5. kosseisu 36. istung 25. juulil 2024

1. Projekti kaasfinantseeringu tagamine meetme „Regionaalareng – piirkondlikud algatused" sekkumise „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks" taotlusvoorus projektis „Kohtla-Järve ja Jõhvi piirkonna kultuuri- ja spordiarendused" osalemiseks.

2. Meetmest „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine" toetuse taotlemise volitamine.

3. Jõhvi linna Narva mnt 133 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine. lisa 1 - eskiis, lisa 2 - KSH eelhinnang

4. Volikogu liikme Aleksei Naumkini 20.06.2024 esitatud arupärimisele vastamine.

 

5. koosseisu 35. istung 20. juunil 2024

1. Jõhvi Vallavolikogu 25. mai 2023 määruse nr 58 „Maamaksumäärade kehtestamine" muutmine.

2. Jõhvi Vallavolikogu 18.08.2022 määruse nr 21 „Jõhvi Vallavalitsuse töökord" muutmine. 

3. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023–2035 lisa „MATA tegevuskava 2024–2027" heakskiitmine, lisa 1 tegevuskava.

4. Jõhvi valla arengukava 2025–2035 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2025–2028 kinnitamine (I lugemine), lisa 1.

5. Jõhvi valla 2024. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine, lisa 1 koondeelarve, lisa 2 alaeelarved, seletuskiri.

6. Jõhvi valla 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine, lisa majandusaasta aruanne, audiitori aruanne, revisjonikomisjoni arvamus.

7. Jõhvi linna, Narva mnt 137, Narva mnt 139c, 1 Tallinn-Narva tee T6 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine, lisa 1 planeeritava maa-ala skeem, lisa 2 keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang, lisa 3 lähteseisukohad

8. Jõhvi linna Pargi tänava T9, Pargi tänava T8 ja Pargi tänava T2 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine, lisa 1 planeeritava maa-ala skeem, lisa 2 keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang, lisa 3 lähteseisukohad.

 

5. koosseisu 34. istung 30. mail 2024

1. Jõhvi valla tervise- ja heaoluprofiili ja tegevuskava kinnitamine, lisa1, lisa 2 tegevuskava

2. Jõhvi Vallavolikogu 30. novembri 2023 määruse nr 80 „Jõhvi Kunstikooli õppetasu" muutmine

3. Jõhvi linna Sompa tn 38a ja lähiümbruse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine, lisa1 asukohaskeem, lisa 2, lisa 3

4. Projekti kaasfinantseeringu tagamine meetme „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks" projektis „Keskkonnateadlikkuse edendamine kaasaegsete tehniliste lahenduste kasutamise ja demonstreerimise kaudu" osalemiseks

5. Volikogu liikme Aleksei Naumkini 25.04.2024 esitatud järelepärimistele vastamine

 

5. koosseisu 33. erakorraline istung 09. mail 2024 algusega kell 17.00

1. Euroopa Parlamendi liikmete valimiseks jaoskonnakomisjonide moodustamine

 

5. koosseisu 32. istung 25. aprillil 2024

1. Jõhvi Vallavolikogu 15.12.2016 määruse nr 107 „Reklaamimaksu kehtestamine" muutmine, lisa 1 - I tsoon, lisa 2 - maksudeklaratsioon.

2. Jõhvi Vallavolikogu 21. juuni 2012 määruse nr 93 „Lasteasutuse Jõhvi Lasteaiad põhimäärus" muutmine.

3. Jõhvi Vallavolikogu 30. novembri 2023 määruse nr 81 „Jõhvi Muusikakooli õppetasu" muutmine.

4. Jõhvi Vallavolikogu 27. aprilli 2023 määruse nr 49 „Kaljo Kiisa nimelise Noore Filmitegija stipendiumi väljaandmise kord" muutmine.

5. Jõhvi Vallavolikogu 17.12.2020 määruse nr 87 „Jõhvi Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine. lisa

6. Jõhvi linna Tartu mnt 9 ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine, lisa 1 - asukohaskeem, lisa 2 - plaan, lisa 3 - eelhinnang.

