18.06.20

Käimasolevad projektid:

Jõhvi Põhikooli ümberehitamine 
 
Projekti nr 2014-2020.1.04.18-0142 
 
Projekti lühikirjeldus: 
Jõhvi Põhikool on Jõhvi vallavalitsuse pidamisel olev kool, mis moodustus peale Jõhvi Gümnaasiumi ja Jõhvi Vene Gümnaasiumi ümberkorraldamist ja ühise Jõhvi Gümnaasiumi formeerimist. Põhikooli praegune koolihoone on amortiseerunud, õppekorpuses ei ole peale pisiremontide rekonstrueerimistöid tehtud selle ehitamisest (1968. a) saadik. Koolihoone ruumiplaan ei ole tänapäeva põhikooli vajaduste jaoks piisavalt funktsionaalne – napib väiksemaid klassiruume ja rekreatsiooniks kasutatavat üldpinda, samas hõlmavad suurt osa pinda pikad, vaid ühele hoonepoolele ligipääsu tagavad koridorid ja suuremad klassiruumid. Ruumikasutus on optimeerimata,  vananenud on hoonesisesed tehnovõrgud. Olemasolevat hoonet rekonstrueerides on raske saavutada soovitud ruumilahendust, kuna selle konstruktsioon ja plaanilahendus seavad olulisi piiranguid. Otstarbekam on hoone osaline lammutamine ja selle asemele uue ehitus.
 
Projekti eesmärk: 
Projekti eesmärgiks on Jõhvi Põhikooli hoone ümberehitamine, et viia see vastavaks tänapäeva hariduskeskkonna nõuetele ja tagada kvaliteetne põhihariduse kättesaadavus piirkonnas. Projekti üldisemaks eesmärgiks on aidata kaasa koolivõrgu korrastamisele viies üldhariduskoolide hoonetes õppekohad vastavusse demograafiliste muutustega.
 
Tulemus:
Projekti elluviimise tulemusena on koolihoone muutunud funktsionaalsemaks ning kool mahutatud väiksemale pinnale. Ümberehitamise järgselt on kool saanud täiesti uue ruumilahenduse. Senise olukorraga võrreldes on oluliselt vähenenud ainult koridoridena kasutav üldpind, juurde on tekitatud väikseid klassiruume, mis võimaldab jagada klassikomplekte väiksemateks õpperühmadeks. Lõpptulemuseks on uus koolihoone, mis vastab kaasaegse õppeprotsessi nõuetele ning tagab optimeeritud pinnakasutuse ja ülalpidamiskulud.
 
Toetuse summa on kuni 4 756 482,80 EUR (kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond)
Projekti elluviimise aeg: detsember 2018 – detsember 2021
 
 

Jõhvi pargi mänguväljaku rajamine

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil teostatav Leader Projekt

Projekti nimi: Jõhvi pargi mänguväljaku rajamine 

 

Projekti lühikirjeldus:
Jõhvi vallas on vähe kaasaegseid ja turvalisi mänguväljakuid. Suurema ja laiemale kasutajaskonnale hõlpsalt kättesaadavana saab esile tuua vaid Jõhvi linnas Mihkli kiriku naabrusse rajatud mänguväljaku. Ülejäänud mänguväljakud on väiksemad, lokaalsemad (mõeldud pigem ühe elamukvartali, küla või alevi tarbeks) ning mitmetel puhkudel ka amortiseerunud või amortiseerumas. Lasteaedade mänguväljakud on mõeldud vaid konkreetse lasteaia tarbeks ja ei ole ka näiteks sama lasteaia lastele nädalavahetustel kättesaadavad. Napib just eelkooli- ja nooremas koolieas lastele mõeldud mängu- ja turnimispaiku. Arvestades Jõhvi pargi looduslikku ressurssi, on sealne väärt keskkond alakasutatud ja mänguväljaku rajamine parki oleks tõhus moodus ahvatleda rohkemaid lapsi ja peresid värskesse õhku liikuma.
 
Eesmärgid:
Projekti otseseks eesmärgiks on rajada mänguväljak Jõhvi parki, kus mängu- ja liikumisatraktsioonid puuduvad juba mitukümmend aastat. Üldiseks eesmärgiks on pakkuda elanikkonnale, eeskätt lastega peredele värskes õhus ajaveetmise võimalusi ning võtta enam kasutusele Jõhvi park, kui kodulähedane tervise taastamise ja lõõgastamise koht. Pargirahus asuv väike mänguväljak saab olema orienteeritud just eelkooliealistele ja noorema kooliea vanustele lastele.
 
