Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi arhitekti ametikoha täitmiseks

Arhitekti ametikoha eesmärk on Jõhvi valla ja linnaruumi üldise inimsõbraliku ning võimalikult paljude ühiskonnaliikmete huvisid arvestava arhitektuurse ning visuaalse esteetilise ja kauni ilme kujundamise korraldamine, lähtudes heast projekteerimis-, planeerimis- ja ehitustavast.


Nõuded kandidaadile:

 • põhjalike teadmiste ja kogemuste omamine kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • omama magistrikraadi arhitektuuri- või ehituserialal;
 • omama vähemalt kolm aastat eelnevat erialast töökogemust;
 • omama ruumitaju ja ruumilise ettekujutamise võimet, loomingulist ja loogilist mõtlemist ning üldistusvõimet;
 • õppivimisvõimeline ja -tahteline;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel ning vene keele valdamine suhtlustasandil;
 • arvuti kasutamise oskus, sealhulgal ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, CADtarkvara ning andmekogude kasutamise oskus;
 • olema avatud koostööks ja väga hea suhtlemisoskusega, heatahtlik, koostöö- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt ning olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.


Konkursi kontaktisik on Aigi Kullerkupp, tel 336 3744 või 5197 7555

Dokumendid esitada 5. juuliks 2020 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse arhitekt" või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonil 336 3744.