7. Jõhvi valla osalemise otsustamine asutatavas sihtasutuses.

8. Meetme „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks" projektides osalemise volitamine.

9. Muudatuse tegemine volikogu kultuurikomisjoni koosseisus.

10. Muudatuse tegemine volikogu majandus- ja eelarvekomisjoni koosseisus.

11. Jõhvi Vallavolikogu esindaja nimetamine Jõhvi Lasteaiad hoolekogusse.

12. Jõhvi Vallavolikogu esindaja nimetamine Jõhvi Kunstikooli hoolekogusse.

13. Jõhvi Vallavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.

 

5. koosseisu 31. istung 28. märtsil 2024

1. Jõhvi valla 2024. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine, koondeelarve lisa 1, alaeelarved lisa2, seletuskiri.

2. Jõhvi Vallavolikogu 18.08.2022 määruse nr 21 „Jõhvi Vallavalitsuse töökord" muutmine, lisa 1.

3. Jõhvi Vallavolikogu 21. juuni 2023 määruse nr 66 „Jõhvi valla noorte omaalgatusfondist rahalise toetuse taotlemise ja määramise kord" muutmine.

4. Hoonestusõiguse tingimuste täpsustamine.

5. Volituste andmine (haldusasi 3-21-1462).

6. Loa andmine hangete korraldamiseks.

7. Jõhvi linna Narva mnt 133 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine, eskiis lisa 1, lisa 2.

8. Projekti omafinantseeringu tagamine meetme „„Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta- või jalgteedesse" projekti „Malmi tänava jalgratta- ja jalgtee rajamine" osalemiseks.

9. Vallavara otsustuskorras võõrandamine.

10. Volikogu esimehe lähetamine.

11. Jõhvi Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete arvu kinnitamine ja liikmete valimine.

 

5. koosseisu 30. istung 29. veebruaril 2024

1. Jõhvi valla siseturvalisuse 2023. aasta ülevaade ning probleemkohad.

2. Rahalise kohustuse võtmine (projekt „Vaimse tervise teenuste osutamine Jõhvi valla elanikele 2024. aastal") või "heakskiitmisega".  

3. Jõhvi Vallavolikogu 26.01.2023 määruse nr 38 „Jõhvi valla huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord" muutmine.

4. Jõhvi valla tervise- ja heaoluprofiili ja tegevuskava kinnitamine (I lugemine), lisa1, lisa 2 tegevuskava.

5. Vallavara otsustuskorras võõrandamine.

6. Vallavara otsustuskorras võõrandamine.

7. Jõhvi Vallavolikogu 18. märtsi 2021 otsuse nr 306 „Projektide omafinantseeringu tagamine meetme „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine" projektides osalemiseks" kehtetuks tunnistamine.

8. Jõhvi Vallavolikogu 28. septembri 2023 otsuse nr 152 „Rahalise kohustuse võtmine" kehtetuks tunnistamine.

9. Projekti omafinantseeringu tagamine meetme „Moderniseerimisfond kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks" projektis „Kalevipoja lasteaia energiasäästu investeeringud" osalemiseks.

10. Projekti omafinantseeringu tagamine meetme „Moderniseerimisfond kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks" projektis „Jõhvi spordihalli energiasäästu investeeringud" osalemiseks.

11. Muudatuse tegemine volikogu spordikomisjoni koosseisus.

12. Vallavanema volitamine.

 

5. koosseisu 29. istung 25. jaanuaril 2024

1. Jõhvi Vallavolikogu 26.07.2018 määruse nr 24 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord" muutmine.

2. Jõhvi valla 2024. aasta eelarve vastuvõtmine (II lugemine ja vastuvõtmine), lisa 1- koondeelarve, lisa 2 - alaeelarved, seletuskiri, esitatud muudatusettepanekud.

