PROJEKTI ÜLDINFO: ER85 – EnterYouth – projekt
 
Projekti seab eesmärgi luua ning arendada Jõhvis Teadushuvihariduse keskuse, kus loodus,-täpisteaduste ja tehnoloogiaainete (LTT-ained eesti keeles, STEM inglise keeles)
alal toimuv huvitegevus võimaldab mitmekesistada ning täiendada Jõhvi valla haridusmaatikku. Tulev teadushuvihariduskeskus hakkab paiknema Jõhvi Vene Põhikooli B-korpuses, mis oli peale koolimaja renoveerimisprojekti antud üle Jõhvi Kultuuri-ja Huvikeskusele. Antud korpusest on saanud Teadus-ja loomemaja, kuhu tuleb ka projekti raames loodav keskus. 
 
"Teadushuviharidus on eelkõige loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkonnas läbiviidav huviharidus ja huvitegevus, mis on pikaajaline, süsteemne ja juhendatud. Selle pakkujate peamine eesmärk on tekitada valdkonna suuremat vastu huvi ja osaleja eesmärk on omandada süvendatud teadmisi ja oskusi valitud huvialal. Noortelt tulevikus oodatavad oskused on muutumas uskumatu kiirusega! Selleks, et meie lapsed oleksid õnnelikud ja leiaksid tööd ka tulevikus, peame tegutsema juba täna.
Teadushuviharidus aitab õpilastel
• paremini seostada koolis õpitut ümbritseva eluga;
• rakendada uued teadmised praktikasse;
• omandada hoiakuid ja praktilisi oskusi LTT valdkondades;
• luua kindlam alus tulevasele elukutsevalikule.
 
Projekti idee on ajendatud ning kooskõlas järgmiste dokumentidega ning uuringutega:
 
Projekt viiakse ellu koostöös Jõhvi valla sõprusomavalitsusega Kingisepa rajooni administratsiooniga Euroopa Naabrus- ja Partnerlusinstrumendi Eesti-Vene programmi rahalisel toel.
Projekti ajaline kestvus on 24 kuud.
Projekti taotluse kohase eelarve maht (projekti kohaselt abikõlblikud kulud) on 474 005,37 EUR, toetuse osalus 90% abikõlblikest kuludest.
 
Projekti tegevused on jaotatud järgmisteks tegevusmooduliteks:
  • Projektijuhtimine Jõhvi ning Kingisepa rajooni poolt
  • Projekti põhitegevus: olukorra kaardistamine (teadushuvihariduse näited Eestis ja Venemaal);
    ühised sõidud, üritused erinevatele sihtrühmadele (õpetajad, kaasatud isikud, õpilased);
  • Taristu loomine (keskuse väljaehitamine ja sisustus) ning tegevuse käivitamine;
  • Projekti kommunikatsiooni ning nähtavuse tagamine.
PROJEKTI TEATED:
1. 23. mail 2019 toimus Jõhvi Vene Põhikoolis projekti ER 85 avaüritus, kus esinesid nii Jõhvi kuid ka Kingisepa rajooni võtmeisikud ning projektijuhid. Räägiti projekti eesmärkidest, tegevustest, projekti meeskonnast ning laiemast koostööst kahe omavalitsuste vahel. Jõhvi vallavalitsuse poolt määratud projektijuht Maria Laanemäe näitas ürituste külalistele tuleva keskuse ruume ning rääkis projekti raames Jõhvi valla poolt teostatavatest töödest. Projekti algstaadiumis Jõhvi valla Kultuuri-ja Huvikeskus astus Eesti Huvihariduse Liidu liikmeks, et saada eelkõige metoodilise toe (õppematerjalid, parimad praktikad jne) keskuse käivitamisel ning  tagada loodava keskuse töö jätkusuutlikust ka peale projekti lõppu.

 

MEEDIA PROJEKTIST: