Riigitee nr 1 Tallinn-Narva (E20) km 162,5-172,5 Jõhvi-Toila teelõigu eelprojekti KMH programm

Maanteeamet algatas 11.08.2020 otsusega nr 15-7/20/320 (vt Lisa 1) riigitee nr 1 Tallinn-Narva km 162,5-172,5 asuva Jõhvi-Toila teelõigu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH).
Kavandatava tegevuse eesmärk on riigitee nr 1 (E20) Tallinn-Narva km 162,5–172,5 asuva Jõhvi-Toila teelõigu liiklusohutuse taseme tõstmine. Projektiga nähakse ette eelnimetatud teelõigu ümberehitus 2+2 ristlõikega maanteeks vastavalt Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule (TP) „E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine". Teedevõrgu asukoha täpsustamine ja teemaa vajaduse määramine antud lõigul toimub projekteerimise käigus. Projekti koostamisel toimub liikuvusvajaduste väljaselgitamine ja hindamine ning liikuvuse tagamine projekteeritaval lõigul erinevatele transpordiliikidele (sh jalakäijad ja jalgratturid, ühistransport, sõidukid ja transport, transiitliiklus, põllumajandus, jms). Projekteeritav teelõik asub Ida-Viru maakonnas Jõhvi ja Toila vallas.
Kavandatava tegevusena nähakse ette üle kümne kilomeetri pikkuse nelja sõidurajaga tee püstitamist, mis keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lõike 1 punkti 13 alusel on olulise keskkonnamõjuga tegevus. KeHJS § 11 lõike 3 kohaselt algatatakse § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuse korral kavandatava tegevuse KMH selle vajadust põhjendamata.
Keskkonnamõju hindamise eesmärk on anda tegevusloa (ehitusloa) andjale teavet kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimalustega kaasneva keskkonnamõju kohta ning kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valikuks, millega on võimalik vältida või vähendada ebasoodsat mõju keskkonnale ning edendada säästvat arengut. 

KMH programm on leitav siin

Jõhvi valla Kotinuka küla Jõhvi äri- ja logistikapargi II etapi maa-ala detailplaneeringu (DP) keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)

Käesoleva keskkonnamõju strateegilise hindamise objektiks on Ida-Virumaal Jõhvi vallas Kotinuka külas kavandatava Jõhvi äri- ja logistikapargi II etapi maa-ala detailplaneering (DP). DP maa-ala asub Jõhvi vallas Kotinuka külas Jõhvi linna piiri vahetus läheduses Tallinn-Narva maanteest põhja pool. Detailplaneering ja KSH algatati Jõhvi Vallavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 249. KSH eesmärgiks on selgitada, kirjeldada ja hinnata detailplaneeringu ja selle alternatiividega kaasneda võivaid keskkonnamõjusid ning analüüsida nende mõjude vältimise või leevendamise võimalusi. KSH ruumilise ulatusega hõlmatakse nii planeeritav ala kui ka seda ümbritsev ala, hinnates sh erinevate mõjude ruumilist ulatust ning nende olulisust. KSH viiakse läbi Riigikogu poolt 22.05.2005 vastu võetud seaduse Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse1 alusel.

DP ja KSH dokumendid on leitavad siin

Jõhvi valla Kotinuka küla Jõhvi äri- ja logistikapargi II etapi maa-ala detailplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

KSH objektiks on Ida-Virumaal Jõhvi vallas Kotinuka külas kavadatava Jõhvi äri- ja logistika pargi II etapi maa-ala detailplaneering (DP). DP maa-ala asub Kotinuka külas Jõhvi linna piiri vahetus läheduses Tallinn-Narva manteest põhja pool jätkuvalt riigi omandis oleval reformimata maal (riigi reservmaa piiriettepanek AT1202030063, pindala ca 24 ha).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on äri- ja logistikapargi II etapi väljaehitamine, mis võimaldab meelitada piirkonda täiendavaid investeeringuid ja luua uusi töökohti. SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus (SA IVTA) näeb tulevikus sihtgrupi ettevõtetena Jõhvi Logistika- ja Äripargi teise etapis:
- piirkondliku tähtsusega logistikaettevõtteid ja hulgimüüjaid;
- keskkonnamõjuta väike- ja keskmise suurusega tootmisettevõtteid, peamiselt allmärgitud valdkondades: toiduainetetööstus, plastitööstus, puidutööstus, metallitööstus;
- äriteenindusettevõtteid.

Detailplaneeringu lähteseisukohad

Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Seisukohad detailplaneeringu lähteseisukohtadele ning KSH väljatöötamise kavatsusele ning nendega arvestamine