3. Jõhvi Vallavolikogu 17.12.2020 määruse nr 87 „Jõhvi Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine, lisa 1

4. Lisatasu maksmine.

5. Kinnisasjade piiri muutmisega mittenõustumine (Rakvere tn 11a).

6. Varalise kohustuse võtmine (Jõhvi Sotsiaalmaja).

7. Muudatuse tegemine volikogu noorsookomisjoni koosseisus.

 

5. koosseisu 28. istung 21. detsembril 2023

1. Jõhvi valla 2023. aasta neljanda lisaeelarve vastuvõtmine, lisa 1 - koondeelarve, lisa 2 - alaeelarved, seletuskiri.

2. Jõhvi valla 2024. aasta eelarve vastuvõtmine (I lugemine), lisa 1 - koondeelarve, lisa 2 - alaeelarved, seletuskiri.

3. Toimetulekutoetuse määramisel eluasemekulude arvestamise alused.

4. Meetmest „Toetus Ida-Viru maakonna kohalike omavalitsuste investeeringud ülemineku mõjude leevendamiseks" toetuse taotlemise volitamine.

5. Meetmest „Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta- või jalgteedesse" toetuse taotlemise volitamine.

6. Meetmest „Moderniseerimisfond kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks" toetuse taotlemise volitamine.

7. Muudatuse tegemine volikogu noorsookomisjoni koosseisusus.

              

5. koosseisu 27. istung 30. novembril 2023

1. Jõhvi Vallavolikogu 28. jaanuari 2015 määruse nr 37 „Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord" muutmine.

2. Jõhvi Kunstikooli õppetasu.

3. Jõhvi Muusikakooli õppetasu.

4. Jõhvi Vallavolikogu 17.12.2020 määruse nr 87 „Jõhvi valla ametiasutuste palgajuhend" muutmine, lisa.

5. Kinnisasja omandamine (Puru tee 11a).

6. Volikogu esindaja nimetamine Jõhvi Muusikakooli hoolekogusse.

7. Volikogu esindaja nimetamine Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse hoolekogusse.

8. Volikogu esindaja nimetamine Jõhvi Keskraamatukogu nõukogusse.

 

5. koosseisu 26. istung 26. oktoobril 2023

1. Jõhvi Vallavolikogu 18.08.2022 määruse nr 22 „Jõhvi Vallavolikogu töökord" muutmine.

2. Jõhvi Vallavolikogu 20.09.2018 määruse nr 28 „Rahvaküsitluse korraldamise kord Jõhvi vallas" muutmine.

3. Jõhvi valla 2023. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine, lisa 1 - koondeelarve, lisa 2 - alaeelarved, seletuskiri.

4. Audiitori määramine.

5. Meetmest „Kättesaadavad kvaliteetsed avalike teenused" toetuse taotlemise volitamine.

6. Meetmest „Kogukonnapõhised toetatud eluasemed" toetuse taotlemise või projektis partnerina osalemiseks volituste andmine (eakate teenusmaja).

7. Loa andmine hangete korraldamiseks ja rahalise kohustuse võtmine.

8. Rahalise kohustuse võtmine (osalemine projektis „Ida-Viru turismisihtkoha ja rekordpaikade arendamine").

9. Loa andmine hanke korraldamiseks (VeeRa).

 

5. koosseisu 25. istung 28. septembril 2023

1. Jõhvi Vallavolikogu 19.06.2014 määruse nr 18 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Jõhvi vallas" muutmine.lisa

