis „Ida-Viru maakonna ruumilise kahanemise analüüsi koostamine". Projekti kestvusperiood oli 01.04.2021 kuni 30.04.2022.

Projekti teostas SPINUNIT OÜ koos Tallinna Tehnikaülikooliga. Projekti partneriteks olid Alutaguse Vallavalitsus, Jõhvi Vallavalitsus, Narva-Jõesuu Linnavalitsus, Sillamäe Linnavalitsus, Narva Linnavalitsus ja Toila Vallavalitsus.

Projekti toetati Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. 

Projekti eesmärk: rahvaarvu olulise vähenemise tõttu on maakonnas vajalik selle mõju analüüsida ning koostada Ida-Viru maakonna ruumilise kahanemise analüüs vastavalt Rahandusministeeriumi koostatud juhendmaterjalile "Suunised ruumilise kahanemise analüüsimiseks ja kohandamise strateegia koostamiseks".

Projekti tulem: Ida-Viru maakonna kohalikel omavalitsustel on olemas ülevaade ruumilisest kahanemisest ning ekspertettepanekud sellega kohandumiseks vajalike tegevuste osas.

Analüüsi koondraport

 

Jõhvi Põhikooli ümberehitamine 

Projekti nr 2014-2020.1.04.18-0142 

Projekti lühikirjeldus: 

Jõhvi Põhikool on Jõhvi vallavalitsuse pidamisel olev kool, mis moodustus peale Jõhvi Gümnaasiumi ja Jõhvi Vene Gümnaasiumi ümberkorraldamist ja ühise Jõhvi Gümnaasiumi formeerimist. Põhikooli praegune koolihoone on amortiseerunud, õppekorpuses ei ole peale pisiremontide rekonstrueerimistöid tehtud selle ehitamisest (1968. a) saadik. Koolihoone ruumiplaan ei ole tänapäeva põhikooli vajaduste jaoks piisavalt funktsionaalne – napib väiksemaid klassiruume ja rekreatsiooniks kasutatavat üldpinda, samas hõlmavad suurt osa pinda pikad, vaid ühele hoonepoolele ligipääsu tagavad koridorid ja suuremad klassiruumid. Ruumikasutus on optimeerimata,  vananenud on hoonesisesed tehnovõrgud. Olemasolevat hoonet rekonstrueerides on raske saavutada soovitud ruumilahendust, kuna selle konstruktsioon ja plaanilahendus seavad olulisi piiranguid. Otstarbekam on hoone osaline lammutamine ja selle asemele uue ehitus.

Projekti eesmärk: 

Projekti eesmärgiks on Jõhvi Põhikooli hoone ümberehitamine, et viia see vastavaks tänapäeva hariduskeskkonna nõuetele ja tagada kvaliteetne põhihariduse kättesaadavus piirkonnas. Projekti üldisemaks eesmärgiks on aidata kaasa koolivõrgu korrastamisele viies üldhariduskoolide hoonetes õppekohad vastavusse demograafiliste muutustega.

 

Tulemus:

Projekti elluviimise tulemusena on koolihoone muutunud funktsionaalsemaks ning kool mahutatud väiksemale pinnale. Ümberehitamise järgselt on kool saanud täiesti uue ruumilahenduse. Senise olukorraga võrreldes on oluliselt vähenenud ainult koridoridena kasutav üldpind, juurde on tekitatud väikseid klassiruume, mis võimaldab jagada klassikomplekte väiksemateks õpperühmadeks. Lõpptulemuseks on uus koolihoone, mis vastab kaasaegse õppeprotsessi nõuetele ning tagab optimeeritud pinnakasutuse ja ülalpidamiskulud.

Toetuse summa on kuni 4 756 482,80 EUR (kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond)

Projekti elluviimise aeg: detsember 2018 – august 2022

 

 
JÕHVI VALLA TÄNAVAVALGUSTUSE RENOVEERIMINE, PROJEKT NR 2014-2020.6.03.19-0188 Eemalda

 

Projekt Jõhvi hariduslinnaku multifunktsionaalse etenduste- ja spordiväljaku rajamine ning kesklinna promenaadi pikendamise II etapp

Projekti nr 2014-2020.9.02.18-0018

Projekti rakendatakse endise sõjaväeterritooriumi piirkonnas, mis on aastakümneid olnud  (tsiviil)kasutusest kas osaliselt või täielikult väljas, sõltumata, et see asub sisuliselt linnapiirkonna tuumikalas ning mentaalses keskmes. Rohkem kui paarkümmend aastat on see ala olnud Jõhvi linna suurima elurajooni ning olulisimate sotsiaalse infrastruktuuri objektide (koolid, huvikoolid, kontserdimaja) otseses naabruses. Seni on puudunud majandusjõud, mis oleks suutnud luua alale infrastruktuuri, nii et selle saaks ettevõtluse ja elanikkonna hüvanguks kasutusse võtta.

