Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi planeerimisspetsialisti ametikoha täitmiseks

Planeerimisspetsialisti ametikoha eesmärk on Jõhvi valla ja linnaruumi üldise inimsõbraliku ning võimalikult paljude ühiskonnaliikmete huvisid arvestava arhitektuurse ilme ja avaliku ruumi kujundamise korraldamine lähtudes heast projekteerimis-, planeerimis- ja ehitustavast.


Nõuded kandidaadile:

 • omama kõrgemat arhitektuurialast või muu planeerimisalast haridust ning omama eelnevat erialast töökogemust;
 • omama teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • omama põhjalike teadmisi planeerimisest, tundma vastavat seadusandlust ning soovitavalt omama planeerimisalal töökogemust;
 • olema kursis linnaplaneerimise üldiste põhimõtetega;
 • omama üldistusvõimet ja ruumilise ettekujutamise võimet, olema loominguline ja loogilise mõt-lemisega ning tulemusele orienteeritud;
 • valdama eesti keelt kõrgtasemel ning inglise ja vene keelt suhtlustasandil;
 • omama head CAD tarkvara (AutoCad ja soovitavalt MicroStation), elektrooniliste registrite ning andmekogude kasutamise oskust;
 • olema avatud koostööks, hea suhtlemisoskusega, heatahtlik, algatus- ja vastutusvõimeline, otsus-tussuutlik, kohusetundlik, aus, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri tulevasest tööst planeerimisspetsialistina;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Konkursi kontaktisik on Natalia Abel, e-posti aadress natalia.abel@johvi.ee.

Dokumendid esitada 4. juuliks 2021 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse planeerimisspetsialist" või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonidel 336 3766 või 518 2916.