2. Jõhvi Vallavolikogu 21.01.2021 määruse nr 89 „Jõhvi valla omandis olevate eluruumide kasutamise kord" muutmine.

3. Jõhvi valla arengukava 2024–2030 koos eelarve-strateegiaga aastateks 2024–2027 kinnitamine.lisa

4. Meetmest „Suuremate linnapiirkondade arendamine" toetuse taotlemise volitamine.

5. Loa andmine hangete korraldamiseks (uus raamatukogu).

6. Loa andmine hanke korraldamiseks (multiarena projekteerimine ja ehitus).

7. Pikaajalise kohustuse võtmine (turismikoordinaatori tegevuse korraldamine).

8. Rahalise kohustuse võtmine (projekt „Ida-Viru HaridusHorisont").

9. Jõhvi linna Puru tee 13 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine. lisa

10. Muudatuste tegemine volikogu noorsookomisjoni koosseisus.

11. Muudatuse tegemine volikogu kultuurikomisjoni koosseisus.

12. Muudatuse tegemine volikogu sotsiaalkomisjoni koosseisus.

13. Volikogu liikme Aleksei Naumkini 21.06.2023 esitatud arupärimisele vastamine.

 

5. koosseisu 24. istung 31. augustil 2023 algusega kell 17.00

1. Ettepaneku tegemine Kohtla-Järve Linnavolikogule haldusüksuse piiride muutmiseks. Lisa 1, lisa 2, lisa 3, lisa 4, lisa 5, lisa 6, lisa 7, lisa 8, lisa 9.

2. Jõhvi valla teehoiukava koostamise algatamine.

3. Jõhvi Vallavolikogu 22.02.2023 määruse nr 44 „Jõhvi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord" muutmine.

4. Jõhvi Vallavalitsuse põhimäärus.

5. Jõhvi Vallavolikogu 18.08.2022 määruse nr 21 „Jõhvi Vallavalitsuse töökord" muutmine.

6. Jõhvi Spordikooli õppetasu.

7. Jõhvi valla erateedel talihoolduse teostamise kord.

8. Jõhvi Vallavolikogu 22.08.2019 määruse nr 59 „Jõhvi valla noortevolikogu moodustamine ja põhimäärus" muutmine.

9. Jõhvi Vallavolikogu kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.

10. Jõhvi Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine.

11. Volikogu esimehe lähetamine.

12. Volikogu liikme Aleksei Naumkini 21.06.2023 esitatud järelepärimistele vastamine.

 

5. koosseisu 23. istung 21. juunil 2023 algusega kell 17.00

1. Jõhvi valla 2022. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine, lisa - majandusaasta aruanne, audiitori aruanne, revisjonikomisjoni arvamus.

2. Jõhvi valla 2023. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine, lisa 1 - koondeelarve, lisa 2 - alaeelarved, seletuskiri.

3. Jõhvi valla arengukava 2024–2030 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2024–2027 kinnitamine (I lugemine), lisa - Jõhvi valla arengukava 2024 – 2030 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2024 – 2027.

4. Jõhvi Muusikakooli põhimäärus.

5. Jõhvi Vallavolikogu 21.05.2015 määruse nr 49 „Jõhvi vallavara valitsemise kord" muutmine.

6. Jõhvi linna Puru tee 13 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine, lisa 1 - planeeritava maa-ala skeem, lisa 2 - keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang.

7. Loa andmine hanke korraldamiseks.

8. Meetmest „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond" toetuse taotlemise volitamine.

9. Viru Maakohtu rahvakohtunikukandidaatide valimine.

10. Jõhvi Vallavolikogu 22.08.2019 määruse nr 59 „Jõhvi valla noortevolikogu moodustamine ja põhimäärus" muutmine.

11. Jõhvi valla noorte omaalgatusfondist rahalise toetuse taotlemise ja määramise kord, lisa 1 - hindamisleht, lisa 2 - koondhindamisleht.

12. Muudatuse tegemine volikogu noorsookomisjoni koosseisus.

13. Muudatuse tegemine volikogu kultuurikomisjoni koosseisus.

14. Muudatuste tegemine volikogu spordikomisjoni koosseisus.

15. Valitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine ning vallavalitsuse palgaliste liikmete ametisse nimetamine ja valitsuse liikmete kinnitamine.

16. Valitsuse liikmete töötasude ja hüvitiste määramine.

 

5. koosseisu 22. istung 25. mail 2023 algusega kell 17.00

1. Jõhvi Vallavolikogu 18.08.2022 määruse nr 20 „Jõhvi valla põhimäärus" muutmine (II lugemine ja kehtestamine).

2. Jõhvi Vallavolikogu 17.10.2019 määruse nr 65 „Jõhvi valla eelarve koostamise, volikogus menetlemise ja täitmise kord" muutmine.

