Jõhvi Lasteaiad

Jõhvi Lasteaiad on Jõhvi valla hallatav koolieelne lasteasutus, mis on ühendatud  ühise juhtimise alla ning tegutseb kolmes eraldi hoones:

Kalevipoja maja (Hariduse 7, Jõhvi linn);
Sipsiku maja (Narva mnt 21, Jõhvi linn);
Pillerkaare maja (Puru tee 15, Jõhvi linn).

Jõhvi Lasteaiad juriidiline aadress:

Puru tee 15
41534 JÕHVI
Telefon: 58539310
E-post:   raili.oks@johvila.edu.ee
Koduleht: http://www.johvila.edu.ee

Direktor: Raili Oks

Direktori vastuvõtu ajad:       
Kalevipoja majas:
teisipäeviti kell 8.00-9.00
Pillerkaare majas:
kolmapäeviti kell 8.00-9.00
Sipsiku majas:
neljapäeviti kell 8.00-9.00


Lasteasutuse Jõhvi Lasteaiad põhimäärus

Lasteaiakoha taotlemiseks vaata siit

Lasteaiast lahkumise kohta vaata siit

Lasteaiatasu

Lasteaiatasu jaguneb kaheks osaks: vanema poolt kaetavaks osaks (osalustasu / kohatasu) ja toidukuluks.

Osalustasu sees on lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud.

Osalustasu katmine toimub valla- või linnaeelarve vahenditest ning valla- või linnavolikogu otsusel osaliselt vanemate poolt. 

Toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust.

Toidukulu maksumust muudetakse vastavalt hoolekogu otsusele.

Osalustasu 2024.aastal on 35 eurot kuus.

Osalustasu on vanem kohustatud tasuma alates lapse lasteasutuse nimekirja arvamisest kuni lapse lasteasutusest nimekirjast väljaarvamiseni.
Osalustasu tasutakse alati täiskuu eest, olenemata lapse lasteasutusest puudutud päevade arvust. Osalustasu ei tasuta juulikuu eest, olenemata sellest, kas laps käib lasteasutuses või ei ning selleks ei pea vanem taotlust esitama.
Vanem tasub osalustasu Jõhvi Vallavalitsuse esitatud arve alusel hiljemalt jooksva kuu 25. kuupäevaks.
Lapse lahkumisel lasteasutusest seoses kooli minekuga esitab vanem avalduse ja tasub ettemaksuna ühe kuu osalustasu hiljemalt 31. maiks, juhul kui soovib kasutada lasteasutuse kohta suvekuudel.
Toidukulu päevamaksumus 2024. aastal on: 2,40 eurot sõimerühmas ning 2,70 eurot aiarühmas.

Osalustasu maksmisest vabastamine või vähendamine:

Osalustasu maksmisest vabastamist võimaldatakse Jõhvi valla sotsiaalteenistuses arvel olevatele toimetulekuraskustega peredele, eestkoste-, hooldus- ja lasterikastele (3 ja enam last) ning raske ja sügava puudega lastega peredele.
Toimetulekuraskustega pered ning raske ja sügava puudega lastega pered vabastatakse 100 % ulatuses.

Kui perest käib lasteaias samaaegselt kaks või enam last, tasub lapsevanem osalustasu esimese lapse eest 100%, teise lapse eest 50% kehtestatud ülemmäärast ja kolmanda ning järgnevate laste eest osalustasu ei arvestata.
Osalustasu maksmisest vabastamise või vähendamise taotlemine toimub e-keskkonna ARNO kaudu.
Otsuse osalustasust osalise või täielikult vabastuse kohta teeb Jõhvi vallavalitsus.

Vallavalitsus rakendab soodustust selle andmise aluseks olevate asjaolude teatavaks saamisele järgnevast kuust ja lõpetab soodustuse andmise asjaolude muutumisele järgnevast kuust.
 

Lasteaiatoidu toetus

Munitsipaallasteaedade toidu maksumus kompenseeritakse Jõhvi valla sotsiaalteenistuses arvel olevatele toimetulekuraskustega peredele, eestkoste-, hooldus- ja lasterikastele (3 ja enam last) peredele.

Toetuse määramisel võib arvesse võtta lapsevanema omaosaluse lähtuvalt pere majanduslikust olukorrast ja valla eelarveliste vahendite piisavusest.

Lisainfo: Jõhvi valla sotsiaalteenistuse spetsialistid (Kooli 2, Jõhvi, 333 1184 Sirle Lumiste).