31.05.24

JÕHVI VALLAVALITSUS TEATAB:

Anname teada, et Jõhvi Vallavalitsus algatas 28.05.2024 korraldusega nr 2513 Jõhvi valla Jõhvi linna Uus tn 8 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeritav maa-ala hõlmab Uus 8 (katastritunnus 25301:002:0183, ärimaa 100%, kogupindala 1235 m2) kinnistut ning osaliselt 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee L9 (katastritunnus 25301:005:0196, transpordimaa 100%, pindala 15000 m2) kinnistut.

Planeeritava maa-ala suurus on 0,17 ha (planeeritava maa-ala skeem, lisa 1).

Planeeritav maa-ala asub Jõhvi linnas Uue tn ning Jõhvi-Tartu-Valga maantee vahelisel alal. Juurdepääs Uus tn 8 kinnistule tagatakse läbi idaküljelt asuva kohaliku sissesõidutee, mis ühendatakse Uue tänavaga. Jalakäijate liikumine toimub mööda Uue tänava olemasolevat haljasalaga eraldatud 2,0 m laiust jalg- ja jalgrattateed. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata Uus 8 kinnistule ehitusõigus majutushoone püstitamiseks. Olemasolev büroohoone lammutatakse. Olemasolevaid krundipiire ei muudeta. Planeeringuala sisene liiklus lahendatakse planeeringu koostamise käigus. Juurdepääsuks kasutatakse olemasolev avaliku kasutusega tee.

Uus 8 kinnistule ehitusõiguse määratakse arvestades üldplaneeringus sätestatud nõudeid. Üldplaneeringu kohaselt määratakse Jõhvi linnas äri- ja sotsiaalmaa krundil suurusega kuni 2000 m2 – täisehitusprotsent kuni 60 %. Kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maadel peab planeeritud krundi pindalast vähemalt 20% moodustama haljasala.

Algatatav detailplaneering teeb ettepaneku olemasolevat Jõhvi-Tartu-Valga maanteel asuva Jõhvi liiklussõlme maa-ala ja selle lähiala detailplaneeringut osaliselt muuta seoses Uus 8 kinnistu hoonestusala suurenemisega rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest.

Algatatava detailplaneeringuga säilitatakse Jõhvi-Tartu-Valga maanteel asuva Jõhvi liiklussõlme maa-ala ja selle lähiala detailplaneeringuga ehitusõigus järgmiselt:

-        hoonete suurim lubatud arv krundil: 1 tk.

-        hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast: 10 m.

-        hoonete suurim lubatud korruste arv: 2/-1k (lubatud ka maa-alune korrus)

-        parkimine lahendatakse krundisiseselt.

Koostatava detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt maakasutuse juhtotstarbeks on määratud kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa (BT).

Detailplaneeringu algatamise korraldus

Planeeritava maa-ala skeem

___________________________________________________________________________

Anname teada, et 23.04.2024 korraldusega nr 2421 Jõhvi Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Jõhvi valla Jõhvi linna Raudtee 31a maaüksuse detailplaneeringu.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 23. maist kuni 5. juunini 2024 Jõhvi Keskraamatukogus (Rakvere tn 13a, Jõhvi) ja Jõhvi Vallavalitsuse hoones (Kooli tn 2, Jõhvi) tööajal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata Raudtee tn 31a kinnistule ehitusõigus olemasoleva elamuhoone ümberehitamiseks (rekonstrueerimiseks) ja laiendamiseks üle 33%.

Koostatava detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pereelamu maa (EP).

Detailplaneeringu lahendus oli esitatud kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks riigiametitele ning asjassepuutuvatele isikutele, kellelt vastuväiteid ei laekunud. Esitatud täiendused ja tähelepanekud on planeeringusse sisse viidud. 

Vastavalt Planeerimisseaduse § 135 lõikele 2 avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus kirjalikult avaldada detailplaneeringu kohta arvamust aadressil Kooli tn 2, 41595 Jõhvi või e-posti aadressil: johvi@johvi.ee.

 

Jõhvi Vallavalitsuse korraldus

Inari Works OÜ detailplaneeringu tiitelleht

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Seletuskiri

Kooskõlastuste koondtabel