3. Jõhvi Vallavolikogu 17.03.2022 määruse nr 8 „Jõhvi Vallavolikogu kantselei põhimäärus" kehtetuks tunnistamine.

4. Jõhvi Vallavolikogu 18.08.2022 määruse nr 22 „Jõhvi Vallavolikogu töökord" muutmine.

5. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023–2035 ja selle tegevuskava 2023–2029  ning linnapiirkondade arenguplaani 2023–2035 heakskiitmine; lisa 1 - Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023–2035; lisa 2 - Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023–2035 lisa: tegevuskava 2023–2029; lisa 3 - Ida-Viru maakonna linnapiirkondade arenguplaan 2023–2035.

6. Maamaksumäärade kehtestamine.

7. Jõhvi Kunstikooli põhimäärus (uus redaktsioon).

8. Jõhvi Vallavolikogu 29.12.2022 määruse nr 36 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõhvi vallas" muutmine.

9. Jõhvi Vallavolikogu 15.09.2022 määruse nr 26 „Sporditegevuse toetamise kord Jõhvi vallas" muutmine.

10. Ühiste kavatsuste protokolli heakskiitmine; lisa - ühiste kavatsuste protokoll.

11. Rahalise kohustuse võtmine (Keskväljaku renoveerimine).

12. Muudatuse tegemine volikogu maaelukomisjoni koosseisus.

 

5. koosseisu 21. istung 27. aprillil 2023 algusega kell 17.00

1. Kaljo Kiisa nimelise Noore Filmitegija stipendiumi väljaandmise kord.

2. Jõhvi Vallavolikogu 18.08.2022 määruse nr 20 „Jõhvi valla põhimäärus" muutmine (I lugemine).

3. Jõhvi Vallavolikogu 17.12.2020 määruse nr 87 „Jõhvi valla ametiasutuste palgajuhend" muutmine, lisa.

4. Jõhvi Vallavolikogu 22.08.2019 määruse nr 59 „Jõhvi valla noortevolikogu moodustamine ja põhimäärus" muutmine.

5. Loa andmine hangete korraldamiseks.

6. Jõhvi vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis.

7. Jõhvi Vallavolikogu 26.07.2018 määruse nr 24 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord" muutmine.

 

5. kosseisu 20. erakorraline istung 17. aprillil 2023 algusega kell 17.00

1. Jõhvi Vallavolikogu 22.11.2021 otsuse nr 4 „Valitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine ning vallavalitsuse palgaliste liikmete ametisse nimetamine ja valitsuse liikmete kinnitamine" muutmine ning valitsuse liikme kohustest vabastamine.

2. Jõhvi Vallavolikogu 16.12.2021 otsuse nr 28 „Valitsuse liikmete töötasude ja hüvitiste määramine" muutmine.

 

5. koosseisu 19. istung 30. märtsil 2023 algusega kell 17.00

1. Jõhvi valla 2023. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine, lisa 1 - koondeelarve, lisa 2 - alaeelarved, seletuskiri.

2. Jõhvi Spordikooli põhimäärus.

3. Jõhvi Vene Põhikooli tegevuse ümberkorraldamine.

4. Jõhvi Kesklinna Kooli põhimäärus.

5. Määruste kehtetuks tunnistamine.

6. Loa andmine hanke korraldamiseks.

7. Muudatuse tegemine volikogu hariduskomisjoni koosseisus.

8. Muudatuse tegemine volikogu maaelukomisjoni koosseisus.

9. Muudatuse tegemine volikogu noorsookomisjoni koosseisus

10. Volikogu esimehe lähetamine.

 

5. koosseisu 18. istung 22. veebruaril 2023 algusega kell 17.00

1. Jõhvi Vallavolikogu kantselei tegevuse ümberkorraldamine.

2. Jõhvi Vallavolikogu noorsookomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.

3. Muudatuse tegemine volikogu majandus- ja eelarvekomisjoni koosseisus.

4. Jõhvi linna Rakvere tn 19, Rakvere tn 21, Rakvere tn 23/2 ja nende lähiümbruse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine.

