Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 16.08.2022 korraldusega nr 698 avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise Jõhvi vallas, Tammiku alevikus, Sigala kinnistul kontor-elamu ehitamiseks

SMAG Industries OÜ, registrikood 12796783, esitas 5. augustil 2022 projekteerimistingimuste

taotluse nr 2211002/09554 kontor-elamu ehitamiseks Jõhvi vallas Tammiku alevikus Sigala

(katastritunnus 25201:002:0224) kinnistul.

Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127 kehtestatud Jõhvi valla üldplaneeringu

kohaselt on Sigala kinnistu pereelamu maa ning detailplaneeringu kohustusega ala. Eelnimetatud

krundi osas detailplaneeringut koostatud ei ole. Pereelamu maal on lubatud maa-ala teenindavad

kõrvalsihtotstarbed kuni 30% ulatuses.

Planeerimisseadus §125 lg 5 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada detailplaneeringu

koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada

projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja

seda teenindavad rajatised, kui:

1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades

sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;

2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas

projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või

laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel tuleb projekteerimistingimuste andmine planeerimisseaduse

§ 125 lõikes 5 nimetatud juhul korraldada avatud menetlusena. Avaliku väljapaneku ajal on

huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus

esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

 

Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta tuleb saata kirjalikult Jõhvi Vallavalitsuse postiaadressile Kooli 2, Jõhvi 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee hiljemalt 10. septembril 2022.a.

Jõhvi Vallavalitsuse korralduse nr 698