Jõhvi valla Pajualuse küla Jani kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalikust väljapanekust teatamine

Anname teada, et 14. detsembri 2021 korraldusega nr 78 Jõhvi Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule  Jõhvi valla Pajualuse küla Jani kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 10. jaanuarist kuni 24. jaanuarini 2022 Jõhvi Keskraamatukogus (Rakvere 13a, Jõhvi) tööajal ja Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi) esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval kella 8:00-st kuni 16:30-ni ning neljapäeval kella 8:00-st kuni 18:00-ni.

Detailplaneeringuala asub Jõhvi vallas, Pajualuse küla põhjaosas. Planeeritav maa-ala hõlmab Jani (25201:003:0106, maatulundusmaa 100%, pindala 2,39 ha), osaliselt Kastani tänav T12 (25101:001:0225, transpordimaa 100%) ja Kirbulinna tee T3 (25101:001:0188, transpordimaa 100%) kinnistuid. Planeeritava maa-ala pindalaga ca 3 ha asub altkaevandatud alal, kus hoonestus puudub.

Planeeritav maa-ala piirneb põhjast 93 Kohtla-Järve-Kukruse-Tammiku tee (25201:002:0137, transpordimaa 100%, pindala 39621 m²), kirdest Vahepõllu (25101:001:0321, maatulundusmaa 100%, pindala 66756 m²), kagust Farmi (25201:003:0109, maatulundusmaa 75% ja tootmismaa 25%, pindala 23.66 ha), edelast Matsi (25201:003:0105, maatulundusmaa 100%, pindala 9,16 ha) ning loodest Kirbulinna tee 67 (25201:002:0164, tootmismaa 100%, pindala 3022 m²) ja Kirbulinna tee 69 (25201:002:0146, tootmismaa 100%, pindala 20335 m²) kinnistutega.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Jani kinnistu jagamine kolmeks äri sihtotstarbega krundiks, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse, tehnovõrkude, haljastuse ja heakorrastuse määramine.

Koostatava detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127).

Üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav maa-ala kompaktselt asustatud ja detailplaneeringu kohustusega alas (ca 140 ha), mille maakasutuse juhtotstarve on pereelamumaa (EP) ja kus on lubatud muu kõrvalsihtotstarve kuni 30% (ca 42 ha) ulatuses.

Detailplaneeringu lahendusega ja menetluse materjalidega saab tutvuda ka Jõhvi valla veebilehel: www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / Dokumendihalduse planeeringute register / DP-171 või otselingilt:

https://wd.johvi.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=2332909&tid=1611&u=20211214145144&desktop=1017&r_url=%2F%3Fpage%3Dpub_list_dynobj%26pid%3D%26tid%3D1611%26u%3D20211214145144

Avaliku väljapaneku ajal on kõigil isikutel võimalik esitada kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta aadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi või e-posti aadressil: johvi@johvi.ee