5. Jõhvi Vallavolikogu 17.12.2020 määruse nr 87 „Jõhvi valla ametiasutuste palgajuhend" muutmine, lisa.

6. Loa andmine lepingu sõlmimiseks.

7. Arvamuse andmine Ahtme uuringuruumi uuringuloa taotluse osas.

8. Jõhvi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord.

 

5. koosseisu 17. istung 26. jaanuaril 2023 algusega kell 17.00

1. Jõhvi valla huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord.

2. Jõhvi Vallavolikogu 19.03.2009 määruse nr 138 „Jõhvi valla huvikoolide pedagoogide töötasustamise alused" kehtetuks tunnistamine.

3. Jõhvi Vallavolikogu 27.08.2015 määruse nr 60 „Spordiürituste ja -projektide toetamise kord Jõhvi vallas" kehtetuks tunnistamine.

4. Riigikogu liikmete valimiseks jaoskonnakomisjonide moodustamine.

5. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Virumarja tn 105).

6. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Jaama tn 35a-15).

7. Jõhvi valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine, lisa 1 - koondeelarve, lisa 2 - alaeelarved, seletuskiri, esitatud muudatusettepanekud.

8. Jõhvi Vallavolikogu 14.09.2017 määruse nr 126 „Jõhvi valla arengukava ja eelarvestrateegia ning Jõhvi vallavalitsuse hallatavate asutuste arengukava koostamise ja kinnitamise kord" muutmine.

9. Jõhvi Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.

10. Jõhvi valla noorsootöö valdkondliku arengukava koostamise algatamine.

11. Muudatuse tegemine volikogu maaelukomisjoni koosseisus.

12. Muudatuse tegemine volikogu hariduskomisjoni koosseisus.

 

5. koosseisu 16. istung 29. detsembril 2022 algusega kell 16.30

1. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõhvi vallas (II lugemine ja kehtestamine).

2. Jõhvi ja Toila valla ühinemisläbirääkimisteks töörühma moodustamine.

3. Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses kohaliku omavalitsuse üksusele antud küsimuste lahendamise volitamine.

4. Nõusoleku andmine volikogu liikme valitsuse komisjoni liikmeks kinnitamiseks.

5. Rahalise kohustuse võtmine (haridusklastri käivitamise II etapp).

6. Jõhvi valla neljanda lisaeelarve vastuvõtmine, lisa 1 - koondeelarve, lisa 2 - alaeelarved, seletuskiri .

7. Jõhvi valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine (I lugemine), lisa 1 - koondeelarve, lisa 2 - alaeelarved, seletuskiri.

8. Äriühingus osalemise lõpetamine.

9. Muudatuse tegemine volikogu kultuurikomisjoni koosseisus.

 

5. koosseisu 15. istung 17. novembril 2022 algusega kell 17.00

1. Volikogu liikme Aleksei Naumkini 13.10.2022 esitatud järelepärimisele vastamine.

2. Jõhvi Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.

3. Jõhvi Vallavolikogu 18.08.2022 määruse nr 22 "Jõhvi Vallavolikogu töökord" muutmine.

4. Jõhvi Vallavolikogu 17.02.2022 määruse nr 5 „Jõhvi Sport moodustamine ja põhimääruse kinnitamine" muutmine.

5. Jõhvi Sport põhimäärus.

6. Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamiseks toetuse taotlemise volitamine ja rahalise kohustuse võtmine.

7. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõhvi vallas (I lugemine).

