Jõhvi valla uue üldplaneeringu koostamine on alanud. Valla kogukondadel, elanikel ja ettevõtetel on võimalik teha oma ettepanekuid Jõhvi valla üldplaneeringu jaoks.

2024. aastal toimuvad üldplaneeringu küsimustes ka avalikud arutelud.

Jõhvi Vallavolikogu algatas oma 21.04.2022 otsusega nr 57 Jõhvi valla üldplaneeringu koostamise.

 

Planeeringu koostamise käiku on võimalik jälgida siin.

 

IDEEKORJE

 

10. oktoobrist kuni 30. novembrini toimunud esimene ideekorje oli abiks Jõhvi valla ruumilise arengu eesmärkide sõnastamisel ja üldplaneeringu lähteseisukohtade koostamisel. Lähteseisukohad on üldplaneeringu esimene etapp, millega sõnastatakse Jõhvi arengueesmärgid enne päris lahenduse välja töötamist.
 

Kellelt

Ettepanek

Omavalitsuse seisukoht

Eraisik

Palume planeerida Jõhvi linnas maaüksused Narva mnt 139 ja 139a (vastavalt katastritunnustega 25301:010:0035 ja 25301:010:0034) tervikuna ärimaaks.

Nimetatud maaüksused paiknevad hästi ligipääsetavas kohas ja on tehnovõrkudega varustatud. Piirkonnas ei leidu looduskaitselisi ega kultuuriväärtuslikke objekte, tegu ei ole vallakeskkonna arendamiseks vajaliku haljasalaga, millele ulatuks avalik huvi. Senine turismiga seotud äriplaan, mille toetamiseks on rajatud maaüksustele veekogu ja laiendatud Pühajõe sängi, ei ole edukaks osutunud. Arvestades, et maaüksustel paiknevad veekogud ei ole tervikuna looduslikud, siis tõenäoliselt on võimalik nende ulatuse vähendamine kooskõlas loodushoiu põhimõtetega. Tuleviku arendamise võimalusi silmas pidades oleks otstarbekas taotleda ka Pühajõe ehituskeeluvööndi vähendamist lõigus mis ulatub Tallinn-Narva teest lõuna poole Jõhvi linna territooriumile.

Maakasutuse planeerimine äriliseks otstarbeks ja veekogu ehituskeeluvööndi vähendamine toetaks maaomaniku soovi kinnistu aktiivsemalt kasutusele võtta.

Kaalume ettepanekut üldplaneeringu koostamisel

AS Põlluvara

Tere. AS Põlluvara teeb uue Üldplaneeringu ettepanekute kogumise protsessis järgmised ettepanekud: 1. Muuta kinnistute nr. 4419908 (Aiandi keskus 5 ja 17), 438908 (Aiandi keskus 11) ja kinnistu nr 2061408 (Aiandi keskus 18) ca 3,5 ha ulatuses Segahoonestusmaast => Tootmismaa sihtotstarbega maaks. 2.

Jätta uues planeeringus väärtusliku põllumaa sihtotstarbega maaks , meile kuuluvad kinnistud nr-ga 2061408 (ülejääv osa Aiandi keskuse 18), 4419808, 3346008, 3223008, 1320808, 1320908, 4420008

Kaalume ettepanekut üldplaneeringu koostamisel

Eraisik

Jõhvi linnas Raua tänaval on 25 elamumaa krunti, millest 21 on kinnisasjad.

Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on see maa-ala segahoonestusala. Tegemist on samasuguse maa-alaga nagu näiteks Vase, Sõpruse, Tähe tänavatel, ehk siis endise aiandusühistu maa-alaga. Kas see peab olema segahoonestusala, kui teised samasugused maa-alad on üldplaneeringus pereelamu maa?

Kaalume ettepanekut üldplaneeringu koostamisel