Oodatavad tulemused:
Jõhvi elukeskkond on täiustunud uue võimalusega peredel vabas õhus aega veeta – linnapargis on lisaks jalutamisele või tervisespordile võimalik ka lastel turnida, kiikuda, lastevanematel või vanavanematel sealsamas pinkidel jalgu puhata ja laste tegevust jälgida.
 

 

Projekt Jõhvi kesklinna promenaadi ja kergliiklustee pikendamine Ahtme piirini, I etapp
 
Projekti nr 2014-2020.9.02.18-0010 
 
Projekti lühikirjeldus: 
EL programmperioodil 2007 – 2013 rakendati ellu projekt Jõhvi kesklinna promenaadi ja kergliiklustee väljaehitamiseks, mis ühendab ühtlase kergliikluskoridorina linna lääneserva läbi kesklinna kuni Jõhvi kontserdimajani. Vahendite nappusel jäi selle viimane lõik (Pargi tänava ülekäigust kuni kontserdimaja hooneni) rekonstrueerimata ning ei oma sarnast arhitektuurset käekirja, kui ülejäänud promenaad. Lõigul asub väheväärtuslikku kõrghaljastust (nt paplid), mis teevad selle osa kergliikluskoridorist liigselt pimedaks. Arvestades kontserdimaja vahetut naabrust ja asjaolu, et tegemist on olulisima kõnniteega, kust inimesed kontserdimajja saabuvad, nõuab territoorium paremat ja huvitavamat maastikuarhitektuurilist lahendust. Kergliikluskoridori lõunapoolne serv ulatub osaliselt endisele nõukogude sõjaväeosa alale ning piirneb rajatava Jõhvi pargikeskuse maa-alaga, kust tulevikus hakkab toimuma inimeste tihe liikumine kontserimaja suunal.
 
Projekti eesmärk:
Käesoleva, projekti I etapi eesmärgiks on lõpuni ehitada Pargi tänavalt lähtuv promenaadi lõik ja kergliiklustee kuni kontserdimajani ning Puru tee jalgtee sillani. Samuti teostada kontserdimaja parklate rekonstrueerimine ja muusikaväljaku ehitus.
 
Tulemus:
Projekti elluviimine aitab Jõhvi linnas taaselavdada alakasutatud ala endise sõjaväeosa territooriumil, mis võetakse aktiivsemasse kasutusse nii lähiliikumispaigana, puhke- ja rekreatsioonitsooni alana ning mis ühtlasi on osaks linnapiirkonna kergliikluse võrgustikus. Projekt aitab tugevdada Jõhvi kui regionaalkeskuse majanduslikku suutlikkust, loob Ida-Virumaale eeldused uute töökohtade tekkeks ning selle keskusesse uuelaadse teenindus-kaubandus ja vaba-aja keskuse loomiseks. 
 
Toetuse summa: 829 966 EUR (kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond)
 
Projekti elluviimise aeg: august 2018 – juuni 2020
 
Lisainfo:
Eimar Aidma, projektijuht
tel 336 3779. eimar.aidma@johvi.ee
 
 

Elluviidud projektid:

Jõhvi Vene Põhikooli rekonstrueerimine 

Projekti nr 2014-2020.1.04.17-0063
 
Projekti lühikirjeldus: 
Jõhvi Vene Põhikool on Jõhvi vallavalitsuse pidamisel olev kool, mis moodustus peale Jõhvi Gümnaasiumi ja Jõhvi Vene Gümnaasiumi ümberkorraldamist ja ühise Jõhvi Gümnaasiumi formeerimist 2015. aastal. Jõhvi Vene Põhikooli hoone on amortiseerunud, õppekorpuses ei ole peale pisiremontide rekonstrueerimistöid tehtud selle ehitamisest (1975. a) saadik. Koolihoone ruumiplaan ei ole tänapäeva põhikooli vajaduste jaoks piisavalt funktsionaalne – napib väiksemaid klassiruume ja rekreatsiooniks kasutatavat üldpinda, samas hõlmavad suurt osa pinda pikad, vaid ühele hoonepoolele ligipääsu tagavad koridorid ja suuremad klassiruumid. Ruumikasutus on optimeerimata. Hoones on probleemid ventilatsiooniga ja vananenud on ka kõik teised hoonesisesed tehnovõrgud. 
Elluviidava projektiga plaanitakse optimeerida Jõhvi Vene Põhikooli ruumikasutust ja tagada koolile tänapäevane kvaliteetne koolikeskkond.
 
