17.06.22

 

5. koosseisu 11. istung, 17. juunil 2022, algusega kell 15.00

Kaks esimest päevakorrapunkti informatiivsed.

3. Jõhvi valla põhimäärus, uue redaktsiooni esimene lugemine.

4. Jõhvi Vallavolikogu töökord, esimene lugemine.

5. Jõhvi Vallavalitsuse töökord, esimene lugemine.

6. Jõhvi Vallavolikogu 02.12.2021 otsuse nr 9 „Jõhvi valla põhimääruse muutmiseks ajutise komisjoni moodustamine" muutmine.

7. Muudatuse tegemine volikogu spordikomisjoni koosseisus.

8. Muudatuse tegemine volikogu noorsookomisjoni koosseisus.

9. Jõhvi valla 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine. Lisa - majandusaasta aruanne. Eelnõu juurde: vandeaudiitori aruanne, revisjonikomisjoni arvamus.

10. Jõhvi valla 2022. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine.  Lisa 1 - koondeelarve, lisa 2  - alaeelarved. Eelnõu juurde: seletuskiri.

11. Jõhvi Vallavolikogu 14.09.2017 määruse nr 128 "Jõhvi valla jäätmehoolduseeskiri ja korraldatud jäätmeveo kord" muutmine.

12. Jõhvi Vallavolikogu 17.12.2020 määruse nr 87 „Jõhvi valla ametiasutuste palgajuhend" muutmine.

13. Loa andmine halduslepingu sõlmimiseks. Eelnõu juurde: haldusleping.

14. Kohalike omavalitsuste kriisivalmiduse suurendamiseks antava toetuse taotlemise volitamine.

15. Taotlusvoorust „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine" toetuse taotlemise volitamine.

16. Nõusoleku andmine volikogu liikmete SA Jõhvi Hooldekeskus nõukogu liikmeteks nimetamiseks.

 

5. koosseisu 10. istung, 19. mail 2022 

1. Rahvaküsitluse korraldamine

2. Jõhvi Vallavolikogu 26. juuli 2018 määruse nr 24 "Volikogu liikmetele tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord" muutmine.

3. Muudatuse tegemine volikogu hariduskomisjoni koosseisus.

4. Muudatuse tegemine volikogu spordikomisjoni koosseisus.

5. Jõhvi linna Pargi 37a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.

6. Jõhvi Vallavolikogu 18.04.2013 määruse nr 121 „Volikogu ja valitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord" muutmine.

7. Jõhvi valla avalike bussiliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine.

8. Kasutusest välja langenud ehitiste lammutamise toetuse taotlemise omafinantseeringu tagamine.

5. koosseisu 9. istung, 21. aprillil 2022

1. Vallavanemale, abivallavanematele ja vallavalitsuse liikmetele ametiülesannete täitmisel tehtud kulude hüvitamise ning soodustuste määramise kord.

muudatusettepanekud EKRE, muudatusettepanekud P.Paas

2. Jõhvi Vallavolikogu 17.06.2021 otsuse nr 330 „Valitsuse liikme hüvitis" kehtetuks tunnistamine.

3. Jõhvi Vallavolikogu 26.07.2020 määruse nr 24 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord" muutmine.

5. koosseis 8.istung 17. märts 2022

5. koosseis 7. istung 17. veebruaril 2022

5. koosseis 6. istung 27. jaanuaril 2022

5. koosseisus 5. istung 13. jaanuaril 2022

5. koosseisu 4.istung 16. detsembril 2021

5. koosseisu 3. istung 2. detsembril  2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Lisa 1

    Lisa 2

   Seletuskiri

    Lisa

 

 

 

 

 

 

 

 

Vallavara otsustuskorras võõrandamisest keeldumine (Narva mnt T3 osa)