5.02.20

Ööpäevaringne hooldamine hoolekandeasutuses

Hoolekandeasutus on päevaselt või ööpäevaselt tegutsev asutus, kus viibivatele isikutele tagatakse nende eale ja seisundile vastav hooldamine, sealhulgas ravimine, põetamine, kasvatamine ja arendamine. Ööpäevaringsele hooldamisele hoolekandeasutuses on õigustatud  eakad ja puuetega inimesed, kes oma tervisliku seisundi ja erivajaduste ja/või sotsiaalse olukorra tõttu pole suutelised kodustes tingimustes iseseisvalt toime tulema ja kelle toimetulekut pole võimalik tagada muul viisil.
Kohamaksumuse tasumisel vallaeelarvest on õigustatud eakad ja puuetega isikud:
1) kes vajavad ööpäevaringselt hooldust, kõrvalabi ja järelevalvet ning kelle hoolduse korraldamine kodustes tingimustes ei ole võimalik;
2) kellel puuduvad seadus- või lepingujärgsed ülalpidajad või kelle seadus- või lepingujärgsed ülalpidajad ei ole oma tervisliku seisundi, ea ja/või vähekindlustatuse tõttu võimelised hooldusvajadusega isikule vajalikul määral hooldust tagama ega seda finantseerima, kahjustamata enese tavalist ülalpidamist.

Jõhvi valla täisealisele isikule väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse hoolduskulude tasumisel osalemise kord

Taotluse vorm https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4310/3201/6037/Lisa.pdf#

Info telefonil 336 3773, 53068566, eakate-ja puuetega inimeste spetsialist Kersti Vihmann,