JÕHVI VALLAS KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU

Alates 12.06.2023 alustab korraldatud jäätmeveo raames teenuse osutamist Ragn-Sells. Jäätmeveo periood: 12.06.2023–11.06.2028

Jõhvi linnas on Ragn-Sells AS jäätmevaldajatele avanud infopunkti 15.05.2023-03.09.2023. Infopunkt on avatud kõigil tööpäevadel: E, K, R kell 09:00-13:00 ja T, N kell 14:00-18:00. Infopunktis on võimalik sõlmida lepinguid, tagastada allkirjastatud paberkandjal lepinguid ja saada teavet korraldatud jäätmeveo kohta.

Ragn-Sells AS - piirkondlik kontor asub aadressil Uus 1, 43121 Kiviõli. Ragn-Sells AS-i poole võib pöörduda ka e-posti aadressil virumaa@ragnsells.com või telefonil 606 0439.

Korraldatud jäätmeveo teenuste hinnakiri Jõhvi vallas

Infoleht

Korraldatud jäätmeveoga liitumine

Jäätmevaldaja ehk kinnistu omaniku liitumine korraldatud jäätmeveoga on kohustuslik. Korraldatud jäätmeveoga on liitunud nii korteriühistud ja pideva elukohana kasutatava ühepereelamu omanikud kui ka suvila, aiamaa, äriruumi jne omanikud.

Jäätmevaldajad on kohustatud koguma korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmeid liigiti ja jäätmevedajale üle andma alljärgnevalt:

  • segaolmejäätmeid koguvad ja annavad üle kõik jäätmevaldajad, kellel tekib või kelle valduses on olmejäätmed;
  • paberi- ja kartongijäätmete - kõigis korterelamutes tuleb paberit ja kartongi koguda eraldi jäätmemahutitesse ja üle anda jäätmevedajale. Üksikelamutes tuleb paberit ja kartongi koguda liigiti. Liigiti kogutud paberi ja kartongi peab üle andma jäätmekäitluskohtadesse või jäätmevedajale. Äri-, tootmis- teenindus- ja ühiskondlike hoonetega kinnistutel tuleb paberit ja kartongi koguda liigiti. Liigiti kogutud paberit ja kartongi peab üle andma jäätmekäitluskohtadesse või jäätmevedajale. Juhul, kui äri-, tootmis- teenindus- ja ühiskondlike hoonetega kinnistutel tekib paberi ja kartongi jäätmeid üle 50 kilogrammi nädalas, tuleb need koguda jäätmemahutisse ja üle anda jäätmevedajale;
  • suurjäätmete vedu toimub igal nädalal reedeti. Suurjäätmete veotellimus esitage tellimus@ragnsells.com. Tellimuses kirjutage, mida ja millises koguses soovite üle anda. NB! Veopäeval võetakse kaasa vaid tellimuses loetletud esemed! Ühe suurjäätmete veokorra maksimaalne maht on kuni 5m3.
  • biolagunevate jäätmete - kõikides korterelamutes, kus puudub kompostimise võimalus, tuleb biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid koguda eraldi jäätmemahutisse ja üle anda jäätmevedajale. Biolagunevate köögi-ja sööklajäätmete mahutisse võib koguda aia- ja haljastujäätmed selles ulatuses, mida kogutakse biolagunevate jäätmete mahutisse (nt juhul, kui jäätmevaldajal tekkib väike kogus või nt aias kogutud õunad, või muu).  Üksikelamutes, paariselamutes ja korterelamutes, kus kompostimise võimalus on olemas, võib biolagunevaid jäätmeid kompostida vastavalt eeskirja nõuetele oma kinnistu piires või üle anda jäätmevedajale. Majutuskohtades, toiduainetega kauplevates kohtades, toitlustusasutustes ja muudel mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistutel, kus sellised jäätmed tekivad, tuleb biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid koguda eraldi jäätmemahutitesse ja üle anda jäätmevedajale;
  • segapakend - pakendijäätmete kogumiseks kasutatakse tekkekohal kogumist või avalikke kogumispunkte, samuti saab pakendijäätmeid üle anda korraldatud jäätmeveo raames tellitava teenusena vastavalt korraldatud jäätmeveo tingimustele või jäätmekäitluskohtadesse.

Korraldatud jäätmeveo liitumisest vabastamine

Kui kinnistul ei toimu elu- või äritegevust või kinnistut kasutatakse hooajaliselt, on võimalus taotleda täielikku või perioodilist vabastust korraldatud jäätmeveost. Selleks tuleb esitada Jõhvi Vallavalitsusele vabastuse taotluse.

Taotluse vorm odt-formaadis

Taotluse vorm pdf-formaadis

Komposteerimisest teavitamine

Nõusolekuid kompostimiseks saab taotleda jäätmevaldajate registris veebilehel:  https://evald.ee/johvivald/app/jaatmekaitlus/. Taotluse juurde tuleb lisada foto oma kompostrist ning nõusoleku saamise eeldus on, et tekkivat komposti saab kohapeal kasutada. Nõusolek antakse 30 päeva jooksul. Kui Jõvhi jäätmevaldajate registrit ei ole võimalik kasutada, siis tuleb esitada allkirjastatud taotlus koos kasutatava kompostri fotoga vallavalitsusele. 

Miks on vaja korraldatud jäätmevedu?

Korraldatud olmejäätmeveo eesmärk on hõlmata jäätmekäitlusesse kõik jäätmetekitajad – ka need eramajapidamised, suvilapiirkonnad ja väike-ettevõtted, kes ei ole veel prügiveoga liitunud. Korraldatud jäätmevedu annab igale elanikule ning ettevõtjale kindluse, et tema olmejäätmeid käideldakse parima hinnaga ning võimalikult keskkonnasõbralikult.

Korraldatud jäätmevedu aitab vältida:

  • prügistatud teeääri ja metsaaluseid;
  • jäätmete põletamist avamaal ja ahjus;
  • jäätmete matmist;
  • jäätmete panemist võõrasse konteinerisse.