Käesoleva, projekti II etapi eesmärgiks on lõpuni ehitada kontserdimaja juurest lähtuv promenaadi osa kuni linna lõunaservani. Projekti luuakse uues kvaliteedis avalik linnaruum Jõhvi linna Hariduse tänava piirkonnas. Valmib jalakäijate promenaadi osa, mis haarab endaga Hariduse tänava koos sellest ida poole jäävate haljasalade, kõnniteede ja platsidega. Ühes sellega ehitatakse Jõhvi uus multifunktsionaalne spordi- ja kultuuriürituste väljak, mis sisaldab eneses võimalust korraldada nii koolide kehalise kasvatuse tunde, väiksemaid võistlusi aga ka tantsupidusid ning välikontserte.

Projekti elluviimine aitab taaselavdada alakasutatud ala Jõhvi linnas endise sõjaväeosa territooriumil ja selle naabruses, mis võetakse aktiivsemasse kasutusse nii lähiliikumispaigana, puhke- ja rekreatsioonitsooni alana ning mis ühtlasi on osaks linnapiirkonna kergliikluse võrgustikus. Projekt aitab tugevdada Jõhvi kui regionaalkeskuse majanduslikku suutlikkust, loob Ida-Virumaale eeldused uute töökohtade tekkeks ning selle keskusesse uuelaadse teenindus-kaubandus ja vaba-aja keskuse loomiseks.

Toetuse summa: 2 268 595,57 eurot (kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond)

Projekti elluviimise aeg: august 2019 - august 2023

 

 

Jõhvi valla tänavavalgustuse renoveerimine, projekt nr 2014-2020.6.03.19-0188

Projekti lühikirjeldus: Jõhvi valla territooriumil paiknevad olulisemad sõidu- ja kõnniteed on välisvalgustusega kaetud. 2013-2015. a elluviidud projekti raames sai enamus Jõhvi linnast uue, LED-valgustuse ning lülitamisel mindi üle programmjuhtimisele. Linna tänavatele paigaldati 1573 energiasäästlikku LED-valgustit. Projekti toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus Austria ja Eesti riigi vahelisest CO2 kvoodimüügi tulust. Samuti on järgnevatel aastatel uuendatud järk-järgult valla maapiirkonna välisvalgustust. Siiski on veel rida tänavaid ja alasid, milleni uuendused ei ole jõudnud. Peamiselt on nendeks Jõhvi linna territooriumile jäävad seni rekonstrueerimata valgustid. Kokku on seal 154 välisvalgustit, mis on rajatud enne 2007 aastat ning põhinevad naatrium tehnoloogial, mis on energiakulukad. Vajalik on need välja vahetada efektiivsemate LED-valgustite vastu. Koos valgustite asendamisega tuleb välja vahetada ka osa valgustusposte koos elektritoitekaabliga.

Eesmärk ja tulemused:  Projekti eesmärgiks on Jõhvi linna välisvalgustussüsteemi täiendava rekonstrueerimise tulemusel parima võimaliku valgustustulemuse ning energiasäästu saavutamine. Eesmärgid saavutatakse läbi 154 valgustuspunkti rekonstrueerimise ning rekonstrueeritud süsteemi hilisema mõistlikul viisil kasutamise. Rekonstrueeritava valgustussüsteemi hetkevõimsus on  arvestuslikult 21,5 kW ning see võimsus peab projekti tulemusena oluliselt vähenema. Projektiga saavutatav arvestuslik elektrienergia kokkuhoid on 57 MWh aastas. Projekti mahtu kuulub seni uuendamata valgustuspunktide rekonstrueerimine, mille ehitamine või täies mahus rekonstrueerimine on toimunud enne 2007. aastat. Projekti tulemusena väheneb elektrienergia tarbimine ja CO2 õhkupaiskamine.