Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi ehitusspetsialisti ametikoha täitmiseks

Ehitusspetsialisti ametikoha eesmärk on ehitisregistri pidamine, ehituslike ja projekteerimisalaste küsimuste lahendamine, lähtudes heast projekteerimis-, planeerimis- ja ehitustavast, ning ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Jõhvi vallas.

 

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus, diplomeeritud ehitusinseneri tase 6 või kõrgem;
 • vähemalt kaheaastast töökogemust avalikus sektoris sarnasel ametikohal või viieaastast töökogemust ehitussektoris;
 • hea arvuti kasutamise oskust;
 • ehitusalase seadusandluse tundmist;
 • kogemus ehitisregistris menetluse läbiviimisel;
 • eelnev töökogemus ehituse, projekteerimise või järelevalve valdkonnas;
 • teadmised kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • valdama eesti keelt kõrgtasemel (C1) ning vene keelt suhtlustasandil;
 • olema avatud koostööks, hea suhtlemisoskusega, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja suutma töötada iseseisvalt, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri tulevasest tööst ehitusspetsialistina;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Konkursi kontaktisik on Arvo Aller, e-posti aadress arvo.aller@johvi.ee.

Dokumendid esitada hiljemalt 26. detsember 2021 digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonidel 336 3742 või 5301 9338.