Ehitusjäätmeid ei tohi anda käitlemiseks, sh vedamiseks, üle isikule, kellel puudub nende jäätmete käitlemiseks jäätmeluba või registreering Keskkonnaametis. Ohtlike ehitusjäätmete üleandmisel peab lisaks jäätmeloale kontrollima ka ohtlike jäätmete käitluslitsentsi olemasolu.

Ehitusjäätmete valdaja peab säilima kahe aasta jooksul dokumendid, mis tõendavad jäätmete nõuetekohast kogumist või üleandmist jäätmekäitlejale ning esitama need dokumendid või jäätmeveolepingu vallavalitsuse ametniku nõudel kontrollimiseks.

Ehitusjäätmed tuleb koguda liigiti nende tekkekohal. Eraldi tuleb koguda vähemalt:

  • puit;
  • kiletamata paber ja kartong;
  • metall, sh eraldi must- ja värviline metall;
  • mineraased jäätmed, sealhulgas kivid, krohv, lehtklaas;
  • raudbetoon- ja betoondetailid;
  • kile.

Ohtlikud ehitusjäätmed tuleb koguda liikide kaupa eraldi jäätmemahutitesse, mis on märgistatud vastavalt keskkonnaministri poolt kehtestatud korrale.

Kui ehitamine või lammutamine nõuab ehitusluba, siis tuleb koostada ja vallavalitsusele esitada ehitusprojekt või jäätmekava, milles on kajastatud ehitusjäätmete tekkimine ja käitlemine.

Ehitusprojekt, sh lammutusprojekt, või jäätmekava peab sisaldama vähemalt järgmist teavet ehitusjäätmete tekkimise, käitlemise ja üleandmise kohta:

  • tekkivate ehitusjäätmete liigid;
  • tekkivate ehitusjäätmete hinnangulised kogused liikide kaupa;
  • ehitusplatsil jäätmete kogumisel kasutatavate mahutite tüübid;
  • jäätmete edasine käitlemine ja üleandmine.

Ehitusjäätmeid võtavad vastu tasu eest:

Uikala prügilas võetakse vastu ka asbestisisaldavaid jäätmeid.