8. Jõhvi valla heakorraeeskiri.

9. Jõhvi valla haridusvaldkonna arengukava koostamise algatamine.

10. Muudatuse tegemine volikogu spordikomisjoni koosseisus.

11. Muudatuse tegemine volikogu kultuurikomisjoni koosseisus.

12. Muudatuse tegemine volikogu sotsiaalkomisjoni koosseisus.

13. Muudatuse tegemine volikogu maaelukomisjoni koosseisus.

14. Muudatuse tegemine volikogu hariduskomisjoni koosseisus.

15. Jõhvi valla elanikuks registreerimise kampaania korraldamine.

 

5. koosseisu 14. istung 13. oktoobril 2022 algusega kell 17.00

1. Informatsioon kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemi VOLIS kasutamisest.

2. Jõhvi valla arengukava 2023–2030 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2023–2026 kinnitamine. Lisa arengukava 2023–2030 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2023–2026. Vallavalitsuse eriarvamus.

3. Jõhvi valla 2022. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine. Lisa 1 - koondeelarve. Lisa 2 - alaeelarved. Seletuskiri.

4. Jõhvi Vallavolikogu 15. märtsi 2018 määruse nr 12 "Jõhvi valla hankekord" muutmine.

5. Jõhvi Vallavolikogu 17.12.2020 määruse nr 87 „Jõhvi valla ametiasutuste palgajuhend" muutmine. Lisa - Teenistuskohtade palgagrupid ja tasu vahemikud.

6. Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise või väljaehitamisega seotud kulude kandmise kord Jõhvi vallas. Lisa - detailplaneeringu algatamise taotlus.

7. Loa andmine hanke korraldamiseks.

8. Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks toetuse taotlemise volitamine.

9. Jõhvi Vallavolikogu 20.10.2011 otsuse nr 151 „Jõhvi kalmistu kolumbaariumi haldusülesande täitmiseks volitamine ja kinnisasjale hoonestusõiguse seadmine" muutmine. Lisa - hoonestusõiguse ala plaan.

10. Pikaajalise kohustuse võtmine.

11. Jõhvi Vallavolikogu esindaja nimetamine Jõhvi Lasteaiad hoolekogusse.

12. Muudatuse tegemine volikogu majandus- ja eelarvekomisjoni koosseisus.

13. Volikogu liikme Aleksei Naumkini 15.09.2022 esitatud järelepärimisele vastamine.

 

5. koosseisu 13. istung 15. septembril 2022 algusega kell 17.00

1. Ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle.

2. Jõhvi valla eelarvest kultuuritegevuse ja kohaliku omaalgatuse toetamise kord.

3. Sporditegevuse toetamise kord Jõhvi vallas.

4. Volikogu revisjonikomisjoni liikme valimine.

5. Muudatuse tegemine volikogu noorsookomisjoni koosseisus

6. Jõhvi linna, Narva mnt 36 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine.

7. Jõhvi linna Pargi tänav T9 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine.

8. Loa andmine Euroopa Sotsiaalfondi meetme taotlusvoorus osalemiseks ja rahalise kohustuse võtmine.

9. Riigitee nr 1 Tallinn-Narva (E20) km 162,5-172,5 Jõhvi-Toila teelõigu eelprojekti keskkonnamõju hindamise aruande tingimuslik kooskõlastamine.

 

5. kosseisu 12. istung 18. augustil 2022 algusega kell 17.00

1. Jõhvi valla põhimäärus, uue redaktsiooni teine lugemine ja kehtestamine.

2. Jõhvi Vallavalitsuse töökord, teine lugemine ja kehtestamine.

3. Jõhvi Vallavolikogu töökord, teine lugemine ja kehtestamine.

muudatusettepanekud P.Paas, EKRE fraktsioon

4. Jõhvi valla aukodaniku nimetuse omistamine.

5. Jõhvi valla arengukava 2023 – 2030 koos eelarve- strateegiaga aastateks 2023 – 2026 kinnitamine (I lugemine). Lisa arengukava 2023 – 2030 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2023 – 2026.

6. Jõhvi Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 42 „Jõhvi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" muutmine.

