Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi planeerimisspetsialisti ametikoha täitmiseks

Planeerimisspetsialisti ametikoha eesmärk on Jõhvi valla ja linnaruumi üldise inimsõbraliku ning võimalikult paljude ühiskonnaliikmete huvisid arvestava arhitektuurse ilme ja avaliku ruumi kujundamise korraldamine lähtudes heast projekteerimis-, planeerimis- ja ehitustavast.


Nõuded kandidaadile:

 • omama magistritasemele vastavat kõrgharidust (ruumilise planeerimine, arhitektuuri, maastikuarhitektuuri või inimgeograafia erialane haridus) ja ruumilise keskkonna planeerimise alast töökogemust.
 • omama vähemalt 2-aastast töökogemust kohaliku omavalitsuse detailplaneeringutega seonduval ametikohal;
 • omama teadmisi planeeringu ja strateegiliste arengudokumentide koostamise alustest, ülesehitusest, ülesannetest ja koostamise põhimõtetest
 • olema kursis linnaplaneerimise üldiste põhimõtetega;
 • omama üldistusvõimet ja ruumilise ettekujutamise võimet, olema loominguline ja loogilise mõtlemisega ning tulemusele orienteeritud;
 • valdama eesti keelt kõrgtasemel (C1) ning inglise ja vene keelt suhtlustasandil;
 • omama head CAD tarkvara (AutoCad ja soovitavalt MicroStation), elektrooniliste registrite ning andmekogude kasutamise oskust;
 • olema avatud koostööks, hea suhtlemisoskusega, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja suutma töötada iseseisvalt, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri tulevasest tööst planeerimisspetsialistina;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Konkursi kontaktisik on Arvo Aller, e-posti aadress arvo.aller@johvi.ee.

Dokumendid esitada 22. detsember 2021 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse planeerimisspetsialist" või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonidel 336 3742 või 5301 9338.