8.07.24

JÕHVI VALLAVALITSUS TEATAB:

Anname teada, et Jõhvi Vallavolikogu algatas 20.06.2024 otsusega nr 205 üldplaneeringu lahendust muutva Jõhvi linna Pargi tänava T9, Pargi tänava T8 ja Pargi tänava T2 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu.
 
Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistute piiride muutmine, kinnistute sihtotstarbe muutmine, 
ehitusõiguse määramine uute hoonete ehitamiseks, planeeringuala liiklus- ja parkimiskorralduse 
lahendamine, haljastuse ja heakorrastuse korraldamine, avalikult kasutatava tee ja raudtee 
kaitsevööndis ehitustegevuse teostamine.
Pargi tänava T9 ja Pargi tänava T8 kruntidest moodustatakse vähemalt kaks krunti eesmärgiga 
majutushoonete ehitamiseks, lisaks põhi sihtotstarbele on võimalik kruntidel ehitada kaubandus-, 
toitlustus- ja teenindushooneid. Pargi tänava T8 kinnistul asuva kohalikku sissesõidu teed on kavas nihutada viadukti poole, et vähendada viadukti negatiivset mõju kavandatavale hoonestusele. Pargi tänav T2, Pargi tänava T3 ja Pargi tänava L3 katastriüksustel säilitatakse katastri sihtotstarve 100% transpordimaa. Plaanis on jalakäijate ala arendamine ning selle inimestele mugavamaks ja turvalisemaks muutmine. Pargi tänav T2 kinnistu täiendatakse kergliikluse taristu rajatistega, sh sildadega üle olemasoleva promenaadi tee. Olemasolev kõrghaljastus säilitatakse.
 
Algatatav detailplaneering sisaldab Jõhvi valla üldplaneeringu (kehtestatud Vallavolikogu 18. juuli 
2013 määrusega nr 127) muutmise ettepanekut. Üldplaneeringu järgi on Pargi tänav T9 ja Pargi tänav T8 sihtotstarve liiklusmaa (L). Planeeringuga soovitakse Pargi tänava T9 ja Pargi tänava T8 kinnistuid muuta kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maaks (BT). Üldplaneeringu järgi kuulub planeeringuala kuni 5-korruselise ja kuni 18 m kõrguse hoonestusalale, planeeringuga kaalutletakse kavandatavate hoonete kõrguse ja korruste arvu suurendamise vajadust eesmärgiga teha hoonestus nähtavaks viadukti taustal ja külastajatele atraktiivsemaks.
 
Detailplaneeringu asukohale on koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang, mille järgi keskkonnamõju hindamist ei ole vaja teostada.
 
Jõhvi linna Pargi tänava T9, Pargi tänava T8 ja Pargi tänava T2 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu algatamise otsusega saab tutvuda Jõhvi valla veebilehel www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / DP-198 või otselingilt
 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

Detailplaneeringu lähteseisukohad

________________________________________________________________________

Anname teada, et Jõhvi Vallavolikogu algatas 20.06.2024 otsusega nr 204 üldplaneeringu lahendust muutva Jõhvi linna, Narva mnt 137, Narva mnt 139c, 1 Tallinn-Narva tee T6 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Jõhvi reoveepumpla rajamine, Narva mnt 139c ja 1 Tallinn- Narva tee T6 kinnistute jagamine, kinnistupiiride muutmine, kinnistute sihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse määramine. Ranna või kalda ehituskeeluvööndis ehitustegevuse teostamine.

Planeeritava maa-ala suurus on ca 1,15 ha.

Taotletav detailplaneering sisaldab Jõhvi valla üldplaneeringu (kehtestatud Vallavolikogu 18. juuli 2013 määrusega nr 127) muutmise ettepanekut. Üldplaneeringu järgi on Narva mnt 137 sihtotstarve tootmismaa, Narva mnt 139c sihtotstarve on puhke-, virgestus- ja haljasalamaa, 1 Tallinn-Narva tee sihtotstarve on liiklusmaa. Planeeringuga soovitakse Narva mnt 139c ja 1 Tallinn-Narva tee kinnistute jagatavad osad muuta tootmismaaks.

Detailplaneeringu asukohale on koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang, mille järgi keskkonnamõju hindamist ei ole vaja teostada.