7. Projekti „Tööealiste erivajadusega inimeste ja hoolduskoormusega tööealiste inimeste tööhõivet toetavate sotsiaalhoolekandeteenuste väljaarendamine Jõhvi vallas – EHISA" raames teenuste osutamise tingimused ja kord.

8. Jõhvi valla heakorraeeskiri (I lugemine).

9. Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine.

10. Loa andmine lepingu pikendamiseks (Jaama 10).

11. Loa andmine lepingu pikendamiseks (Sompa 5a).

12. Loa andmine kinnisasja  omandamiseks (Narva maantee J1).

 

5. koosseisu 11. istung 17. juunil 2022 algusega kell 15.00

Kaks esimest päevakorrapunkti informatiivsed.

3. Jõhvi valla põhimäärus, uue redaktsiooni esimene lugemine.

4. Jõhvi Vallavolikogu töökord, esimene lugemine.

5. Jõhvi Vallavalitsuse töökord, esimene lugemine.

6. Jõhvi Vallavolikogu 02.12.2021 otsuse nr 9 „Jõhvi valla põhimääruse muutmiseks ajutise komisjoni moodustamine" muutmine.

7. Muudatuse tegemine volikogu spordikomisjoni koosseisus.

8. Muudatuse tegemine volikogu noorsookomisjoni koosseisus.

9. Jõhvi valla 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine. Lisa - majandusaasta aruanne. Eelnõu juurde: vandeaudiitori aruanne, revisjonikomisjoni arvamus.

10. Jõhvi valla 2022. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine.  Lisa 1 - koondeelarve, lisa 2  - alaeelarved. Eelnõu juurde: seletuskiri.

11. Jõhvi Vallavolikogu 14.09.2017 määruse nr 128 "Jõhvi valla jäätmehoolduseeskiri ja korraldatud jäätmeveo kord" muutmine.

12. Jõhvi Vallavolikogu 17.12.2020 määruse nr 87 „Jõhvi valla ametiasutuste palgajuhend" muutmine.

13. Loa andmine halduslepingu sõlmimiseks. Eelnõu juurde: haldusleping.

14. Kohalike omavalitsuste kriisivalmiduse suurendamiseks antava toetuse taotlemise volitamine.

15. Taotlusvoorust „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine" toetuse taotlemise volitamine.

16. Nõusoleku andmine volikogu liikmete SA Jõhvi Hooldekeskus nõukogu liikmeteks nimetamiseks.

 

5. koosseisu 10. istung 19. mail 2022 

1. Rahvaküsitluse korraldamine

2. Jõhvi Vallavolikogu 26. juuli 2018 määruse nr 24 "Volikogu liikmetele tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord" muutmine.

3. Muudatuse tegemine volikogu hariduskomisjoni koosseisus.

4. Muudatuse tegemine volikogu spordikomisjoni koosseisus.

5. Jõhvi linna Pargi 37a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.

6. Jõhvi Vallavolikogu 18.04.2013 määruse nr 121 „Volikogu ja valitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord" muutmine.

7. Jõhvi valla avalike bussiliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine.

8. Kasutusest välja langenud ehitiste lammutamise toetuse taotlemise omafinantseeringu tagamine.

5. koosseisu 9. istung 21. aprillil 2022

1. Vallavanemale, abivallavanematele ja vallavalitsuse liikmetele ametiülesannete täitmisel tehtud kulude hüvitamise ning soodustuste määramise kord.

muudatusettepanekud EKRE, muudatusettepanekud P.Paas

2. Jõhvi Vallavolikogu 17.06.2021 otsuse nr 330 „Valitsuse liikme hüvitis" kehtetuks tunnistamine.

3. Jõhvi Vallavolikogu 26.07.2020 määruse nr 24 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord" muutmine.

5. koosseis 8.istung 17. märts 2022

5. koosseis 7. istung 17. veebruaril 2022

5. koosseis 6. istung 27. jaanuaril 2022

5. koosseisus 5. istung 13. jaanuaril 2022

5. koosseisu 4.istung 16. detsembril 2021

5. koosseisu 3. istung 2. detsembril  2021