19.07.21

Kaasav eelarve 2021

Aluseks võttes Jõhvi Vallavolikogu  23. novembri 2020 määruse nr 85 „Jõhvi valla kaasava eelarve koostamise ja täitmise kord" § 5 lõike 7 ja lähtudes kaasava eelarve hääletuse tulemustest, andis vallavalitsus korralduse nr. 3178, mille kohaselt valitsus kinnitas Jõhvi valla 2021. aasta kaasava eelarve hääletuse tulemuste paremusjärjestus ja realiseerimisele kuuluvad ettepanekud järgnevalt:
1.1 Linnapargi takistuste rada;
1.2 Jõhvi 1960… ja 2020…;
1.3 Sillakesed linnaparki;
1.4 Hirve pea suur installatsioon LED valgustusega;
1.5 Inglitiivad 
 
Punktis 1.1 ettepaneku  elluviimist korraldab vallavalitsus.
 
VOLIS süsteemi andmete kohaselt rahvahääletusest võtsid osa 100 inimest.
Rohkem hääli sai Jõhvi Linnapargis oleva mänguväljaku laiendamisega seotud projekt (nimetusega Linnapargi takistuste rada).
Muud tulemused on toodud allpool:
 
 
Kaasava eelarve hääletus toimub siin: https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=20010
Hääletada saavad vähemalt 16-aastased elanikud, kelle elukoht on rahvastikuregistri järgi hääletamise hetke seisuga registreeritud Jõhvi valda.  Igal hääletajal on üks hääl. Hääletus kestab 12.06.2021 kell 00:00 - 22.06.2021 kell 23:59.
  1. Hääletuse toimumise aeg – 12.06. kuni 22.06.2021 (k.a)
  2. Hääletada saab vähemalt 16 aastane isik, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Jõhvi vallas.
  3. Iga osaleja saab hääletada ühe ettepaneku poolt.
  1. Время голосования - 12.06. до 22.06.2021 (включительно)
  2. Право голоса имеет лицо в возрасте от 16 лет, место жительства которого согласно регистру населения находится в волости Йыхви.
  3. Каждый участник может проголосовать за одно предложение.
 
Investeeringute kogumaht 2021. aastal on 21 000 eurot. Vallavalitsus kutsub üles kõiki valla arengust huvitatud isikuid tegema ettepanekuid valla kaasavasse eelarvesse hiljemalt 30. aprillil. 
Kaasava eelarvega saab ellu viia projekti, mille vallaelanikud on ise välja pakkunud ja ise valinud.Kindlasti saab leida lahenduse ka mõnele kitsaskohale ja selleks saab iga vallaelanik anda oma panuse. 
Eeldus on avalik kasutus ja positiivne mõju vallakeskkonnale, ning ettepanek ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Oodatud ettepanekud ja ideed võib esitada paberil vallakantselei teenindusele aadressil: Kooli 2, 41595 Jõhvi, või digitaalselt allkirjastatult e-postile: johvi@johvi.ee
Ettepanekuid võib esitada iga vähemalt 16-aastane Jõhvi vallas elukohta omav isik. Ettepaneku hinnanguline suurus on minimaalselt 5 000 eurot (käibemaksuta). Vallavalitsus moodustab ettepanekute hindamiseks komisjoni, mis peab ettepanekutele hinnangu andma hiljemalt 15. mail. Hindamise kriteeriumid on täpsemalt kirjeldatud juuresolevas korras
Ettepanekute hindamise tulemusena selgitatakse välja kuni viis ettepanekut, mis pannakse rahvahääletusele ning need avaldatakse valla veebilehel ja nendega saab tutvuda vallavalitsuse hoones. Ettepanekute hääletuse korraldab vallavalitsus kümne päeva vältel juuni kuus. 
Iga hääletusel osaleja saab hääletada vaid ühe ettepaneku poolt. Hääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule ja realiseerimisele kuuluvad ettepanekud kinnitab vallavalitsus. Elluviimisele kuuluvad enim hääli saanud ettepanekud. 
Ettepaneku elluviimise korraldab vallavalitsus.