Projekti eesmärk: 
Projekti eesmärgiks on Jõhvi Vene Põhikooli hoone kompleksne renoveerimine, et viia see vastavaks tänapäeva hariduskeskonna nõuetele ja tagada kvaliteetne põhihariduse kättesaadavus piirkonnas. Projekti üldisemaks eesmärgiks on aidata kaasa koolivõrgu korrastamisele viies üldhariduskoolide hoonetes õppekohad vastavusse demograafiliste muutustega.
 
Tulemus:
Projektiga luuakse Jõhvi Vene Põhikoolile optimeeritud pinnakasutusega, tänapäevane ja kvaliteetne koolikeskkond. Koolihoone on võrreldes tänase olukorraga oluliselt paremini funktsionaalselt planeeritud, mis võimaldab edaspidi täita uue õppekava nõudeid ning edendada uuenenud õpikäsituse ellurakendamist.
 
Toetuse summa on kuni 3 243 517,20 EUR (kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond)
Projekti elluviimise aeg: august 2017 – oktoober 2018
 
Lisainfo:
Eimar Aidma, projektijuht
tel 336 3779. eimar.aidma@johvi.ee

 

 
Projekt EU50515 Puru tee läbimurde ja seonduva taristu rajamine
 
Projekti lühikirjeldus:  
Jõhvi ja kogu Ida-Virumaa ühes logistilises ja majandusgeograafilises keskmes, Jõhvi liiklussõlme (viadukti) juures on aastakümneid olnud (tsiviil)kasutusest väljas ca 15 hektarit linnaruumi. See ala on olnud mahajäetud peale sõjaväeosa lahkumist Jõhvi linna suurima elurajooni ja hariduslinnaku otseses naabruses. Seni on puudunud majandusjõud, mis oleks suutnud luua alale infrastruktuuri, nii et selle saaks ettevõtluse ja elanikkonna hüvanguks kasutusse võtta. Seda hoolimata, et naabrusesse on rajatud nt Jõhvi Kontserdimaja ja Jõhvi gümnaasiumi uus hoone ning et tegemist on piirkonnaga, mis asub Jõhvi ja Ahtme vahelisel liiklusteljel. Käesoleva projektiga rajatakse alale korralik ligipääsutee, mis on ühtlasi ka otsepääsuks Jõhvist Ahtmesse. Rajatavast autoteest turvaliseks ülepääsuks ehitatakse kahetasandilised ristumised (kergliikluse sild ja tunnel), naabruses oleva hariduslinnaku teenindamiseks ehitatakse välja kaks parklat. Projekti elluviimine teeb võimalikuks nii järgmised era kui avaliku sektori investeeringud. Alale plaanitakse rajada kaubandus ja meelelahutuskeskus, veekeskus-jäähall ning hotell, samuti on plaanitud sealt läbi kulgema kesklinna promenaadi pikendus.
 
Projekti eesmärk:
Projekti eesmärk on tekitada ligipääs endise sõjaväeosa maaüksustele, mis teeb võimalikuks ala tuumikus olev jäätmaa võtta aktiivsesse kasutusse. Projekti laiemaks eesmärgiks on toetada Ida-Virumaa suuremate linnapiirkondade olulisemate alakasutatud alade taaselavdamist.
 
Tulemus:
Projekti tulemusena taaselavdatakse ca 155 000 m2 linnaruumi. Projekt aitab tugevdada Jõhvi kui regionaalkeskuse majanduslikku suutlikkust, loob Ida-Virumaale eeldused uute töökohtade tekkeks ning selle keskusesse uuelaadse teenindus-kaubandus ja vaba-aja keskuse loomiseks. Viimase tekkel omakorda mitmekesistub regiooni teenusspekter, üks olulisim Ida-Virumaa linnaline keskus saab omale loogilisema liiklusskeemi ning linnapiirkonna asumid saavad parema ühenduse. Tugevneb Jõhvi tõmme oma tagamaa jaoks. Projektil on toetav mõju ka keskkonnahoiule – elluviimise järgselt väheneb atmosfääri paisatava CO2 kogus, kuna lüheneb vahemaa Jõhvi ja Ahtme vahel ning kogu liiklus muutub sujuvamaks.
 