Jõhvi linna, Narva mnt 137, Narva mnt 139c, 1 Tallinn-Narva tee T6 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Jõhvi valla veebilehel www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse planeeringute register / DP-195 või otselingilt.

Detailplaneeringu algatamise otsus

Planeeritava maa-ala skeem

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

Detailplaneeringu lähteseisukohad

____________________________________________________________________________

Anname teada, et Jõhvi Vallavalitsus algatas 28.05.2024 korraldusega nr 2513 Jõhvi valla Jõhvi linna Uus tn 8 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeritav maa-ala hõlmab Uus 8 (katastritunnus 25301:002:0183, ärimaa 100%, kogupindala 1235 m2) kinnistut ning osaliselt 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee L9 (katastritunnus 25301:005:0196, transpordimaa 100%, pindala 15000 m2) kinnistut.

Planeeritava maa-ala suurus on 0,17 ha (planeeritava maa-ala skeem, lisa 1).

Planeeritav maa-ala asub Jõhvi linnas Uue tn ning Jõhvi-Tartu-Valga maantee vahelisel alal. Juurdepääs Uus tn 8 kinnistule tagatakse läbi idaküljelt asuva kohaliku sissesõidutee, mis ühendatakse Uue tänavaga. Jalakäijate liikumine toimub mööda Uue tänava olemasolevat haljasalaga eraldatud 2,0 m laiust jalg- ja jalgrattateed. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata Uus 8 kinnistule ehitusõigus majutushoone püstitamiseks. Olemasolev büroohoone lammutatakse. Olemasolevaid krundipiire ei muudeta. Planeeringuala sisene liiklus lahendatakse planeeringu koostamise käigus. Juurdepääsuks kasutatakse olemasolev avaliku kasutusega tee.

Uus 8 kinnistule ehitusõiguse määratakse arvestades üldplaneeringus sätestatud nõudeid. Üldplaneeringu kohaselt määratakse Jõhvi linnas äri- ja sotsiaalmaa krundil suurusega kuni 2000 m2 – täisehitusprotsent kuni 60 %. Kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maadel peab planeeritud krundi pindalast vähemalt 20% moodustama haljasala.

Algatatav detailplaneering teeb ettepaneku olemasolevat Jõhvi-Tartu-Valga maanteel asuva Jõhvi liiklussõlme maa-ala ja selle lähiala detailplaneeringut osaliselt muuta seoses Uus 8 kinnistu hoonestusala suurenemisega rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest.

Algatatava detailplaneeringuga säilitatakse Jõhvi-Tartu-Valga maanteel asuva Jõhvi liiklussõlme maa-ala ja selle lähiala detailplaneeringuga ehitusõigus järgmiselt:

-        hoonete suurim lubatud arv krundil: 1 tk.

-        hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast: 10 m.

-        hoonete suurim lubatud korruste arv: 2/-1k (lubatud ka maa-alune korrus)

-        parkimine lahendatakse krundisiseselt.

Koostatava detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt maakasutuse juhtotstarbeks on määratud kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa (BT).

Detailplaneeringu algatamise korraldus

Planeeritava maa-ala skeem

___________________________________________________________________________

Anname teada, et 23.04.2024 korraldusega nr 2421 Jõhvi Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Jõhvi valla Jõhvi linna Raudtee 31a maaüksuse detailplaneeringu.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 23. maist kuni 5. juunini 2024 Jõhvi Keskraamatukogus (Rakvere tn 13a, Jõhvi) ja Jõhvi Vallavalitsuse hoones (Kooli tn 2, Jõhvi) tööajal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata Raudtee tn 31a kinnistule ehitusõigus olemasoleva elamuhoone ümberehitamiseks (rekonstrueerimiseks) ja laiendamiseks üle 33%.

Koostatava detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pereelamu maa (EP).

Detailplaneeringu lahendus oli esitatud kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks riigiametitele ning asjassepuutuvatele isikutele, kellelt vastuväiteid ei laekunud. Esitatud täiendused ja tähelepanekud on planeeringusse sisse viidud. 

Vastavalt Planeerimisseaduse § 135 lõikele 2 avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus kirjalikult avaldada detailplaneeringu kohta arvamust aadressil Kooli tn 2, 41595 Jõhvi või e-posti aadressil: johvi@johvi.ee.

 

Jõhvi Vallavalitsuse korraldus

Inari Works OÜ detailplaneeringu tiitelleht

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Seletuskiri

Kooskõlastuste koondtabel