24.01.22

MAAMAKS

Maksu- ja Tolliamet arvutab maamaksu kohaliku omavalitsuse üksuse poolt maamaksu infosüsteemi esitatud alusandmete põhjal. Maamaksu infosüsteem on elektrooniline andmekogu, mille eesmärk on maamaksu arvestamiseks vajaliku teabe kogumine ja töötlemine.
 

Maamaksu maksab maaomanik. Kui makasutus ei ole maareformi seadusega ettenähtud korras ümber vormistatud, maksab maamaksu maa kasutaja. Maa koormamisel hoonestusõigusega või kasutusvaldusega maksab maamaksu hoonestaja või kasutsuvaldaja.

Maamaksukohustus tekib jooksva aasta 1. jaanuaril ja maksuteade väljastatakse isikule, kes 1. jaanuari seisuga on kinnistusraamatu andmete kohaselt kinnisasja omanik, hoonestaja või kasutusvaldaja.
Maksu- ja Tolliamet väljastab maksumaksjale maksuteate tasumisele kuuluva maamaksu summa kohta hiljemalt 15. veebruariks. Maksumaksja, kes ei ole maksustamisaasta maamaksuteadet 25. veebruariks kätte saanud, on kohustatud sellest 30 päeva jooksul teavitama Maksu- ja Tolliametit. Maksu- ja Tolliameti e-teenuste kasutajale, kes on teatanud oma e-posti aadressi, toimetatakse maamaksuteade kätte elektroonilisel e-maksuameti kaudu.

Aastast 2013 on maamaksust vabastatud maa omanik tema omandis või kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas tiheasustusega alaks määratud alal (Jõhvi linnas ja Tammikui alevikus) kuni 1500 m² ning mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

Täiendavat vabastatakse maamaksust riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja või töövõimetoetuse seaduse alusel isik, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime, tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas Jõhvi linnas ja Tammiku alevikus kuni 0,15 ha ulatuses,  kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele ning represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

Täiendava maksuvabastuse suurus on 13 eurot ühe maksuvabastuse saaja kohta.
Maksuvabastuse saamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus Jõhvi Vallavalitsusele hiljemalt maksustamisaasta 20. jaanuariks. Nimetatud kuupäevast hiljem esitatud avalduse alusel arvestatakse maksuvabastust järgnevast aastast. Isik, kes on varasematel aastatel esitanud avalduse ja kelle maksuvabastuse alused ei ole muutunud ning kellele on antud maamaksu vabastus, ei pea maksuvabastuse saamiseks uut avaldust esitama.

Maamaksuteated, maatükkide andmed, maamaksu tasumise tähtaeg(ajad), maksuarvutuse käik ja tasumisele kuuluv(ad) summa(d) on nähtavad e-MTAs, kus tuleb valida menüüst „Maksud ja tasumine" jaotise „Muud maksud ja nõuded" alt menüüpunkt „Maamaks".

Infot maksustatava maa andmete ja maksumäära kohta saab maa asukohajärgsest kohalikust omavalitsusest. Infot maksu tasumise kohta saab Maksu- ja Tolliametist.

Toimetaja: SERLI MURIK