Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 16.06.2021 korraldusega nr 3120 projekteerimistingimuste andmise menetluse Jõhvi linna Kutse tn 13 parkla ja abihoone ehitamiseks.

AS Infragate Eesti, registrikood 10845129, esitas 3. juunil 2021 projekteerimistingimuste taotluse nr 2111002/06523 abihoone ja parkla ehitamiseks Jõhvi vallas Jõhvi linnas Kutse tn 13 (katastritunnus 25301:002:0163) kinnistul.

Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127 kehtestatud Jõhvi valla üldplaneeringu kohaselt on Kutse tn 13 kinnistu ühiskondlike ehitiste maa. Ühiskondlike ehitiste maa-alal on kohustus tagada hoonete ümber haljasalad ning säilitada olemasolevad pargid. Planeeritava parkla ja abihoone rajamisel säilitatakse olemasolev park ja enamus kõrghaljastusest.

Kuna Kutse tn 13 kinnistul planeeritav parkla ja abihoone jäävad miljööväärtuslikule alale, korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena.

Ehitusseadustikust tulevalt (§ 31 lg 1) korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena (Haldusmenetluse seadus §§ 46-50), mille käigus on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Projekteerimistingimuste taotlusega, projekteerimistingimuste eelnõuga, kavandatava eeskiisiga on võimalik tutvuda alljärnevate linkide vahenduselt.

Projekteerimistingimuste taotlus

Lisa 1 Projekteerimsitingimused

Lisa 2 Asendiplaan

Lisa 3 Abihoone vaated 

Jõhvi Vallavalitsuse korraldus nr 3120 

Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta tuleb saata kirjalikult Jõhvi Vallavalitsuse postiaadressile Kooli 2, Jõhvi 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee hiljemalt 1. juulil 2021.a.

Ettepanekute ja vastuväidete laekumise korral arutatakse asja avalikul arutelul, mis toimub 5. juulil algusega kell 10:00 Jõhvi Vallavalitsuse suures saalis (Kooli 2, Jõhvi).Juhul, kui ettepanekud ja vastuväided ei esitata, avalik arutelu ei toimu.