Toetuse summa: 1 935 585 EUR (kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond)
 
Projekti elluviimise aeg: juuni 2016 – juuni 2018
 
Lisainfo:
Eimar Aidma, projektijuht
tel 336 3779. eimar.aidma@johvi.ee
 
 
Asbesti sisaldavate ehitusjäätmete kogumine
 
Projekti lühikirjeldus:
Jõhvi Vallavalitsus viis Keskkonnainivesteeringute Keskuse toel ellu projekti, mille raames paigaldati valla territooriumile jäätmekonteinerid, kuhu Jõhvi valla elanikud said tasuta viia
ehitusjäätmeid, mis sisaldavad asbesti.
Konteinerid olid paigaldatud: 
    • Jõhvi kalmistu serval Edise küla pool
    • Tammikus seltsimaja vastas
    • Puru küla servas
    • Jõhvi Uikala tee servas
    • Linna külas.
 
Projekti eesmärk:
Kogumisringi oli vajalik selleks, et  vähendada keskkonnareostust looduses.
 
Tulemus:
Projekti käigus oli kogutud ja äraviidud 28,54 tn asbestisisaldavaid ehitusjäätmeid.
 
Toetuse summa: 2950,80 eur (kaasrahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus)
 
Projekti elluviimise aeg: 9-12 juuni 2017
 
 
Professionaalse jõusaalitehnika soetamine kogukonnale osutavate teenuste parendamiseks ja mitmekesistamiseks. 
 
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil teostatud Leader Projekt
 
Projekti nimi:
Professsionaalse jõusaalitehnika soetamine kogukonnale osutavate teenuste parendamiseks ja mitmekesistamiseks.
 
Meede: Meede 2. Elukeskkonna arendamine
Projekti maksumus: 19 814,40 €
Toetussumma: 11 888,64 €
Omafinantseering: 7 925,76 €
 
Soetatud varustus:
jooksulint, ellips, spritneri masin, jalapress, ristveo plokkmasin, rinnalihaste-delta plokkmasin, hakk-küki masin, seljalihaste pink, rammumehe pink ning kükipuur ja tõstepõrand.
Jõumasinate tarnija ja paigaldaja: Powerman OÜ
Projekti eesmärk:
professionaalse jõusaalivarustusega jõusaal, mis loob ja tagab paremad ning turvalisemad treeningtingimused erinevate vajadustega sihtgruppidele. Tasakaalus kardio- ja jõutreeningud kompetentse treeneri juhendamisel.
Projekti oodatav tulemus:
    • piirkonna parima varustusega aastaringselt kõigile avatud jõusaal;
    • külastajate arvu kasv;
    • pakutavate teenuste hulga suurenemine;
    • linnarahva, koolilaste ja külastajate parim treenitus, mis tagab tugeva tervise, vähendab haiguspäevi, ning tagab aktiivse osalemise ühiskondlikus elus ning igapäeva töös.
    • sportlik eluviis on pop;
    • koostöö teiste piirkonna asutustega.
 
 
 
Projekt EU51238 Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine
 
Projekt eesmärgiks on läbi planeeritavate investeeringute parandada kohaliku tasandi teenuse säästlikumat korraldamist Jõhvi Lasteaiad Sipsiku majas. Laiemalt on projekti eesmärgiks tagada vastavus rahvatervist reguleerivale seadusandlikele aktidele ja ohutusnormidele lasteasutuses.
 
Projekti elluviimisega luuakse eeldused Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja energiatarbe märkimisväärseks vähendamiseks. Kulude vähenemine saavutatakse energiasäästliku mehaanilise ventilatsiooni väljaehitamisega. Hetkel kasutatav ehitusaegne loomuliku väljatõmbega ventilatsioonisüsteem ei taga hoones stabiilset õhuvahetust aastaringselt. Toatemperatuuriga heitõhk suunatakse hoonest välja ja heitõhus sisalduva soojusenergia tagastust ei toimu. Rekonstrueerimistööde järgselt väheneb soojusenergia kulu ventilatsiooniõhu soojendamisele. Võrreldes hetkeseisuga parandatakse lasteaia ruumide õhuvahetust mille tulemusel ka siseõhu süsihappegaasi kontsentratsioon viiakse vastavusse normidega. 
 
