Võlanõustamise teenus

Võlanõustamise teenust osutatakse makse-ja toimetulekuraskustes vähekindlustatud isikutele, kes ei ole suutelised iseseisvalt oma rahalisi kohustusi täitma. Teenusele suunamise aluseks on isiku avaldus, dokumendid makseraskuste kohta ja sotsiaalkomisjoni otsus. Teenuse osutamiseks sõlmitakse vallavalitsuse, teenust saaja ja teenuse osutaja vahel kolmepoolne leping. Lepingusse märgitakse teenuse osutamise periood, maht, teenuse sisu ning teenuse eest tasumise kord.

Info:

tel: 333 1184, sotsiaaltoetuste spetsialist Sirle Lumiste

tel: 336 3774, peresotsiaaltöötaja Pille Rüütel