Jõhvi valla Edise küla Aru tee 25 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade

19. augusti 2021 korraldusega nr 3280 Jõhvi Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Jõhvi valla Edise küla Aru tee 25 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.
 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 6. septembrist kuni 19. septembrini 2021 Jõhvi Keskraamatukogus (Rakvere 13a, Jõhvi) tööajal ja Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi) esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval kella 8:00-st kuni 16:30-ni ning neljapäeval kella 8:00-st kuni 18:00-ni.
 
Jõhvi Vallavalitsus algatas 18. veebruari 2020 korraldusega nr 1918 Jõhvi valla Edise küla Aru tee 25 kinnistu (25201:005:1501, riigikaitsemaa 100%, pindala 5,89 ha) ja lähiala detailplaneeringu koostamine.
 
Jõhvi Vallavalitsuse 18. novembri 2020 korraldusega nr 2591 jagati Aru tee 25 katastriüksus kaheks katastriüksuseks: Aru tee 8 (25101:001:0964, riigikaitsemaa 100%, pindala 5,60 ha) ja Aru tee 18 (25101:001:0965, elamumaa 100%, pindala 2793 m²). Seega kuuluvad Jõhvi Vallavalitsuse 18. veebruari 2020 korraldusega nr 1918 algatatud detailplaneeringu planeeringualasse Aru tee 8 ja Aru tee 18 kinnistud ning osaliselt Aru tee T1 (25201:005:0329, transpordimaa 100%) kinnistu. Planeeritava ala suuruseks on 6,4 ha. Maakorralduslike toimingutega planeeringuala piir ei muutunud.
 
Aru tee 8 kinnistu on kasutuseta looduslik rohumaa, kinnistul asuvad endise raadiolokatsioonijaama rajatiste varemed. Aru tee 18 kinnistul on alustatud üksikelamu rajamisega.
 
Detailplaneeringu eesmärgiks on Aru tee 8 kinnistu maakasutuse juhtotstarbe muutmine elamumaaks, kinnistu jagamine üheks transpordimaa krundiks (pindalaga 3930 m2), üheks üldkasutatava maa krundiks (pindalaga 8015 m2 ning ehitusõigusega kuni kahele 1-korruselisele hoonele kõrgusega kuni 5 m ehitisealuse kogupinnaga kuni 130 m2) ja kaheksateistkümneks üsikelamu krundiks (pindalatega 2432 - 3511 m2 ning ehitusõigusega ühele 2-korruselisele põhihoonele kõrgusega kuni 8 m ja ühele 1-korruselisele abihoonele kõrgusega kuni 5 m ehitisealuse kogupinnaga kuni 370 m2), samuti hoonestusalade, ehituslike tingimuste, liikluskorralduse, haljastuse, heakorrastuse ning tehnovõrkude ja -rajatiste põhimõtete määramine.
 
Koostatava detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala juhtotstarve pereelamumaa (EP).
 
Detailplaneeringu lahendusega ja menetluse materjalidega saab tutvuda ka Jõhvi valla planeeringute registris.
 
Avaliku väljapaneku ajal on kõigil isikutel võimalik esitada kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta aadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi või e-posti aadressil: johvi@johvi.ee.