Toetuse summa: 80 000 EUR (kaasrahastaja Regionaalsete investeeringutoetuste programm)
 
Projekti elluviimise aeg: mai – oktoober 2017
 
 
Jõhvi raudteepeatuse parkimisalade rajamine ja ühendusvõimaluste parendamine
 
Projekt „Jõhvi raudteepeatuse parkimisalade rajamine ja ühendusvõimaluste parendamine" (SFOS nr 2014-2020.10.02.001.01.15-0042)
 
Projekti lühikirjeldus:
Projekti raames soovitakse oluliselt parendada juurdepääsetavust Jõhvi raudteepeatuseni ning luua selle juurde parkimisvõimalused erinevat liiki transpordivahenditele. Projekti käigus
viiakse läbi ca 600 m ulatuses Kooli tänava ja osaliselt Uue tänava ning Tartu maantee rekonstrueerimine (sh ringristmiku loomine Kooli ja Uus tn ühendamiseks) koos kergliiklusteede (ca 1235 m) ja Kooli tn 21 parkla (planeeritud 33 kohta) rajamisega. Välja ehitatakse 2 bussipeatust ning paigaldatakse rongi- ja bussiliikluse reaalaja infotahvel, et tõsta reisijate mugavust. Projekt loob parema ühendusvõimaluse kesklinna ja raudteepeatuse vahel, mis võimaldab integreerida erinevaid liikumisviise (sh bussitransport, kergliiklus, erivajadustega inimesed ja nende spetsiaalsed liiklusvahendid). Projekt panustab Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014 – 2020 jätkusuutliku transpordi eesmärgi täitmisse.
 
Projekti eesmärk:
Projekti eesmärk on Jõhvi raudteepeatuse kasutusmugavuse suurendamine ja selle tõhusam sidumine muud liiki transpordiga. Muud liiki transpordi all on silmas peetud nii bussiliiklust, aga ka kerg- ja maanteeliiklust. Projekti laiemaks eesmärgiks on ühistranspordi (sh raudteeliikluse) populariseerimine.
 
Tulemus:
Toetatavate tegevuste tulemuseks on Jõhvi raudteepeatuse ning teede ja teiste ühistranspordi peatuste vahelise parema ühenduse loomine, et inimestel kuluks reisimisel vähem aega ümberistumiseks ning oleks võimalik lihtsalt ja kiiresti liigelda erinevaid ühistranspordi liike kasutades, et jõuda kooli, töökohta, avalike teenusteni või teiste oluliste punktideni maakonnas. Samas isikutel, kes soovivad ühendada ühistranspordi kasutamise nt sõiduautoga liiklemisega, jõuavad mugavalt raudteepeatusest parklasse ja vastupidi. Selle tulemusena suureneb ühistranspordi kasutajate arv.
 
Projekti kasusaajateks on eelkõige piirkonna (Jõhvi, Kohtla-Järve, Sillamäe linnade ja ümbruskonna valdade) elanikud ja ka kaugemalt piirkonda külastavad inimesed, sh turistid. Kasusaajateks on ka piirkonna asutused ja ettevõtted - paraneb tööjõu mobiilsus, sujuva transpordikorralduse puhul hõlbustub inimeste liikumine igakülgselt.
 
Toetuse summa: 290 891 EUR (kaasrahastaja: Euroopa Ühtekuuluvusfond).
 
Projekti elluviimise aeg: juuli 2015 – juuni 2017
 
Lisainfo:
Eimar Aidma, projektijuht
tel 336 3779. eimar.aidma@johvi.ee
 
 
Projekt ELRII-499 „Teadlikkuse tõstmine ja investeeringud energiatõhususse: Jõhvi ja Kingissepp"
 
Jõhvis lõppes edukas energiasäästuprojekt
Pressiteade 18.12.2014
Täna, 18. detsembril toimus Jõhvi kontserdimajas piiriülese projekti „Teadlikkuse tõstmine ja investeeringud energiatõhususse: Jõhvi ja Kingissepp" kokkuvõttev seminar. Külastati värskeltrekonstrueeritud Jõhvi Lasteaedade Kalevipoja maja ning avati projekti teavitustahvel. Seminaril said teiste hulgas sõna projekti igakülgselt nõustanud energiasäästu ekspert Ülo Kask Tallinna Tehnikaülikoolist ja Kingissepa lasteaia nr 3 juhataja Anna Vorobjova, kes tutvustas spetsiaalselt lasteaialastele välja töötatud energiateemalist õppemetoodikat.
 
