Jõhvi valla Kotinuka küla Jõhvi äri- ja logistikapargi II etapi maa-ala detailplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

KSH objektiks on Ida-Virumaal Jõhvi vallas Kotinuka külas kavadatava Jõhvi äri- ja logistika pargi II etapi maa-ala detailplaneering (DP). DP maa-ala asub Kotinuka külas Jõhvi linna piiri vahetus läheduses Tallinn-Narva manteest põhja pool jätkuvalt riigi omandis oleval reformimata maal (riigi reservmaa piiriettepanek AT1202030063, pindala ca 24 ha).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on äri- ja logistikapargi II etapi väljaehitamine, mis võimaldab meelitada piirkonda täiendavaid investeeringuid ja luua uusi töökohti. SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus (SA IVTA) näeb tulevikus sihtgrupi ettevõtetena Jõhvi Logistika- ja Äripargi teise etapis:
- piirkondliku tähtsusega logistikaettevõtteid ja hulgimüüjaid;
- keskkonnamõjuta väike- ja keskmise suurusega tootmisettevõtteid, peamiselt allmärgitud valdkondades: toiduainetetööstus, plastitööstus, puidutööstus, metallitööstus;
- äriteenindusettevõtteid.

Detailplaneeringu lähteseisukohad

Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Seisukohad detailplaneeringu lähteseisukohtadele ning KSH väljatöötamise kavatsusele ning nendega arvestamine

Toimetaja: SVETLANA JÜRGENS