Projekti üldeesmärgiks oli aidata kaasa energiatõhususe suurendamisele kahes piiriregioonis –
Ida-Virumaal ning Venemaal asuvas Kingissepa rajoonis. Konkreetseteks eesmärkideks seati energiasäästualase teadlikkuse tõstmine kohalike elanike hulgas ning kahe näidisobjekti rajamine – üks kaasaegselt rekonstrueeritud lasteaed kummassegi regioonikeskusesse. Jõhvi Lasteaedade Kalevipoja majas toimus seinte ja katuse soojustamine ning paigaldati soojustagastusega ventilatsioonisüsteem. Kingissepas soojustati terviklikult lasteaed nr 3 seinad ja laed, vahetati aknad-uksed, uuendati küttesüsteem ning kogu valgustipark. Tänu rekonstrueerimistöödele on omaaegsetes nõukogude tüüpprojekti järgi ehitatud lasteaedades nüüd energiakulud ligi poole väiksemad ja hooned on saanud uue rõõmsa välisilme. Elanikkonnas energiasäästliku mõtteviisi propageerimiseks viidi läbi mitmed teabeüritused, lasteaedades etendati teemakohased teatritükid ning trükist ilmusid uued lõbusad õppevihikud.
Projekt kestis ligi pooleteist aastat ning selle partneriteks olid Jõhvi vallavalitsus ja Kingissepa rajooni administratsioon. Projekti kogueelarveks kujunes ligikaudu 770 000 eurot, millest Euroopa Naabrus- ja Partnerlusinstrumendi Est-Lat-Rus toetusprogrammi poolne toetus moodustas ca 685 000 eurot ning projekti partnerite omapanus 85 000 eurot.
 
Lisainfo:
Maria Laanemäe, projektijuht
tel 336 3779, maria.laanemae@johvi.ee
 
 
Projekt EU50114 Endise Jõhvi Piimatööstuse ettevõtluskompleksi ligipääsuvõimaluste parendamine
 
Projekti lühikirjeldus:
Projekti käigus rekonstrueeritakse Jõhvi linnas Linda tänav lõigul Tallinn-Narva maantee kuni Kruusa tänav. Projekti elluviimise tulemusena paraneb Linda tänava äärsetele ettevõtetele (endine Jõhvi Piimatööstuse tootmiskompleks) juurdepääsetavus ning avardub perspektiiv võtta kasutusse maa ettevõtluskompleksi ja Tallinn-Narva maantee vahel, mis otsenähtavuse tõttu maanteelt on ettevõtluse arendamiseks atraktiivne asupaik. Projekt võimaldab säilitada olemasolevaid ja luua uusi töökohti.
 
Projekti eesmärk:
Projekti elluviimise üldine eesmärk on soosida ettevõtluse arengut Jõhvi linna Linda tänava ettevõtluspiirkonnas. Projekti spetsiifilised eesmärgid on parendada nii olemasolevate ettevõtete toimekeskkonda kui kutsuda esile edasisi arenguid, võtmaks kasutusse seni tühermaana seisev ala Eesti riigimaantee nr 1 (E20) ääres.
 
Tulemus:
Projekti tulemusena on täielikult rekonstrueeritud tugevalt amortiseerunud seisundis olnud Jõhvi linna Linda tänav (ca 250 meetri ulatuses). Samuti ehitati tänavalõigu kõrvale kergliiklustee ja rajati mahasõit perspektiivsele ettevõtluse laiendamise alale tänavast lääne pool vastu Tallinn-Narva maanteed.
Projekt on kaasa aidanud piirkonna konkurentsivõime tugevnemisele. Projekti elluviimisega parendatatud infrastruktuurist otseselt ja koheselt kasusaajaid on minimaalselt 16 ettevõtet, mis omavad või rendivad Linda tänavalt oleva ligipääsuga krunte ja/või hooneid. Liites sellele juurde sidusettevõtted ja potentsiaalsed ettevõtluskrundid, mis tekivad naabruses olevale greenfield'ile, kasvab kasusaajate arv kuni ca 40 ettevõtteni.
 
Toetuse summa: 
140 762 EUR (kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond).
 
Projekti elluviimise aeg: jaanuar-detsember 2016
 
Lisainfo:
Eimar Aidma, projektijuht
tel 336 3779. eimar.aidma@johvi.ee
 
 
 
 
Toimetaja: EIMAR AIDMA